EUs helseprogram 2021-2027 (EU4Health)

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/522 av 24. mars 2021 om opprettelse av Unionens handlingsprogram på helseområdet for perioden 2021-2027 og om oppheving av forordning (EU) nr. 282/2014 ('EU4Health-programmet')

Regulation (EU) 2021/522 of the European Parliament and of the Council of 24 March 2021 on the establishment of a Programme for the Union's action in the field of health –for the period 2021-2027 and repealing Regulation (EU) No 282/2014 ('EU4Health Programme')

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 24.9.2021 om innlemmelse i EØS-avtalen

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 21.10.2021)

Sammendrag av innhold
Den 28 mai 2020 la Europakommisjonen frem et revidert forslag av langtidsbudsjettet for 2021 – 2027, tidligere vedtatt den 2. mai 2018. I det reviderte langtidsbudsjettet ble det foreslått et separat, stort helseprogram, EU4Health. Etter trilogforhandlinger mellom Kommisjonen, Rådet og Europaparlamentet høsten 2020 ble den økonomiske rammen for programmet oppjustert til 5,3 mrd euro.

EU4Healths overordnede mål er å bidra til å beskytte europeiske borgere mot grenseoverskridende helsetrusler, forbedre tilgjengeligheten til medisinsk utstyr, legemidler og annet kriserelatert utstyr, samt bidra til å styrke de nasjonale helsesystemene og arbeidsstyrken på helseområdet. Styrking av helsesystemer skal blant annet skje gjennom å understøtte digital omlegging, styrke koordinering mellom medlemslandene, samt bidra til økt erfaringsutveksling og datadeling.

Programmet understøtter EU-kommisjonens målsettinger om å skape en europeisk helseunion, som skal gi bedre beredskap mot helsetrusler, og inkluderer tiltak for å styrke EUs legemiddelbyrå (EMA) og EUs smittevernssenter (ECDC) hvor Norge deltar, og opprettelse et nytt byrå innen helseberedskap, Health Emergency Preparedness and Response Authority (HERA).

Merknader

Rettslige konsekvenser
Norge deltokaktivt i EUs tredje helseprogram, som hadde 2020 som siste programår. Deltagelse i EUs nye helseprogram EU4Health ble vedtatt av Stortinget 2 juni 2021 (Prop.173 S). Endring av EØS-avtalen til å også omfatte deltakelse i EU4Health krever ikke lov- eller forskriftsendringer, men ettersom norsk deltakelse i programmet vil innebærer økonomiske forpliktelser over flere år, var Stortingets samtykke til å delta nødvendig i medhold av Grunnloven § 26 andre ledd.

Med sikte på deltakelse fra EØS/EFTA-statene i EUs helseprogram, EU4Health, (2021–2027) er det ventet at EØS-komiteen vedtar en endring av protokoll 31 artikkel 16 i EØS-avtalen, slik at avtalen også omfatter programmet EU4Health. I innledningen til beslutningsutkastet blir det vist til artikkel 98 i EØS-avtalen, som gjør det mulig for EØS-komiteen å endre vedlegg og visse protokoller til avtalen. Videre blir det fastslått at avtalepartene (EØS/EFTA-statene) skal utvide samarbeidet til å omfatte beslutningen om å innlemme i avtalen programmet EU4Health (2021-2027).

Selv om den formelle innlemmelsen først er ventet i september 2021, kan Norge likevel allerede delta i programmets faglige aktiviteter og samarbeide, i tråd med gjeldende regelverk for deltagelse.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Deltakelse i programmet vil innebære at Norge må bidra med et finansielt bidrag knyttet til EFTA/EØS-andelen av den
totale programkostnaden som er EØS-relevant.

EU4Health har en ramme på 5,3 mrd euro. For perioden 2021-2027 er det norske bidraget ca 200 mill kr pr år, ca 1,4 mrd kr for hele programperioden. Valutasvigninger kan påvirke beløpet.

Stortingets samtykke til de budsjettmessige konsekvensene ble gitt 2 juni 2021, og budsjettmessige konsekvenser blir innarbeidet i de årlige statsbudsjettene.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten behandles i EØS-spesialutvalget for helse. Prop S. 173 om samtykke til deltakelse i EU4Health har vært til behandling i departementsfellesskapet før Stortingsbehandlingen.

Vurdering
Norsk deltagelse i EU4Health for perioden 2021-2027 har startet opp og det legges opp til bred mobilisering av norske aktører for å søke tilgjengelige midler under EU4Health, samt til faglige samarbeid innen beredskap og øvrige tematiske områder.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
Stortinget ga sitt forhåndssamtykke til deltakelse i EU4HEalth 2.juni 2021, under behandlingen av prop S. 173.

Norsk deltagelse i EU4Health – forordning 2021/522 - ble tatt inn i EØS-avtalen i EØS-komiteens møte 24 september 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.05.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.03.2021
Anvendelsesdato i EU
01.01.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
08.06.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
25.09.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.01.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021R0522
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro