Nasjonale internettsider med helseopplysninger fra akvakulturforetak

Tittel

Kommisjonsvedtak 2008/392/EF av 30. april 2008 om gjennomføring av rådsdirektiv 2006/88/EF med hensyn til internettbasert informasjonsside for å gjøre informasjon om akvakulturforetak og slakteri- og tilvirkningsanlegg tilgjengelig elektronisk

Commission Decision 2008/392/EC of 30 April 2008 implementing Council Directive 2006/88/EC as regards an Internet-based information page to make information on aquaculture production businesses and authorised processing establishments available by electronic means

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2010)

Sammendrag av innhold
I henhold til rådsdirektiv 2006/88/EF artikkel 6, skal medlemsstater etablere, oppdatere og gjøre offentlig tilgjengelig register over akvakulturforetak og godkjente slakteri- og tilvirkningsanlegg med visse minimumsopplysninger, jf direktivets vedlegg II.

Kommisjonsvedtaket gir maler for hvordan slik informasjon skal presenteres på det enkeltes lands hjemmesider på internett. Informasjon om akvakulturanlegg skal inneholde opplysninger om navn på anlegg, registreringsnummer, geografisk plassering, arter i anlegget, kategorisering mht helsestatus for sykdommer på liste 2, type anlegg og produksjonsform.

Informasjon om slakteri- og tilvirkningsanlegg skal inneholde opplysninger om navn på slakteri, registreringsnummer, geografisk plassering, arter som prosesseres og type avløpsbehandling.

Mal for presentasjon av informasjon om akvakulturanlegg med fisk er gitt i vedlegg I, for anlegg med bløtdyr i vedlegg II og anlegg med krepsdyr i vedlegg III. Mal for presentasjon av informasjon om slakteri- og tilvirkningsanlegg er gitt i vedlegg IV.

Informasjonen skal holdes oppdatert etter hvert som status endres, men der er ikke gitt noen tidsfrist for hvor fort oppdatering må skje. Informasjon på internett er avgjørende for at virksomheter skal kunne finne frem til hvem de kan omsette levende akvakulturdyr, inkludert rogn, til og fra. Presentasjon skal følge fastlagt maler slik at en ikke er avhengig av å kunne språket for å finne frem til den informasjon som trengs.

Frist for gjennomføring av informasjonside på internett er 31.7.2009.

Merknader
Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring.

Rettsakten vil medføre administrative konsekvenser for Mattilsynet ved at informasjonen må etableres på Mattilsynet hjemmesider innen 31.7.2009, og rutiner for fortløpende oppdatering av opplysninger må etableres.

Rettsakten vil ikke medføre økonomiske konsekvenser for næringen.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget er ikke ferdig med sin vurdering.

Tidligere utkast til kommisjonsvedtak er blitt forelagt Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening. De har ikke hatt prinsipielle motforestillinger.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
30.04.2008
Anvendelsesdato i EU
31.07.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 101-109
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008D0392
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro