Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning 2020/873 av 24. juni 2020 om endring av forordning (EU) nr. 575/2013 og (EU) 2019/876 med hensyn til tilpasninger i forbindelse med covid-19-pandemien

Regulation 2020/873 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2020 amending Regulations (EU) No 575/2013 and (EU) 2019/876 as regards adjustments in response to the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.9.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer bestemmelser i kapitalkravsforordningene (forordning (EU) nr. 575/2013 (CRR) og forordning (EU) 2019/876 (CRR2)) og tidspunktet for når bestemmelser i CRR2 skal gjennomføres. Forordningen inneholder også en presisering av at IFRS 9 skal praktiseres fleksibelt i lys av COVID-19-pandemien. Det er lagt vekt på at lempeligere regler skal bidra til at bankene kan gi kreditt til næringsliv og husholdninger.

Følgende endringer i bestemmelser og i tidspunkt for innføring, er foreslått:

Kravet til uvektet kjernekapitalandel

Det kan etter forordning (EU) 2019/876 (CRR 2), gjøres unntak fra kravet til uvektet kjernekapitalandel for sentralbankreserver for en tidsbegrenset periode dersom vedkommende myndigheter har bestemt og offentliggjort at det eksisterer eksepsjonelle omstendigheter som berettiger ekskludering for å lette gjennomføringen av pengepolitikken. Forordning (EU) 2020/873 innfører unntaksbestemmelsen i CRR 2 og gjelder alle sentralbankreserver, også de som oppsto før unntaket trådte i kraft.

Forordning (EU) 2020/873 endrer også artikkel 429a (7) i CRR 2 med hensyn til framgangsmåten for å beregne uvektet kjernekapitalandel justert for sentralbankinnskudd, fordi bestemmelsene i den tidligere artikkelen vurderes å kunne motvirke effekten av det tidsbegrensede unntaket.

Overgangsbestemmelser for gjennomføringen av IFRS 9

Det er innført overgangsregler til IFRS 9 i Parlaments- og rådsforordning nr. 575/2013 av 26. juni 2013 om krav til kredittinstitusjoner og verdipapirforetak, og om endring av forordning (EU) nr. 648/2012 (CRR) for kapitalformål, bestående av to deler: en del som reduserer økningen i nedskrivningsbeløpet ved overgangen til IFRS 9, og en del som reduserer løpende økninger i tapsnedskrivingene etter innføringen av IFRS 9. Overgangsperioden for den sistnevnte komponenten utvides med forordning (EU) 2020/873.

Overgangsregel som likestiller garantier for misligholdte lån fra offentlige myndigheter relatert til COVID-19 med garantier og forsikringer fra offisielle eksportkredittbyråer

I CRR er det innført krav til fradrag i ren kjernekapital for utilstrekkelig sikrede misligholdte engasjementer (non-performing loans). Kravet gjelder ikke for engasjementer inngått før 26. april 2019 eller misligholdte engasjementer som er garantert av et offisielt eksportkredittbyrå i de første syv årene etter at misligholdet oppsto. Forordning (EU) 2020/873 utvider unntaket fra kravet til også å gjelde offentlige garantier som tilbys som ledd i støttetiltak for å hjelpe låntakere relatert til COVID-19-pandemien.

Risikovekting av eksponeringer mot sentrale myndigheter og sentralbanker

Ifølge EU kan offentlig finansiering gjennom utstedelse av statspapirer i egen valuta, bli viktig for å få gjennomført tiltak mot pandemien. For å stimulere finansforetak til å investere i slike papirer, har EU gjeninnført tidligere overgangsregler for eksponeringer mot sentrale myndigheter og sentralbanker, der disse er utstedt i lokal valuta i et annet medlemsland. Endringene innføres gjennom ny artikkel 500a i CRR, og innebærer at risikovektingen reduseres til 0 prosent fram til 31. desember 2022, deretter 20 prosent av nåværende risikovekt i 2023, og til slutt 50 prosent av nåværende risikovekt i 2024. Fra 1. januar 2025 gjelder igjen nåværende risikovekter. Disse varierer med kredittratingen til utsteder. Tilsvarende lettelser er også gitt de samme eksponeringene i regelverket om store engasjementer, jf. ny art. 500a (3) i Covid-19-forordningen.

Forslag om raskere innføring av lettelser som kommer med CRR 2

Følgende lettelser er innført med forordning (EU) 2020/873, og ikke fra 28. juni 2021 som er tidspunktet når CRR 2 trer i kraft:

1. Massemarkedsengasjementer

Massemarkedsengasjementer som gjelder pensjonister og arbeidstakere der kredittinstitusjonen har en ubetinget rett til direkte dekning hos pensjonsforetaket/arbeidsgiveren, og dette ikke utgjør mer enn 20 prosent av den enkeltes månedlige pensjon eller lønn, skal ha en risikovekt på 35 prosent etter standardmetoden, jf. punkt 59 i CRR 2 som endrer artikkel 123. Det er krav til at den enkelte har forsikring som dekker risiko for død, uførhet, arbeidsløshet mv.

2. Kapitalkrav for lån til små og mellomstore bedrifter

Reglene for vekting av lån til små og mellomstore bedrifter (SMB), som innebærer at SMB-engasjementer skal multipliseres med faktoren 0,7619, utvides til å gjelde engasjementer inntil 2,5 millioner euro (1,5 millioner euro i dag) og slik at SMB-engasjementer over 2,5 millioner euro skal multipliseres med en faktor på 85 prosent, jf. punkt 133 i CRR 2 som endrer artikkel 501.

3. Kapitalkrav for utlån til visse infrastrukturprosjekter

CRR 2 innfører vekting av lån til visse infrastrukturprosjekter, jf. punkt 134 i CRR 2 om ny artikkel 501a. Slike engasjementer kan multipliseres med en faktor på 0,75 prosent.

4. Unntak fra fradrag for programvare (software) etter nærmere regler

Immaterielle eiendeler skal trekkes fra ren kjernekapital etter artikkel 36 (1) bokstav (b).

Med CRR 2 innføres et unntak slik at det ikke skal gjøres fradrag for programvare (software) som har en verdi som ikke påvirkes negativt av at institusjonen krisehåndteres eller avvikles, jf. punkt 18 i CRR 2 som endrer artikkel 36 (1) bokstav (b). EBA skal utarbeide en teknisk standard om hvordan bestemmelsen skal forstås. Bestemmelsen foreslås nå å tre i kraft straks den tekniske standarden er fastsatt.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når forordningen er tatt inn i EØS-avtalen, vil den gjennomføres i norsk rett ved inkorporasjon i forskrift, dvs. med henvisning til EU-forordningen og de tilpasninger som følger av EØS-komitebeslutningen.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det legges vekt på at lempeligere regler skal styrke evnen til å yte lån til næringslivet. Norske finansforetak har i dag generelt marginer til kapitalkravene og kredittilgangen er god, slik at effekten antas å være begrenset. Forordningen vil medføre reduksjon i kapitalkravene og kan medføre svekket soliditet i kredittinstitusjonene.

Forordningen forventes ikke å ha andre økonomiske eller administrative konsekvenser utover det som gjelder for hovedrettsaktene CRR og CRR 2.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Finanstilsynet finner rettsakten EØS-relevant.

Status
Rettsakten er trådt i kraft i EU. Reglene er til vurdering av EFTA-statene for innlemmelse i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
28.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2020
Anvendelsesdato i EU
27.06.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
22.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
09.04.2021
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Annen informasjon