Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 271/2009 av 2. april 2009 om godkjenning av et preparat av endo-1,4 beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender (innehaver av godkjenningen BASF SE)

Commission Regulation (EC) No 271/2009 of 2 April 2009 concerning the authorisation of a preparation of endo-1,4-beta-xylanase and endo-1,4-beta-glucanase as a feed additive for weaned piglets, chickens for fattening, laying hens, turkeys for fattening and ducks for fattening (holder of the authorisation BASF SE), as corrected by OJ L 94, 8.4.2009, p. 112.

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 30.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.12.2009)

Sammendrag av innhold
Et preparat av endo-1,4-beta-xylanase produsert av Aspergillus niger (CBS 109.713) og endo-1,4-beta-glukanase produsert av Aspergillus niger (DSM 18404) er godkjent som tilsetningsstoff i fôr til avvent smågris, slaktekylling, verpehøner, slaktekalkun og slakteender. Preparatet er klassifisert i kategorien zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen fordøyelsefremmende stoffer. Innehaver av godkjenningen er firma BASF SE, og godkjenningen er gitt fram til 22. april 2019.

Søknaden om godkjenning er vurdert av EFSA. De bekrefter at produktet ikke har uheldig effekt på folkehelse, dyrehelse eller miljøet. Videre har det den ønskede effekten å forbedre dyras produksjon (tilvekst eller ytelse). Det er ikke behov for spesielle opplysninger ved merking av produktet. En skal imidlertid bruke verneutstyr ved håndtering av preparatet. Analysemetode er angitt. Rettsakten er i samsvar med vedtak i den faste komité for fôrvarer.

Det ble kunngjort et "corrigendum" til forordningen 3. april 2009. Endringen omfatter måleenheten for minste innhold av preparatet i fullfôr til de ulike dyreslag. Enheten som skal benyttes er TXU, og den uttrykker enzymaktiviteten preparatet har.

Merknader
Det finnes tilsvarende godkjente enzymprodukter på markedet i dag, og alle har til hensikt å fremme fordøyelsen. Avhengig av hvilke enzymer som inngår, påvirkes fordøyelsen av ulike næringsstoffer.

Å stimulere fordøyelsen og på den måten bedre fôrutnyttelsen kan resultere i økt tilvekst eller ytelse. Endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase bedrer fordøyeligheten av fôrblandinger som inneholder betaglukaner og arabinoksylaner f eks de som inneholder over 30% hvete, bygg, rug eller triticale.

Rettsakten medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og den sendes på høring. I høringsnotatet er også endringen av måleenhet for enzymaktiviteten (corrigendum 3. april) tatt inn.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets fôrvaretilsyn. Fôrindustrien vil få flere godkjente enzympreparater av endo-1,4-beta-xylanase og endo-1,4-beta-glukanase å velge blant, og de vil legge praktiske og økonomiske vurderinger til grunn for sine valg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, som har representanter for Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Den medfører endring i tilsetningsstoff-forskriften, og endringen tas inn i vedlegg 2.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
02.04.2009
Anvendelsesdato i EU
23.04.2009
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 3, 15.1.2015, p. 16-17
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
04.12.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
05.12.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
05.12.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.03.2010
Anvendes fra i Norge
24.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0271
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro