Godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som fôrtilsetningsstoff

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2017/2299 av 12. desember 2017 om godkjenning av et preparat av Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M som et fôrtilsetningsstoff til slaktegriser, mindre grisearter (avvente) for slakt, slaktekylling, mindre fjørfearter for slakt og mindre fjørfearter for verping, godkjenning av dette fôrtilsetningsstoffet til bruk i drikkevann og om endring av forordning (EF) nr. 2036/2005, (EF) nr. 1200/2005 og (EU) nr. 413/2013 (innehaver av godkjenningen Danstar Ferment AG representert av Lallemand SAS)

Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2299 of 12 December 2017 concerning the authorisation of a preparation of Pediococcus acidilactici CNCM MA 18/5M as a feed additive for pigs for fattening, minor porcine species (weaned) and for fattening, chickens for fattening, minor poultry species for fattening and minor poultry species for laying, the authorisation of that feed additive for use in water for drinking and amending Regulations (EC) No 2036/2005, (EC) No 1200/2005 and (EU) No 413/2013 (holder of authorisation Danstar Ferment AG represented by Lallemand SAS)

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 22.5.2018

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2018)

Sammendrag av innhold
Saken gjelder regodkjenning av et preparat av bakterien Pediococcus acidilactici som «avlteknisk tilsetningsstoff», i gruppen «midler som stabiliserer tarmfloraen». Bakteriestammen er ikke genmodifisert. Det er søkt godkjent for mindre grisearter (avvent), mindre grisearter til slakt, mindre fjørfearter til slakt, og mindre fjørfearter som verpere. Det er også søkt godkjent for bruk i drikkevann. Det er gitt minimumsdose for fôr og drikkevann. Det er tillat brukt sammen med godkjente koksidiostatika. EFSA konkluderer at preparater er trygt for folkehelse, dyrehelse og miljø. EFSA vurderer preparatet og ha samme effekt gitt i drikkevann som i annet fôr.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Rettsakten medfører endringer i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer, fôrtilsetningsstoff-forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten får ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for Mattilsynet og fôrindustrien.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av Spesialutvalget for matområdet der berørte departementer og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
14.11.2017
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.12.2017
Anvendelsesdato i EU
02.01.2018

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.03.2018
Vedtatt i EØS-komiteen
27.04.2018
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
28.04.2018
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
28.04.2018

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
11.05.2018
Anvendes fra i Norge
11.05.2018

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32017R2299
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro