Munn- og klovsykedirektivet: tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke

Tittel

Rådsdirektiv 2003/85/EF av 29. september 2003 om Fellesskapets tiltak for bekjempelse av munn- og klovvsyke, oppheving av direktiv 85/511/EØF og vedtakene 89/531/EØF og 91/665/EØF og endring av direktiv 92/46/EØF.

Council Directive 2003/85/EC of 29 September 2003 on Community measures for the control of foot-and-mouth disease repealing Directive 85/511/EEC and Decisions 89/531/EEC and 91/665/EEC and amending Directive 92/46/EEC

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, september 2004)

Sammendrag av innhold
Rettsakten fastsetter minimumstiltak for kontroll av munn- og klauvsjuke (MKS) i Fellesskapet. Dette omfatter:

• Krav om meldeplikt samt internasjonal rapportering ved utbrudd av MKS.
• Tiltak som skal gjennomføres ved mistanke om eller bekreftet utbrudd av MKS i dyrehold, slakterier, grensekontrollstasjoner og transportmidler, både i det primære dyrehold og i kontaktdyrehold, herunder krav om epidemiologiske undersøkelser utført av spesielt opplærte veterinærer.
• Regler om etablering av soner omkring sykdomsutbrudd og hvilke tiltak som skal gjennomføres i etablerte soner, herunder forbud og unntak vedrørende forflytning av dyr og produkter, ”placing on the market” av produkter (ferskt kjøtt, kjøttprodukter, melk og melkeprodukter, sæd, embryo og ova, og øvrige produkter) fra mottakelige arter og av fôr, og transport av gjødsel.
• Regionalisering i restriksjons- og frisoner, identifikasjon og forflytningskrav.
• Prinsipper for nødvaksinasjon.
• Tiltak i vaksinasjonssonen etter vaksinasjon, i fem faser fram til fristatus for MKS er reetablert.
• Reetablering av MKS-fri status, kravene avhenger av om vaksinering er gjennomført eller ikke.
• Krav vedrørende laboratorier som håndterer viruset, genom, antigener og vaksiner fra slike antigener. Krav til nasjonale laboratorier for MKS, og hvordan MKS skal diagnostiseres.
• Krav til beredskapsplaner, beredskapsøvelser, organisering av sykdomskontroll samt til ekspertgruppe.
• Krav vedr. bruk, fremstilling og salg av MKS-vaksine, samt til antigen- og vaksinerbanker.
• Tiltak ved utbrudd av MKS hos ville dyr.

Rettsakten oppdaterer og erstatter tidligere MKS-direktiv 85/511/EØF som i hovedsak regulerte de samme prinsipielle forholdene. Samtidig slettes vedtak 89/531/EØF som utpeker et referanselaboratorium for identifikasjon av MKS-virus og som fastsetter laboratoriets funksjoner, og vedtak 91/665/EØF som utpeker Fellesskapets koordinerende institutt for MKS-vaksiner og som fastsetter dets funksjoner.

Rettsakten setter også restriksjoner på forflytning av hest ved utbrudd av MKS.

Direktiv 92/46/EØF om helsemessige bestemmelser vedr. produksjon og salg av melk, varmebehandlet melk og melkebaserte produkter sørger for behandling av melk fra dyr innenfor MKS-overvåkingssone (10 km radius). Disse kravene er ikke tilstrekkelige, og krav til behandling av melk og melkeprodukter i hht. OIEs anbefalinger er derfor spesifisert i 2003/85/EF.

Direktiv 85/511/EØF og vedtak 89/531/EØF er begge en del av EØS-avtalen (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 100 for 1991-92). Det er også vedtak 91/665/EØF og direktiv 92/46/EØF (jf. særskilt vedlegg nr. 2 til St.prp. nr. 40 for 1993-94).

Merknader
Rettsakten krever endring i forskrift 27. juni 2002 nr. 732 om bekjempelse av dyresjukdommer (bekjempelsesforskriften). Det må videre utarbeides instrukser (faglig bekjempelsesplan og administrativ beredskapsplan), samt skjemaer for epidemiologiske undersøkelser.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for landbruk, der Landbruksdepartementet, Fiskeridepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Helsedepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
29.11.2003
Gjennomføringsfrist i EU
30.06.2004
Anvendelsesdato i EU
30.06.2004

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 26, 7.6.2007, p. 1-87
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
25.09.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
07.08.2007
Anvendes fra i Norge
07.08.2007

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32003L0085
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro