Medisinsk utstyrsforordningen: utsatt anvendelsesdato i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/561 av 23. april 2020 om endring av forordning (EU) 2017/745 om medisinsk utstyr med hensyn til datoene for anvendelse av visse av forordningens bestemmelser

Regulation (EU) 2020/561 of 23 April 2020 of the European Parliament and of the Council amending (EU) 2017/745 on medical devices as regards the dates ofapplication of certain of its provisions

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 24.5.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 22.6.2020)

Sammendrag av innhold
Forordning (EU) 2020/561 utsetter anvendelsestidpsunktet for forodning 2017/745 med ett år, det vil si til 26. mai 2021. Bakgrunnen for denne beslutningen er å bidra til at myndighetene, kontrollorganer og markedsaktører kan fokusere fullt ut på håndteringen av den pågående Covid-19-pandemien.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordning (EU) 2017/745 er inntatt i ny lov om medisinsk utstyr 7. mai 2020 nr. 37. Loven har ikke trådt i kraft. Gitt at forordning (EU) 2017/745 er inntatt i lov må også forordning (EU) 2020/561 inntas i samme lov når den er knyttet til anvendelsestidspunktet.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Rettsakten har ingen negative økonomiske og administrative konsekvenser.

Vurdering
Rettaskten anes EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
03.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.04.2020
Anvendelsesdato i EU
24.04.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
20.05.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
23.05.2022
Anvendes fra i Norge
26.05.2022

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0561
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro