Import av hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr: rettelser og endringer til tredjelandslistene

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/424 av 14. mars 2022 om endring og retting av vedlegg I, IV, XV, XVI, XVII and XXI til gjennomføringsforordning (EU) 2021/404 med hensyn til lister over tredjeland hvorfra det tillates å importere hestedyr, kjøttprodukter, melk, råmelk, råmelksprodukter, melkeprodukter, pølseskinn og akvatiske dyr

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/424 of 14 March 2022 amending and correcting Annexes I, IV, XV, XVI, XVII and XXI to Implementing Regulation (EU) 2021/404 as regards the lists of third countries, territories or zones or compartments thereof authorised for the entry into the Union of equine animals, meat products, milk, colostrum, colostrum-based products and dairy products, casings and aquatic animals

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 31.3.2022

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.3.2022)

Sammendrag av innhold
Dyrehelseforordningen (EU) 2016/429 gir blant annet bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av dyr, avlsmateriale og animalske produkter (forsendelser) fra tredjeland til EØS. Utfyllende bestemmelser om dyrehelsekrav ved import av slike forsendelser er gitt i forordning (EU) 2020/692. Ett av kravene er at forsendelsen må komme fra et listeført tredjeland, gitt i forordning (EU) 2021/404.

Rettsakten korrigerer og endrer følgende i angitte vedlegg av forordning (EU) 2021/404:

• Vedlegg IV om import av hest - tittelen på kolonne to korrigeres.

• Vedlegg I og XV om import av kjøttprodukter - oppføringen av Serbia korrigeres for behandlingsmetode angitt i beslutning (EU) 2019/1351 som oppheves.

• Vedlegg XVI om import av pølseskinn - Mongolia føres opp på listen etter at dokumentasjon av helsestatus er vurdert og funnet tilfredsstillende av Kommisjonen.

• Vedlegg XVII om import av melk, råmelk, råmelksprodukter og melkeprodukter - Isle of Man føres opp på lista da denne øya sto på tilsvarende liste i forordning (EU) nr. 605/2010 som nå oppheves.

• Vedlegg XXI om import av akvatiske dyr - del 2, 3 og 4 settes inn igjen etter at disse delene ved en feil ble slettet av endringsforordning (EU) 2021/1937.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten vil gjennomføres i dyreimportforskriften og krever en endring av denne. Denne forskriften er per dags dato ikke fastsatt.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Mattilsynet vurderer at endringene ikke vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten skal innlemmes i EØS-avtalen etter forenklet prosedyre. Den tas opp til orientering i Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert.

Vurdering
Rettsakten vurderes som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU.

Rettsakten skal gjennomføres i EFTA-landene samtidig med at den trer i kraft i EU.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.03.2022
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
14.03.2022
Anvendelsesdato i EU
16.03.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet