Godkjenning av Ecobiol og Ecobiol plus som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1292/2008 av 18. desember 2008 om godkjenning av Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol og Ecobiol plus) som tilsetningsstoff til fôrvarer

Commission Regulation (EC) No 1292/2008 of 18 December 2008 concerning the authorisation of Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 (Ecobiol and Ecobiol plus) as a feed additive

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 26.3.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten godkjenner et preparat av mikroorganismen Bacillus amyloliquefaciens CECT 5940 med handelsnavn Ecobiol og Ecobiol plus, som tilsetningsstoff i fôr til slaktekylling. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetnigsstoffer, funksjonell gruppe Tarmstabiliserende stoffer og har identifikasjonsnummer 4b1822. Ecobiol plus har en høgere konsentrasjon av mikroorganismen, angitt som kolonidannende enheter (KDE)/g tilsetnigsstoff, enn Ecobiol. Hensikten med tilsetningsstoffet er å stabilisere kyllingenes tarmflora og bidra til jevnest mulig fordøyelse gjennom hele framfôringstida.

Godkjenningen er gitt til firmaet NOREL SA og gjelder fram til 8. januar 2019.

Preparatet er vurdert av EFSA, som bekrefter at det har ønsket effekt, og det kan ikke vises til fare for folkehelse, dyrehelse eller for miljøet. Analysemetoden for å påvise preparatet i fôrvarer tilfredstiller kravene i forordning (EF) nr. 1831/2003, tilsetningsstoff-forordningen. Godkjenningen er i samsvar med beslutning i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen.

Det er ikke tillatt å bruke preparatet i fôr som tilsettes koksidiostatika.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer (tilsetningsstoff-forskriften), og vedlegg 2 i tilsetningsstoff-forskriften må oppdateres. Forordningen sendes på høring på nyåret med 6 ukers høringsfrist, som er vanlig for slike rettsakter.

Preparatet som nå er godkjent for bruk i fôr til slaktekylling kan stabilisere tarmfloraen hos kyllingene. Det fører til en mer jevn fordøyelse av fôret, slik at en i størst mulig grad vil unngå nedsatt tilvekst i perioder av framfôringstida. Med den korte framfôringstida slaktekyllinger har, er det viktig å oppnå ønsket tilvekst på den tilmålte tida. En slik effekt kan påvirke kyllingprodusentenes økonomi. Det finnes preparater med tilsvarende virkning på markedet allerede.

Fôrindustrien har ennå ikke tatt standpunkt til om preparatet er aktuelt å ta i bruk. Det vil være et økonomisk spørsmål om et nytt preparat skal tas i bruk i kyllingfôr til erstatning for andre. Da Ecobiol og Ecobiol plus ikke kan tilsettes til kyllingfôr som inneholder koksidiostatika, kan det være mest aktuelt i fôr til økologisk kyllingproduksjon.

For Mattilsynets tilsyn, prøvetaking og revisjon av virksomheter, vil ikke forskriftsendringen få nevneverdige konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdedpartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
18.12.2008
Anvendelsesdato i EU
08.01.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 198-199
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.03.2010
Anvendes fra i Norge
22.03.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1292
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro