Godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 891/2010 av 8. oktober 2010 om godkjenning av ny bruk av 6-fytase som fôrtilsetningsstoff til kalkuner (innehaver av tillatelsen er Roal Oy)

Commission Regulation (EU) No 891/2010 of 8 October 2010 concerning the authorisation of a new use of 6-phytase as a feed additive for turkeys (holder of authorisation Roal Oy)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.11.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 2.11.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av nytt bruksområde for et enzympreparat, 6-fytase, framstilt av Tricoderma reesei (CBS 122001) som tilsetningsstoff i kalkunfôr. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer, den funksjonelle gruppen fordøyelsesfremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a12. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til fjørfe til slakt, liv og eggproduksjon, med unntak av slaktekalkun og til griser unntatt avlspurker. Godkjenningen til bruk i kalkunfôr har en grense for minste tillatt mengde tilsatt i fôrblandinger på 250 PPU/kg fôr. PPU er en måleenhet for enzymaktivitet. Godkjenningen har varighet til 29. oktober 2020.

European Food Safety Authority, EFSA, har vurdert tilleggsinformasjon om 6-fytasen fra innehaveren av godkjenningen, og finner det forsvarlig at godkjenningen utvides til også å gjelde bruk i kalkunfôr. Preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse for miljøet og har ønsket effekt ved å forbedre kalkuners fôrutnyttelse. 6-fytase anbefales brukt i fôr som inneholder mer enn 0,23% fytinbundet fosfor, da det øker opptaket av fosfor fra fôret. Det reduserer utskilling av fosfor med gjødsla og dermed miljøforurensingen. Godkjennngen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, og endringen foretas i vedlegg II i forskriften. Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet. Ved at denne 6-fytasen nå kan benyttes som tilsetningsstoff i fôr til alle typer fjørfe og griser unntatt avlspurker, kan det forenkle enzymbruken for fôrindustrien. Det er allerede mange tilsvarende fytasepreparater i markedet, så hvorvidt utvidet bruksområde får betydning i praksis, avgjør den enkelte fôrproduksjonvirksomhet. Fytaser generelt øker opptak av fosfor fra fôr, og de er i seg selv et bidrag til å redusere miljøforurensning fra gjødsel.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relveant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2010
Anvendelsesdato i EU
29.10.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 8, 4.2.2016, p. 218-219
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.04.2011
Vedtatt i EØS-komiteen
21.10.2011
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.11.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.11.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
01.11.2011
Anvendes fra i Norge
01.11.2011

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0891
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro