Svinepestdirektivet: tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest

Tittel

Rådsdirektiv 2001/89/EF av 23. oktober 2001 om fellesskapstiltak for bekjempelse av klassisk svinepest.

Council Directive 2001/89/EC of 23 October 2001 on Community measures for the control of classical swine fever

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert )

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter minimumstiltak for kontroll av klassisk svinepest (KSP) i Fellesskapet. Dette omfatter:

• krav om meldeplikt samt internasjonal rapportering ved utbrudd av KSP
• hvilke tiltak som skal gjennomføres ved mistanke om eller bekreftet utbrudd av KSP i et dyrehold, både i det primære dyrehold og i kontaktdyrehold, herunder krav om gjennomføring av epidemiologiske undersøkelser
• regler om etablering av soner omkring sykdomsutbrudd og hvilke tiltak som skal
gjennomføres i etablerte soner
• hva som skal gjøres for å fjerne smittestoff etter et utbrudd og vilkår for å kunne starte opp igjen med svin
• spesielt om tiltak ved mistanke om eller utbrudd av KSP i slakteri eller på dyretransport
• tiltak ved mistanke om eller utbrudd av KSP blant viltlevende svin
• hvordan KSP skal diagnostiseres
• regelverk for bruk, fremstilling og salg av KSP-vaksine, herunder krav om prinsipielt vaksineforbud, men åpning for nødvaksinasjon i visse situasjoner og etter bestemte prosedyrer
• krav om beredskapsplaner og organisering av sykdomskontroll
• forbud mot bruk av matavfall til svin

Rettsakten oppdaterer og erstatter tidligere svinepestdirektiv 80/217/EØF som i hovedsak regulerte de samme prinsipielle forholdene. Gjennomføringsfristen i EU var 31.10.02.

Rettsakten instituerer til forskjell fra tidligere direktiv et forbud mot bruk av matavfall (catering-/storkjøkkenavfall) som svinefôr. Prinsipielt nytt er også reglene for bruk av nødvaksinasjon.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift av 15. mars 1979 nr. 3 om sterilisering av matavfall til dyrefôr og forskrift av 30. juni 1994 nr. 703 om bekjempelse av klassisk svinepest.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet, Fiskeridirektoratet, Statens dyrehelsetilsyn, Statens landbrukstilsyn og Statens næringsmiddeltilsyn er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Statens dyrehelsetilsyn har i rammenotat bemerket når det gjelder:

• Nødvaksinasjon: De siste årenes epidemier innen EU har vist at saneringsplaner uten alternativer til umiddelbar slakting, ikke har vært effektive nok. Fra faglig hold støttes det å innføre bruk av nødvaksinasjon, helst med markørvaksine, som supplement til sanering.

• Forbud mot bruk av matavfall til svinefôr: Dyrehelsemessig sett vil forbud mot bruk av matavfall til fôr ha en nytteverdi som "føre-var-tiltak" mot overføring og spredning av dyresykdommer og vil bidra til en etisk ramme for fôr- og matproduksjon og støttes derfor. Men storhusholdningsavfallet vil i større grad måtte behandles ved kompostering, omdanning til biogass eller ved forbrenning.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.10.2001
Gjennomføringsfrist i EU
31.10.2002
Anvendelsesdato i EU
01.11.2002

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 9, 24.2.2005, p. 67-97
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
14.03.2003
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
15.03.2003
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
15.03.2003

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.10.2003
Anvendes fra i Norge
24.10.2003

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32001L0089
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro