Godkjenning av et fôrtilsettingsstoff til søyer

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 886/2011 av 5. september 2011 om godkjenning av 6-fytase (EC 3.1.3.26) produsert av Trichoderma reesei (CBS 122001) som fôrtilsettingsstoff til søyer (innehaver av godkjenningen er Roal Oy)

Commission Implementing Regulation (EU) No 886/2011 of 5 September 2011 concerning the authorisation of 6-phytase (EC 3.1.3.26) produced by Trichoderma reesei (CBS 122001) as a feed additive for sows (holder of authorisation Roal Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av et enzympreparat som fôrtilsetningsstoff til avlspurker. Enzymppreparatet Finase er produsert ved hjelp av en genmodifisert stamme av Trichoderma reesei (CBS 122001). De fleste enzympreparater som godkjennes i dag er framstilt på denne måten. Preparatet er tidligere godkjent for 10 år til bruk i fôr til fjørfe til liv og til slakt, unntatt slaktekalkuner, til verpefjørfe og til griser, med unntak av avlspurker, ved forordning (EU) nr. 227/2010. Det ble godkjent til bruk slaktekalkunfôr ved forordning (EU) nr. 891/2010. 6-fytase (EC 3.1.3.26) er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12.

Søknaden om utvidet bruksområde for preparatet er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA, som finner 6-fytasen trygg for folkehelse, dyrehelse og miljøet, og at den har effekt ved å bedre fordøyeligheten av kalsium og fôsfor i fôret. Det er angitt analysemetode for preparatet. Det er anbefalt at maksimum tilsatt mengde av enzymet i fullfôr til avlspurker er 1 000 PPU/kg fôr. PPU er måleenhet for enzymaktivitet. Videre anbefales 6-fytasen brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23 % fytinbundet fosfor. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 26. september 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerde er i bruk i fôr til andre dyrearter. Med utvidet bruksområde for en 6-fytase, kan fôrindustrien bruke samme preparatet i fôrblandinger til flere dyrearter, og det kan medføre effektivisering av lagerhold og sparte kostnader. Det er imidlertid flere tilsvarende godkjente preparater i markedet, så om denne fytasen tas i bruk, vil avhenge av forhold ved den enkelte fôrvikrsomhet.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
05.09.2011
Anvendelsesdato i EU
26.09.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 224-225
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.02.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
27.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0886
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro