Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse (ETIAS): endringsbestemmelser om samvirke med andre EU-informasjonssystemer

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om fastsettelse av betingelser for tilgang til de andre EU-informasjonssystemer og om endring av forordning (EU) 2018/1862 og forordning (EU) ..../.... [ECRIS-TCN]

Proposal for Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the conditions for accessing the other EU information systems and amending Regulation (EU) 2018/1862 and Regulation (EU) .../... [ECRIS-TCN]

Siste nytt

Schengen-notat offentliggjort 13.2.2019

Avtalegrunnlag:
Schengen-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets Schengen-notat, sist oppdatert 1.6.2019)

Sammendrag av innhold
EUs informasjonssystem for forhåndskontroll av visumfrie tredjelandsborgeres innreise til Schengen (ETIAS) skal – når det trer i kraft – sjekke den enkeltes personopplysninger opp mot de opplysninger som allerede finnes i EUs informasjonssystemer og databaser, samt i Interpols databaser over reisedokumenter. Basert på de eksisterende opplysningene vurderes om tredjelandsborgeren utgjør en risiko for sikkerheten, for irregulær migrasjon eller en en stor risiko for epidemi.
Interoperabilitet må derfor opprettes mellom ETIAS og VIS, SIS, entry/exit (EES) og den ennå ikke vedtatte ECRIS-TCN. Systemene samler inn og strukturerer per idag opplysningene på ulik måte. For å oppnå interoperabilitet må derfor informasjonen struktureres på en slik måte at mottakende system (ETIAS) – uten manuell prosess – kan fortolke de mottatte opplysningene fra avsendende system og produsere et resultat.

I forordningen om ETIAS slås det fast at nødvendige følgeendringer som må til i de andre systemene og i ETIAS for at slik interoperabilitet kan etableres, skal være gjenstand for en egen rettsakt. På grunn av den variable geometri som medlemslandene har for tilknytning til området frihet, sikkerhet og rettferdighet er det derfor nødvendig med to særskilte rettsakter. Kommisjonen fremmet derfor 7.januar 2019 forslagene KOM (2019) 3 og KOM (2019) 4 for å legge til rette for den samlede bruken og driften av systemet.

KOM (2019)3 gjelder følgeendringer i forordning (EU) 2018/1862 (SIS om politisamarbeid og rettslig samarbeid) og i den kommende ECRIS-TCN-forodningen (register over dommer).

Status
Saken er til vurdering i departementet.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
07.01.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Justis- og beredskapsdepartementet
Informasjon fra departementet