Godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til dyrefôr

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 348/2010 av 23. april 2010 om godkjenning av L-isoleucin som tilsetningsstoff til fôr til alle dyrearter

Commission Regulation (EU) No 348/2010 of 23 April 2010 concerning the authorisation of L-isoleucine as a feed additive for all animal species

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 6.5.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 14.4.2011)

Sammendrag av innhold
Rettsakten omhandler godkjenning av aminosyren L-isoleusin produsert av Escherichia coli (FERM ABP-10641) som tilsetningsstoff i fôr til alle dyrearter. L-isoleucin er produsert ved hjelp av en genmodifert E-colistamme. Preparatet er klassifisert i kategorien Tilsetningsstoffer med ernæringsmessige egenskaper, den funksjonelle gruppen Aminosyrer, deres salter og analoger og har identifikasjonsnr. 3c3.8.1. Godkjenningen er ikke gitt til et spesielt firma, men til preparatet, og den har varighet til 14. mai 2020.

EFSA har vurdert L-isoleusin og finner den trygg for folkehelse, dyrehelse og for miljøet. De vurderer aminosyren som en kilde for tilgjengelig isoleusin til alle dyrearter. En skal bruke støvmaske ved håndtering av preparatet. Ved merking skal vanninnholdet oppgis. Det er angitt analysemetode for preparatet. Godkjenning er gitt i samsvar med vedtak i den faste komité for næringsmiddelkjeden og dyrehelsen, seksjon fôrvarer.

Merknader
Rettsakten medfører endring i forskrift 12. april 2005 nr. 319 om tilsetningsstoffer til bruk i fôrvarer vedlegg II. L-isoleusin har ikke tidligere vært godkjent som tilsetningsstoff i fôr. Aminosyrer generelt har fått større oppmerksomhet i den senere tida, da proteinfôrmidler er dyre, og det kan være et alternativ å tilsette aminosyrer i fôret. Bruken av L-isoleusin vil avhenge av hvilke fôrmidler som inngår i fôrblandingene, og i landdyrfôr er det ikke aktuelt for tida. Med økt bruk av planteprotein-fôrmidler i fôr til akvatiske dyr, kan aminosyren bli aktuell å benytte.

Rettsakten får ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for Mattilsynet. Fôrindustrien vil vurdere bruk av L-isoleusin som fôrtilsetningsstoff ut fra praktiske og økonomiske forhold.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel.

Vurdering
Mattilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Status
Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
23.04.2010
Anvendelsesdato i EU
14.05.2010

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 17-18
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Informasjon fra departementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R0348
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro