Fleksibilitet for å lette långivning i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Meddelelse fra Kommisjonen til Europaparlamentet og Rådet. Kommisjonens fortolkende meddelelse om anvendelse av rammeverket for regnskap og tilsyn for å lette långivning i EU. Støtte til næringsliv og husholdninger under covid-19-pandemien

Communication from the Commission to the European Parliament and the Council. Commission Interpretative Communication on the application of the accounting and prudential frameworks to facilitate EU bank lending. Supporting businesses and households amid COVID-19

Siste nytt

Fortolkende meddelelse med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 28.4.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 28.4.2020)

Reaktion på coronavirusset: Kommissionen vedtager bankpakke for at lette långivningen til husholdninger og virksomheder i EU

Kommissionen har i dag vedtaget en bankpakke for at medvirke til at fremme bankernes långivning til husholdninger og virksomheder i hele Den Europæiske Union. Formålet med denne pakke er at sikre, at bankerne fortsat kan låne penge til støtte for økonomien og medvirke til at afbøde de betydelige økonomiske konsekvenser af coronavirusset. Den indeholder en fortolkende meddelelse om EU's regnskabs- og tilsynsmæssige rammer samt målrettede "hurtige" ændringer af EU's banklovgivning.

De regler, der blev indført efter finanskrisen, har sikret, at bankerne i EU nu er mere modstandsdygtige og bedre forberedt på at håndtere chok i økonomien. I den meddelelse, der fremlægges i dag, påpeges det, at EU-bestemmelserne giver bankerne og deres tilsynsmyndigheder mulighed for at handle på en fleksibel, men ansvarlig måde under økonomiske kriser med henblik på at støtte borgerne og virksomhederne, navnlig de små og mellemstore virksomheder. Ved dagens forordning gennemføres der også nogle målrettede ændringer for at maksimere kreditinstitutternes evne til at yde lån og absorbere tab i forbindelse med coronavirus-pandemien, samtidig med at det sikres, at de fortsat er modstandsdygtige.

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, udtalte: "Vi støtter husholdningerne og virksomhederne lige så meget, som vi kan, for at håndtere de negative økonomiske følger af coronavirusset. Banksektoren kan gøre meget for at bidrage hertil. Vi gør fuldt ud brug af den fleksibilitet, der er indbygget i EU's banklovgivning, og foreslår målrettede lovgivningsmæssige ændringer for at sætte bankerne i stand til at opretholde kreditstrømmen, således at husholdningerne og virksomhederne kan få den finansiering, de har brug for. Jeg vil også snart lancere rundbordsdrøftelser, hvor forbrugere og erhvervsgrupper mødes med den finansielle sektor, således at vi kan tage hånd om de mest presserende behov hos vores borgere og virksomheder."

Kommissionen vil indgå i et samarbejde med den europæiske finansielle sektor for at undersøge, hvordan den kan udvikle bedste praksis, som kan støtte borgerne og virksomhederne yderligere. EU's reaktion på denne krise skal koordineres for at undgå national fragmentering og for at sikre lige konkurrencevilkår.

Målrettede ændringer af bankreglerne

Kommissionen foreslog i dag en række målrettede "hurtige" ændringer af EU's regler for banktilsyn (kapitalkravsforordningen) for at maksimere bankernes evne til at yde lån og absorbere tab i forbindelse med coronavirusset. Kommissionen foreslår ekstraordinære midlertidige foranstaltninger for at afbøde den umiddelbare virkning af coronavirus-relaterede forhold ved at tilpasse tidsplanen for anvendelse af internationale regnskabsstandarder på bankernes kapital, ved at behandle de offentlige garantier, der ydes under denne krise, mere fordelagtigt, ved at udskyde datoen for anvendelse af gearingsgradbufferen og ved at ændre den måde, hvorpå visse eksponeringer udelukkes fra beregningen af gearingsgraden. Kommissionen foreslår også at fremrykke anvendelsesdatoen for flere aftalte foranstaltninger, der tilskynder bankerne til at finansiere medarbejdere, SMV'er og infrastrukturprojekter.

Fortolkende meddelelse

I den meddelelse, der fremlægges i dag, bekræftes bl.a. de seneste udtalelser, f.eks. dem fra Baselkomitéen for Banktilsyn, Den Europæiske Banktilsynsmyndighed (EBA) og Den Europæiske Centralbank, om anvendelse af fleksibilitet inden for regnskabs- og tilsynsmæssige bestemmelser. Kommissionen opfordrer banker og tilsynsmyndigheder til at gøre brug af fleksibiliteten i EU's regnskabs- og tilsynsmæssige rammer. Meddelelsen bekræfter f.eks. — i positive vendinger — den fleksibilitet, der findes i EU's regler, når det drejer sig om offentlige og private moratorier for tilbagebetaling af lån (EBA's retningslinjer af 2. april). I meddelelsen fremhæves der også områder, hvor bankerne opfordres til at udvise ansvarlig adfærd, f.eks. ved at afstå fra at udbetale udbytte til aktionærer eller ved at anlægge en konservativ tilgang til udbetaling af variabel løn. I den meddelelse, der fremlægges i dag, påpeges det også, hvordan bankerne kan hjælpe virksomheder og borgere gennem digitale tjenester, herunder kontaktløse og digitale betalinger.

Yderligere oplysninger

Kommissionens fortolkende meddelelse om anvendelse af de regnskabs- og tilsynsmæssige rammer til at fremme banklångivningen i EU (Støtte virksomheder og husholdninger under covid-19)

Forslag til ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EØS-relevant tekst).

Spørgsmål og svar: Reaktion på coronavirus: Bankpakke for at fremme bankernes långivning - Støtte husholdningerne og virksomhederne i EU

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet