Godkjenningen av fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøns og slaktehøns

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 413/2013 av 6. mai 2013 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff til bruk i drikkevann til avvent smågris, slaktegris, verpehøner og slaktekylling (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) No 413/2013 of 6 May 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for use in water for drinking for weaned piglets, pigs for fattening, laying hens and chickens for fattening (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 28.01.2014

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.6.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/M. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og andre fiskearter, reker, avvent smågris og verpehøner. Nå er godkjennigen utvidet til å gjelde bruk i drikkevann til de landlevende av de nevnte artene. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppen Tarmstabiliserende stoffer. Mikroorganismen er ikke genmodifisert.

Preparatets anvendelsesområde er vurdert av European Food Safety Authority,EFSA, som finner bruken trygg. Likeså at det har potensiale til å forbedre dyra i målgruppen sin vekst og trivsel. Det er satt en grense for minste tillatte innhold på 5x108 KDE/l drikkevann, KDE er kolonidannende enheter, for at preparatet skal ha ønsket effekt. Det skal brukes i fôr til smågris opp til ca 35 kg levendevekt. Preparatet kan også gis i drikkevannet samtidig som det blir brukt slaktekyllingfôr tilsatt visse koksidiostatika. Det skal alltid blandes med andre tilsetningsstoff eller fôrmidler, slik at det blir en homogen innblanding i vannet. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 27. mai 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser:
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser:
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er godkjent og i bruk til andre formål.

Særlig er det positivt for fjørfenæringen å kunne tilsette preparater i drikkevann. I de fleste fjørfehus er det doseringsutstyr knyttet til vanntilførselen. Bruk av tilsetningsstoff i drikkevann krever at innblandingen blir gjort på en skikkelig måte, slik at tildelingen blir stor nok til å ha effekt. Preparatet vil i stor grad bli omsatt i en form der det er blandet med andre fôrmidler og er klar til bruk. På den måte kan en sikre riktig tildeling. Det er altså bonden som tilsetter preparatet til drikkevannet, og i bruksferdige form kjøpes hos fôrleverandøren.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Retsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
06.05.2013
Anvendelsesdato i EU
27.05.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 70, 2.11.2017, p. 110-112
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
19.08.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.11.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.11.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.11.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.01.2014
Anvendes fra i Norge
20.01.2014

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0413
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro