Godkjenning av stoff av Pediococcus acidilactici som fôrtilsetning til all fisk unntatt laskefisk

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 95/2013 av 1. februar 2013 om godkjenningen av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff til fisk unntatt laksefisk (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) No 95/2013 of 1 February 2013 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for all fish other than salmonids (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 15.10.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.10.2013)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av utvidet bruksområde for et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M. Mikroorganismen er ikke genmodifisert. Preparatet er klassifisert i kategorien Zootekniske tilsetningsstoffer og den funksjonelle gruppem Andre zootekniske tilsetningsstoffer. Det er tidligere godkjent som fôrtilsetningsstoff til slaktekylling, slaktegris, avvent smågris, laksefisk og reker. Godkjenningessøknaden er vurdert av European Food Safety Authority, EFSA. De uttaler at preparatet har effekt i fôr til all fisk, ved å stabilisere fiskens kroppsform og reduserer forekomsten av deformerte bein. Tryggehten ved bruk ble vurdert ved tidligere godkjenning og er ikke gjentatt nå. Det er satt en nedre grense for innhold i fullfôr for at preparatet skal ha ønsket effekt. Godkjenningen er gitt i samsvar med uttalelse fra den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 22. februar 2023.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynets tilsynsaktivitet, da preparatet allerede er i bruk i fôr til andre dyrearter.

Fiskefôrindustreien får nå anledning til å bruke det godkjente preparatet i fôr til alle fiskearter, mens før bare til laksefisk. Utvidet bruksområde kan medføre en innsparing, både mht. lagerhold og kostnader ved eventuelt å måtte ha ulike preparater til formålet. Foreløpig produseres det lite fôr til andre fiskearter enn laksefisk i Norge, men det kan endre seg.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet,Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er vedtatt i EU og er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
01.02.2013
Anvendelsesdato i EU
22.02.2013

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 14.9.2017, p. 83-84
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
01.07.2013
Vedtatt i EØS-komiteen
08.10.2013
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
09.10.2013
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
09.10.2013

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.10.2013
Anvendes fra i Norge
07.10.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32013R0095
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro