Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om Det europeiske institutt for innovasjon og taknologi (omarbeiding)

Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the European Institute of Innovation and Technology (recast)

Siste nytt

Europaparlamentets plenumsbehandling 27.4.2021 (bekreftelse av uformell enighet med Rådet)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.11.2019)

Sammendrag av innhold
Kommisjonen fremmet den 11. juli 2019 forslag om endring av forordningen for Det europeiske instituttet for innovasjon og teknologi (EIT) og et forslag til EITs strategiske innovasjonsagenda (SIA).

EIT styres av en forordning som er tett knyttet til rammeprogrammet for forskning og innovasjon. I 2018 la Kommisjonen frem forslag til et nytt rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont Europa, for perioden 2021-2027. Her inngår EIT som en del av søyle 3, "Innovative Europe" ("Et innovativt Europa"), og foreslås finansiert gjennom rammeprogrammet. EITs oppdrag, oppgaver og rammeverk defineres i EIT-forordningen, som må være i tråd med rammeprogrammet for forskning og innovasjon. Det foreslås å gjøre den nye EIT- forordningen tidsnøytral, slik at denne ikke må endres ved enden av hver programperiode.

EIT har som formål å bidra til å lukke innovasjonskløften mellom EU og dets største globale konkurrenter.

Kommisjonen har vurdert tre ulike forslag for EITs videre virke:

Forslag 1- Viderefører dagens aktiviteter med nødvendige justeringer for tilpasning til Horisont Europa. To nye KICer er foreslått.

Forslag 2- Bygger på dagens aktiviteter samtidig som det foreslås en rekke målinger for å forbedre effektiviteten i EITs virke. Introduserer et nytt virkemiddel for å støtte entreprenør- og innovasjonskapasiteten i høyere utdanningsinstitusjoner og styrke den regionale innovasjonsordningen. To nye KICer er foreslått.

Forslag 3- Bygger på dagens aktiviteter samtidig som det foreslås en rekke målinger for å forbedre effektiviteten, som i forslag 2. Introduserer et nytt initiativ, opprettelsen av en EIT HUB i hver medlemsstat, for å øke EITs innvirkning. En ny KIC er foreslått.

Kommisjonen vurderer forslag 2 som den foretrukne løsningen da det har den rette balansen mellom ønsket måloppnåelse og ressursbruk, og vurderes å skulle gi høyest økonomisk og samfunnsmessig innvirkning. Dette forslaget fikk høy tilslutning fra ulike interessenter og EU-borgere i den åpne høringen.

Overvåkning og evaluering er fundamentale verktøy for å måle EITs innvirkning, og dette vil med forslag 2 bli ytterligere styrket og kontinuerlig forbedret i løpet av neste programperiode (2021-2027). Disse verktøyene skal også justeres opp mot overvåking i Horisont Europa.

Dette initiativet vil håndtere problemer identifisert i ulike revisjoner og evalueringer på tre områder:

• Utfordringer ved EITs finansieringsmodell[1]

• EITs begrensede innvirkning på utdanningsaktiviteter[2]

• EITs begrensede innvirkning i regionale økosystemer [2]

I tillegg foreslås flere tekniske endringer for å øke effektivitet, kostnadseffektivitet og samsvar i intern drift, i tråd med EITs oppdrag og mål. Det er foreslått endringer for artiklene: 5,6, 8-11, 17 og 20. I tillegg er det foreslått endringer i Annex 1.

Hovedendringer:

Artikkel 1-4 Ingen nevneverdige endringer

Artikkel 5 EITs styrende organer

Forslaget forsterker styringskomiteens rolle som et særskilt EIT-organ. Det ansvarliggjør direktør ovenfor styret og styrker internrevisjonens uavhengighet.

Artikkel 6 Oppgaver

Forslaget inneholder flere presiseringer av EITs oppgaver og understreker viktigheten av EITs oppgave med å sikre riktig koordineringsnivå, og fasilitere kommunikasjon og tematisk samarbeid mellom KICene. EIT skal utvikle og koordinere nye støttetiltak for KICer, slik at disse kan utvikle entreprenør- og innovasjonskapasitet i høyere utdanningsinstitusjoner og deres integrering i innovasjonsøkosystemer.

Artikkel 7- Ingen nevneverdige endringer

Artikkel 8 Regler for deltakelse og formidling

Forslaget presiserer at reglene for deltakelse og formidling for EUs rammeverk for forskning og innovasjon skal gjelde EIT. Unntak er minimumskrav for å opprette en KIC, omtalt i artikkel 9.

Artikkel 9 Utvelgelse av KICer (tidligere art. 7)

Forslaget presiserer at reglene for utvelgelse av europeiske partnerskap i Horisont Europa skal gjelde for utvelgenslen av KICs. EITs styre kan ytterligere spesifisere kriteriene for utvelgelse av KICs (basert på relevans av kvalitet og innovasjon). Minstekravet for å forme en KIC er deltakelse av minst tre uavhengige partnerorganisasjoner, etablert i minst tre ulike medlemsland. I tillegg må minst to tredjedeler av partnerorganisasjonene i en KIC etablert i medlemsland.

Artikkel 10 Prinsipper for evaluering og overvåkning av KIC

Forslaget refererer direkte til indikatorsett i EUs rammeprogram for forskning og innovasjon for å sikre kontinuerlig oppfølging og periodiske eksterne evalueringer av KICs.

Artikkel 11 Varighet, videreføring og opphør av KIC

Forslaget fastslår at avhengig av utfallet av midtveisevalueringen av KICer innen utgangen av den opprinnelige syvårsperioden for samarbeidet mellom EIT og KIC, kan styret forlenge partnerskapsavtalen med en KIC for en ny periode på maksimum syv år, eller avslutte partnerskapsavtalen og EITs finansielle støtte. For å sikre forholdet mellom EIT og KICene etter endt partnerskapsavtale foreslås det å inngå samarbeidsavtaler mellom EIT og KICs.

Artikkel 12-16 Ingen nevneverdige endringer

Artikkel 17 Finansiering av KIC

Forslaget innfører en revidert finansieringsmodell, der EITs bidrag til KICer kan dekke inntil 100 % av totale kostnader til aktiviteter for partnerne i en KIC kun i oppstartsfasen til en KIC. Bidraget skal gradvis minke over tid i samsvar med medfinansieringsratene definert i SIA.

Artikkel 18-19 Ingen nevneverdige endringer

Artikkel 20 EITs budsjett

Forslaget stadfester at finansieringen av EIT og KICs kan komme fra Unionen (Horisont Europa og øvrige programmer), i tillegg til andre private og offentlige kilder.

Annex 1 til forordningen EITs statutter

Det blir foreslått å øke størrelsen på styret fra 13 til 15 medlemmer. I tillegg blir det foreslått at disse kan sitte to år utover den opprinnelige fireårsperioden etter godkjenning fra Kommisjonen. Styringskomiteen skal økes fra tre til fire medlemmer. Gjennom forslaget ønsker EIT å tydeliggjøre rollene til styret, styringskomiteen og direktøren, styrke rollen styret har i overvåkning, tilsyn og styring av KICene, samt klargjøre rollen Kommisjonen har vis-a-vis EIT for å reflektere dens forpliktelser innen overvåkning og finansiell styring. Forslaget inneholder et nytt krav om enighet fra Kommisjonen på et begrenset antall strategiske saker som bestemmes av styret (overvåkning og finansielle tildelinger/bevilgninger). I forslaget til endring er også referansen til åremålsstillinger for EIT-ansatte fjernet for å sikre profesjonell kontinuitet og utvikling på lik linje med andre EU-oganer/-yråer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forslaget har ikke lovgivningsmessige konsekvenser.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Kommisjonen foreslår i forslaget til Horisont Europa at finansieringsrammen for EIT for perioden 2021-2027 fastsettes til 3 mrd. EUR (løpende priser). Dette er fortsatt ikke ferdig forhandlet.

[1] Identifisert i Court of Auditors report 2016

[2] Identifiserti i EIT interim evaluation of 2017 og i High Level Group on the EIT of 2017

Vurdering
Kunnskapsdepartementet sendte 28. januar 2019 innspill til Kommisjonen til endringer i forordningen. Innspillet tok utgangspunkt i og viser til Norges innspill til Horisont Europa og Erasmus og adresserte deltakelsesrettigheter: "Deltakelsesrettighetene for EØS/EFTA-landene må være i tråd med bestemmelsene i EØS-avtalen, og ordlyden «(…) Member States and EEA EFTA States» bør legges til i artikkel 5(k) og 7(3)."

Ingen av de spesifikke innspillene til tekstendringer i forordningen angående deltakerrettigheter fra Norge er ivaretatt i forslaget fra Kommisjonen. Vi jobber videre med å finne ut hvorvidt Norges deltakerrettigheter er tilfredsstillende ivaretatt gjennom Horisont Europa regelverket og hvorvidt artikkel 9.3 og 9.4 i forslaget innskrenker EØS/EFTA deltakelse i KICs og dermed er i strid med EØS-avtalens artikkel 81.

I tillegg spilte Norge inn følgende punkter til forordningen 28. januar 2019:

• Betydningen av synergier, åpenhet og transparens.

• Fremme hav som et område for en fremtidig KIC.

Innholder informasjon unntatt offentlighet, jf. offl. § 13

Status
EIT ble opprettet i 2008 ved forordning (EF) nr. 294/2008. Ettersom EIT- forordningen allerede ble vesentlig endret i 2013, og det nåværende forslaget inneholder ytterligere innholdsmessige endringer, foreslås det å endre EIT- forordningen gjennom bruk av en av en omarbeiding for å sikre større juridisk klarhet og bedre lesbarhet. Det ble i 2017 gjennomført en ekstern evaluering av EIT, som pekte på flere forbedringspunkter, som også adresseres i endringsforslagene. Forslaget baserer seg på Artikkel 173 TFEU.

Nøkkelinformasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
07.04.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Kunnskapsdepartementet
Informasjon fra departementet