Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til laks og reker

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 911/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for preparatet av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5 som tilsetningsstoff i fôr til laksefisk og reker (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)

Commission Regulation (EC) No 911/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for salmonids and shrimps (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av mikroorganismen Pedicoccus acidilactici CNCM MA 18/5 som tilsetningsstoff i fôr til laksefisk og til reker. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen Andre zootekniske tilsetningsstoffer og har identifikasjonsnr. 4d1712. Godkjenningen er gitt til firmaet Lallemand SAS, med varighet til 20.10.2019. Preparatet er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling og slaktegris.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig virkning ved å redusere antall deformerte fisk og øke overlevelsesevnen og tilveksten hos reker. Anbefalt dosering for laksefisk er 3x109 KDE/kg fullfôr. Ved håndtering av preparatet skal det benyttes støvmaske. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, og den sendes til høring sammen med andre rettsakter på området, med høringsfrist 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet. Den tillater bruk av et mikroorganismepreparat i fôr til fisk og reker, og fiskefôrindustrien vil vurdere å ta dette i bruk ut fra praktiske og økonomiske forhold. Fiske- og rekeoppdrettere kan imidlertid etterspørre produktet tilsatt fôret dersom de antar at det kan bedre deres produksjonsresultater.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Rettsakten er relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2009
Anvendelsesdato i EU
19.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 231-232
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0911
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro