Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til hester

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 910/2009 av 29. september 2009 om godkjenning av nytt bruksområde for preparatet av Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 som tilsetningsstoff i fôr til hester (innehaver av godkjenningen Lallemand SAS)

Commission Regulation (EC) No 910/2009 of 29 September 2009 concerning the authorisation of a new use of the preparation of Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 as a feed additive for horses (holder of authorisation Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 7.5.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 15.3.2010)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av preparatet Saccharomyces cereviciae CNCM I-1077 til bruk i hestefôr. Mikroorganismen er tidligere godkjent som tilsetningsstoff i fôr til melkegeiter, melkesauer og lam.

Sacharomyces cerevisiae CNCM I-1077 er klassifisert i kategorien Zootekiske tilsetnigsstoffer, den funksjonelle gruppen Fordøyelsefremmende stoffer og har identifikasjonsnr. 4a1711. Godkjenningen er gitt til firmaet Lallemand SAS, med varighet til 20.10.2019.

EFSA har vurdert preparatet og finner det trygt for folkehelsen, dyrehelsen og miljøet. De bekrefter at det har gunstig effekt på fordøyelsen av trevler i fôret. I coated form skal preparatet bare benyttes i pelletert fôr. Det skal benyttes verneutstyr dersom innblanding av preparatet i fôr foretas i lokaler uten avtrekk. Det er angitt analysemetode for preparatet.

Godkjenningen er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for matvarekjeden og dyrehelse, seksjon fôrvarer

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 12. april 2009 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer. Endringen foretas i vedlegg II, den høres sammen med andre rettsakter på området og med høringsfrist på 6 uker.

Rettsakten får ingen konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien kan benytte preparatet også i fôrblandinger til hester, og utvidet bruksområde kan gi en effektiviseringsgevinst. Hesteholdere kan oppnå at hestene utnytter trevlerrikt fôr bedre.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks-og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
29.09.2009
Anvendelsesdato i EU
20.10.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 18, 26.3.2015, p. 228-230
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
12.03.2010
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
13.03.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
13.03.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
30.04.2010
Anvendes fra i Norge
30.04.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009R0910
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro