Godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til dyrefôr

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 515/2011 av 25. mai 2011 om godkjenning av vitamin B6 som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

Commission Implementing Regulation (EU) No 515/2011 of 25 May 2011 concerning the authorisation of vitamin B6 as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 11.4.2012)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler regodkjenning av vitamin B6 som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter. Preparatet var tidligere godkjent etter direktiv 70/524/EØF, det gamle fôrtilsetningsstoff-regelverket, og er nå søkt regodkjent etter forordning (EF) nr. 1831/2003, det nye fôrtilsetningsstoff-regelverket. Vitamin B6 er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen vitaminer, provitaminer og kjemisk veldefinerte stoffer med samme effekt og har identifikasjonsnr. 3a831.Vitamin B6/pyridoksin hydroklorid er vurdert av European Food Safety Authority (EFSA) som finner bruken av det trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Det stilles krav om en renhet på minst 98,5% av det aktive stoffet pyridoksin hydroklorid. Preparatet er også godkjent for å tilsettes i drikkevann. Siden vitamin B6 har vært godkjent før, og preparatet er uendret, er det gitt en overgangsperiode der det er tillatt å omsette og bruke preparatet og premiks der det inngår, merket etter de tidligere bestemmelsene, slik at lagervare blir brukt opp. Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 15. juni 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (fôrtilsetningsstoff-forskriften).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten ventes ikke å ha administrative eller økonomiske konsekvenser. Preparatet er allerede i bruk i Norge.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse– og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
25.05.2011
Anvendelsesdato i EU
15.06.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 139-141
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0515
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro