Tilpasninger til energieffektivitetsdirektivet og forordningen om styringssystem for energiunionen i forbindelse med brexit

Tittel

Europaparlaments- og rådsbeslutning (EU) 2019/504 av 19. mars 2019 om endring av direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet forordning (EU) 2018/1999 på grunn av Det Forende Kongerike Storbritannia og Nord-Irlands uttreden av Unionen

Decision (EU) 2019/504 of the European Parliament and of the Council of 19 March 2019 on amending Directive 2012/27/EU on energy efficiency and Regulation (EU) 2018/1999 on the Governance of the Energy Union and Climate Action, by reason of the withdrawal of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland from the Union

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsbeslutning publisert i EU-tidende 27.3.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsbeslutningen, dansk utgave)

Reasons for and objectives of the proposal

(1) Den 29. marts 2017 indgav Det Forenede Kongerige meddelelse om dets hensigt om at udtræde af Unionen i henhold til artikel 50 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU). Traktaterne ophører med at finde anvendelse på Det Forenede Kongerige fra datoen for en udtrædelsesaftales ikrafttræden eller, hvis en sådan aftale ikke foreligger, to år efter denne meddelelse, dvs. fra og med den 30. marts 2019, medmindre Det Europæiske Råd, efter aftale med Det Forenede Kongerige, med enstemmighed beslutter at forlænge denne frist.

(2) Udtrædelsesaftalen, som forhandlerne er nået til enighed om, indeholder ordninger for anvendelse af EU-retlige bestemmelser på og i Det Forenede Kongerige efter den dato, hvor traktaterne ophører med at finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige. Hvis nævnte aftale træder i kraft, vil Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2018/2002, som ændrer Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/27/EU, og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/1999 finde anvendelse på og i Det Forenede Kongerige i overgangsperioden i overensstemmelse med nævnte aftale og vil ophøre med at gælde ved denne periodes udløb.

(3) I artikel 3, stk. 5, i direktiv 2012/27/EU, der blev indført ved direktiv (EU) 2018/2002, stilles der krav om, at medlemsstaterne skal fastsætte vejledende nationale energieffektivitetsbidrag med henblik på at nå Unionens mål for en energieffektivitet på mindst 32,5 % i 2030. Når de fastsætter disse bidrag, skal medlemsstaterne tage hensyn til Unionens energiforbrug i 2030 i form af primærenergi og/eller endelig energi.

(4) Artikel 6, stk. 1, første afsnit, i forordning (EU) 2018/1999 indeholder krav om, at medlemsstaterne skal tage hensyn til Unionens energiforbrug i 2030 i form af primærenergi og/eller endelig energi ved fastsættelsen af deres vejledende nationale energieffektivitetsbidrag til Unionens mål. I henhold til artikel 29, stk. 3, første afsnit, i nævnte forordning er energiforbruget på EU-plan også relevant for Kommissionens vurdering af de fremskridt, der er gjort med hensyn til i fællesskab at nå Unionens mål.

(5) Som følge af Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen er det nødvendigt at ændre de fremskrevne tal for energiforbruget i Unionen i 2030 for at afspejle Unionen med 27 medlemsstater uden Det Forenede Kongerige (»EU-27«). Fremskrivningerne for Unionens overordnede mål for en energieffektivitet i 2030 på mindst 32,5 % viser, at primærenergiforbruget bør blive på 1 273 mio. ton olieækvivalenter (Mtoe) og det endelige energiforbrug bør blive på 956 Mtoe i 2030 for Unionen med 28 medlemsstater. De tilsvarende fremskrivninger for EU-27 viser, at primærenergiforbruget bør blive på 1 128 Mtoe og det endelige energiforbrug bør blive på 846 Mtoe i 2030. Dette gør det nødvendigt at ændre tallene for energiforbruget i 2030.

(6) De samme fremskrivninger for energiforbruget i 2030 er relevante for artikel 6 og 29 i forordning (EU) 2018/1999.

(7) I overensstemmelse med artikel 4, stk. 3, i Rådets forordning (EØF, Euratom) nr. 1182/71, ophører anvendelsen af retsakter, for hvilke der er fastsat en bestemt ophørsdato, fra udgangen af den sidste time på den dag, der svarer til den nævnte dato. Denne afgørelse bør derfor finde anvendelse fra dagen efter den dato, hvor direktiv 2012/27/EU og forordning (EU) 2018/1999 ophører med at gælde for Det Forenede Kongerige.

(8) Direktiv 2012/27/EU og forordning (EU) 2018/1999 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(9) For straks at forberede sig på Det Forenede Kongeriges udtræden bør denne afgørelse træde i kraft på tredjedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.11.2018
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
19.03.2019
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Olje- og energidepartementet