Offentlig kontroll av mykotoksiner i næringsmidler: endringsbestemmelser

Tittel

(Utkast) Kommisjonsforordning som endrer forordning (EF) nr. 401/2006 når det gjelder prøvetakingsmetoder av store partier og krydder, ytelseskriterier for T-2 og HT-2 toksiner og screeningmetoder for analyse

(Draft) Commission Regulation amending Regulation (EC) No 401/2006 as regards methods of sampling of large lots and spices, performance criteria for T-2 and HT-2 toxin and screening methods of analysis

Siste nytt

EØS-notat offentliggjort 5.10.2013

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.12.2013)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen har utarbeidet et utkast til forordning som vil endre forordning (EF) nr. 401/2006. Rettsakten setter nye prøvetakingsrutiner ved analyse av diverse næringsmidler for visse mykotoksiner.

Forordning (EF) nr. 1881/2006 fastsetter grenseverdier for mykotoksiner i næringsmidler. I tillegg fastsettes i forordning (EF) nr. 401/2006 prøvetakings- og analysemetoder for mykotoksiner i mat. I gjeldende og sistnevnte forordning er det imidlertid ikke tatt hensyn til de ulike partikkelstørrelsene, som skaper en heterogen distribusjon av forurensing med mykotoksiner. Dessuten er det passende å etablere bestemmelser for prøvetaking av store partier som sikrer homogene (representative) prøver.

Når det gjelder mykotoksinanalyser, er screening metoder mer og mer brukt. Derfor er det passende å etablere kriterier for screeningmetoder.

Ytelseskriteriene for T-2/HT-2 toksiner må oppdateres for å ta hensyn til den vitenskapelige og teknologiske utviklingen.

Forslaget bidrar til en relativ stor forenkling av prøvetakingen ved kontroll av mykotoksinsnivåer i næringsmidler.

Vurdering
Norge støtter forslaget om nye prøvetakingsmetoder for mykotoksiner. Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Utkastet til ny rettsakt er under behandling i Kommisjonen og under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet