Helsesertifikater for handel med sæd, egg og embroyer fra hester, sauer, geiter og svin

Tittel

Kommisjonsbeslutning 2010/470/EU av 26. august 2010 om standard helsesertifikater til bruk ved handel innen Den europeiske union med sæd, egg og embryoer fra dyr av heste-, fåre- og geitearter samt med egg og embryoer fra svin

Commission Decision 2010/470/EU of 26 August 2010 laying down model health certificates for trade within the Union in semen, ova and embryos of animals of the equine, ovine and caprine species and in ova and embryos of animals of the porcine species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.7.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten inneholder standard helsesertifikater som skal følge ved handel innenfor EU med sæd, eggceller og embryo fra dyr av hestefamilien, sauer og geiter, og eggceller og embryo fra gris. Disse helsesertifikatene må ivareta de dyrehelsemessige kriteriene som er fastlagt i rådsdirektiv 92/65/EØF bilag D og som er endret ved kommisjonsforordning (EU) nr 176/2010 gjeldende i EU fra 1. september 2010. Denne kommisjonsforordningen innebærer at reglene for innsamling, behandling, konservering og lagring av sæd, eggceller og embryo fra nevnte arter ble oppdatert i forhold til tilsvarende regelverk for storfesektoren, dagens teknologi og internasjonale standarder; landdyrhelsesekoden fra Verdens Dyrehelseorganisasjon (OIE) og håndboken fra Det internasjonale selskap for overføring av embryo (IETS). Da dette er varer som kan oppbevares tilnærmet ubegrenset, er det i tillegg utarbeidet i rettsakten standard helsesertifikater for sæd, egg og embryo fra aktuelle arter som er produsert og lagret før den 1. september 2010. For at det ikke skal bli uklarhet om EU-lovgivningen på området oppheves samtidig bruken av de respektive helsesertifikater som ble brukt ved handel av nevnte varer innenfor EU før 1. september 2010.

Merknader
Rettsakten er knyttet opp til kommisjonsforordning (EU) nr 176/2010 og sammen med denne krever dette endring av forskrift 31. desember 1998 nr. 1477 om dyrehelsemessige betingelser for import og eksport av sæd, eggceller og embryo av visse dyrearter. Denne rettsakten antas ikke å utløse økonomiske og administrative konsekvenser for næringen eller Mattilsynet i seg selv, da den bare oppdaterer standardhelsesertifikater slik at de speiler kravene i den nye forordningen. Konsekvensene av de nye kravene er omtalt i EØS posisjonsnotatet for forordning (EU) nr. 176/2010.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse -og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Det er viktig at vedtak 2010/470/EU og forordning (EU) nr. 176/2010 blir innlemmet i EØS-avtalen samtidig, da det ellers vil oppstå problemer ift helsesertifikatene. Det er nødvendig å be om en tilpasningstekst vedrørende datoen for når en i Norge går over fra gamle til nye vilkår. I EU trådte de nye vilkårene (forordning (EU) nr. 176/2010) i kraft 1. september 2010. I Norge vil de nye vilkårene i forordning (EU) nr. 176/2010 først tre i kraft den dagen EØS-komiteens beslutning om å innlemme forordningen i EØS-avtalen trer i kraft. Derfor bør vi i vedtak 2010/470/EU be om å få en teknisk tilpasning slik at datoene ”1. september 2010” og ”31. august 2010” for Norges vedkommende er henholdsvis ”datoen for EØS-komiteens beslutning om å innlemme forordning (EU) nr. 176/2010 og vedtak 2010/470/EU i EØS-avtalen” og dagen før for sæd som er produsert i Norge. Dette er viktig ift sæd som er produsert i Norge etter de gamle vilkårene i perioden mellom 1. september 2010 og datoen for når forordning (EU) nr. 176/2010 er innlemmet i EØS-avtalen. Disse tilpasningstekstene vil gjelde for artiklene 2 og 4, bokstavene a og b. Det er ikke nødvendig å be om en tilpasningstekt for bestemmelsene om egg og embryo, da disse ikke produseres i Norge i dag.

Forslag til tilpasningstekst:The date “1 September 2010” referred to in articles 2 and 4 shall for the EFTA States be the date of entry into force of the EEA Joint Committee Decision incorporating Regulation (EU) No. 176/2010 and Decision 2010/470/EU into the EEA Agreement. The date “31 August 2010” referred to in the same articles shall be read as the day before the entry into force of the aforementioned EEA Joint Committee Decision.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
26.08.2010
Anvendelsesdato i EU
01.09.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 76, 17.12.2015, p. 395-431
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.07.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.07.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.07.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
02.07.2011
Anvendes fra i Norge
02.07.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0470
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro