Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
22.11.2016
Det europeiske system for reiseinformasjon og fremreisetillatelse (ETIAS)
16.11.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
09.11.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
04.10.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
14.09.2016
Digitalmarkedsdirektivet: opphavsrett i det digitale indre marked
14.09.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
14.09.2016
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
14.09.2016
Ekomdirektivet 2018: europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
14.09.2016
Leketøysdirektivet 2017: endringsbestemmelser om bly
09.09.2016
Sertifiseringsordning for screeningutstyr for flyplasser
07.09.2016
EUs statistikkprogram 2013-2020 (forlengelse)
07.09.2016
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2015
02.09.2016
Europeisk år for kulturarv 2018
30.08.2016
Europeisk sosialstatistikk
24.08.2016
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske institutt for forbedring av leve- og arbeidsvilkår (Eurofound) (revisjon)
23.08.2016
Det europeiske utviklings- og informasjonssenter for yrkesopplæring (CEDEFOP) (revisjon)
23.08.2016
EU-strategi for lavutslipp i transportsektoren
20.07.2016
Innsatsfordelingsforordningen: årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
20.07.2016
LULUCF-forordningen: inkludering av utslipp og opptak av klimagasser fra arealbruk og skogbruk i EUs klima- og energirammeverk for 2030
20.07.2016
Europeiske venturekapitalfond og fond for sosialt entreprenørskap: endringsbestemmelser
14.07.2016
Hvitvaskingsdirektivet 2018 (femte)
05.07.2016
Handlingsplan for europeisk IT-sikkerhet og sikkerhetsindustri
05.07.2016
Felles format for oppholdstillatelser til personer fra tredjeland (endring)
30.06.2016
Påskynding av Europas overgang til en lavkarbonøkonomi
20.06.2016
Europeiske kulturhovedsteder 2020-2033
17.06.2016
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
16.06.2016
Matvarer for idrettsutøvere
15.06.2016
Grossistpriser for internasjonal gjesting i telenettet
15.06.2016
EU-programmet for styrket deltakelse av forbrukere i Unionens politikkutforming for finansielle tjenester
15.06.2016
Hormonforstyrrende stoffer i plantevernmidler og biocider
15.06.2016
EUs konkurransepolitikk i 2015
15.06.2016
EU-handlingsplan for styrking av yrkeskvalifikasjoner og konkurranseevne
10.06.2016
Etablering av en kompetansegaranti
10.06.2016
Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
10.06.2016
Sikkerhet for passasjerskip: informasjon om ombordværende
06.06.2016
Sikkerhet for ro-ro- og høyhastighetspassasjerskip: inspeksjonsordning
06.06.2016
Europeisk agenda for deleøkonomien
02.06.2016
Europeiske standarder for det 21. århundre
01.06.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2017
01.06.2016
Regelmessig gjennomgang av landenes gjennomføring av miljødirektiver
27.05.2016
Stimulering av grensekryssende e-handel
25.05.2016
AMT-direktivet om audiovisuelle mediatjenester: endringsbestemmelser
25.05.2016
Pakkelevering over grensene
25.05.2016
EU-strategi for onlineplattformer i det digital indre marked
25.05.2016
Regelverk mot geografisk blokkering ved e-handel
25.05.2016
Forbrukersamarbeidsforordningen 2017 om håndheving av forbrukervernlovgivning over landegrensene (revisjon)
25.05.2016
Vern av arbeidstakere mot kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
13.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Tyrkia
04.05.2016
Dublin-IV-forordningen
04.05.2016
Schengenavtalen: revisjon av suspensjonsmekanismen
04.05.2016
EUs fingeravtrykksdatabase (Eurodac III)
04.05.2016
EUs støttekontor på asylfeltet (EASO) (revisjon)
04.05.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Kosovo
04.05.2016
Schengenavtalen: forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
04.05.2016
Arbeidsforhold i fiskerisektoren
29.04.2016
EU-agenda for sikkerhet for bekjempelse av terrorisme
20.04.2016
Oppheving av visumkrav for borgere av Ukraina
20.04.2016
Prioriteringer for IKT-standardiseringer for det digitale indre marked
19.04.2016
EU-handlingsplan for e-forvaltning 2016-2020
19.04.2016
Digitalisering av EUs industri
19.04.2016
Det europeisk cloudinitiativ for forskning og innovasjon
19.04.2016
EU-programmet for støtte til aktiviteter i forbindelse med regnskap og revisjon (2014-2020): endringsbestemmelser
13.04.2016
Regnskapsdirektivet: endringsbestemmelser om opplysningsplikt om inntektsskatt
12.04.2016
Visumpolitikk for ikke-gjensidighet med visse tredjestater
12.04.2016
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES)
06.04.2016
Sterkere og smartere informasjonssystemer for grenser og sikkerhet
06.04.2016
Det europeiske inn- og utreisesystem (EES)
06.04.2016
Gjødselforordningen 2019
17.03.2016
Stålindustrien og bevaring av arbeidsplasser og vekst i Europa
16.03.2016
Visumlettelse for Georgia
09.03.2016
Utsendingsdirektivet: endringsbestemmelser
08.03.2016
EU-søyle for sosiale rettigheter
08.03.2016
Adferdskodeks for europeiske statistikker: gjennomføringsrapport
07.03.2016
Kjøreplan for full gjenopprettelse av Schengensystemet
04.03.2016
Schengen-informasjonssystemet: identifisering av personer på grunnlag av fingeravtrykk
29.02.2016
Dataoverføring EU-USA: gjenoppretting av tillit
29.02.2016
Informasjonsutveksling på energiområdet
16.02.2016
EU-strategi for LNG og gasslagring
16.02.2016
EU-strategi for oppvarming og kjøling
16.02.2016
Forsyningssikkerhet for naturgass
16.02.2016
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner for navigering på innlands vannveier
14.02.2016
Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Verdipapirmarkedsforordningen (MiFIR): utsatt anvendelsesdato
10.02.2016
Bruken av 470-790 MHz-frekvensbåndet
02.02.2016
Kvikksølvforordningen 2017
02.02.2016
Typegodkjenningsforordningen 2018 for motorvogner
27.01.2016
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2016
08.01.2016
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: unntaksbestemmelser for råvarehandlere
16.12.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
15.12.2015
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
15.12.2015

Sider