Godkjenning av P. acidilactici som fôrtilsetningsstoff til eggleggende høner

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 212/2011 av 3. mars 2011 om godkjenning av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som tilsetningsstoff til fôr til eggleggende høner

Commission Regulation (EU) No 212/2011 of 3 March 2011 concerning the authorisation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for laying hens

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 8.5.2012

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler utvidelse av bruksområdet for et mikroorganismepreparat. Preparatet er tidligere godkjent til bruk i fôr til slaktekylling, slaktegris, laksefisk og reker og til avvent smågris. Det er nå søkt godkjent til bruk i verpehønefôr. European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert søknaden og konkluderer med at preparatet er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljøet. Dokumentasjonen viser at det kan føre til økt verpeintensitet hos hønene. Det er satt en grenseverdi for minste tillatte innhold av mikroorganismepreparatet på 1x109 KDE (kolonidannende enheter)/kg verpehønefôr.

Godkjenningen av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M er gitt i samsvar med vedtak i EUs faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer. Den har varighet til 24. mars 2021.

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen medfører at dette preparatet også kan tilsettes verpehønefôr, og fôrindustrien får enda et tarmstabiliserende preparat med allsidig bruksområde. Det kan være rasjonelt og eventuelt føre til en økonomisk innsparing, som også kan komme fjørfeprodusentene til gode ved lavere fôrpris. For Mattilsynets tilsynsaktivitet har ikke rettsakten noen konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert.

Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
03.03.2011
Anvendelsesdato i EU
24.03.2011

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 47, 25.8.2016, p. 103-105
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
16.01.2012
Vedtatt i EØS-komiteen
30.03.2012
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2012
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2012

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
26.04.2012
Anvendes fra i Norge
01.05.2012

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32011R0212
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro