Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1040 av 15. juli 2020 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsordninger for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen

Regulation (EU) 2020/1040 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 17.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra europaparlaments- og rådsforordningen, dansk utgave)

(1) Ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 fastsættes der krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler og EU-typegodkendelsesprocedurer for forskellige kategorier af motorer til mobile ikkevejgående maskiner.

(2) Datoerne for anvendelse af de nye emissionsgrænseværdier, benævnt »trin V « i forordning (EU) 2016/1628, er fastsat for at give fabrikanterne klare og fyldestgørende oplysninger og en passende periode for overgangen til trin V, samtidig med at de administrative byrder for de godkendende myndigheder reduceres betydeligt.

(3) Covid-19-udbruddet har forårsaget forstyrrelser i forsyningskæden for kritiske dele og komponenter, der har ført til forsinkelser for motorer og maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, som skal opfylde mindre strenge emissionsgrænser end trin V-emissionsgrænserne, og som skal bringes i omsætning inden de datoer, der er fastsat i forordning (EU) 2016/1628.

(4) Som følge af forstyrrelserne forårsaget af covid-19-udbruddet er det meget sandsynligt, at fabrikanter af mobile ikkevejgående maskiner, benævnt »originaludstyrsfabrikanter« i forordning (EU) 2016/1628, ikke vil være i stand til at sikre, at motorer og maskiner udstyret med sådanne motorer, der er omfattet af overgangsperioden i henhold til forordning (EU) 2016/1628, kan overholde de frister, der er fastsat i nævnte forordning, uden at disse fabrikanter lider alvorlige økonomiske tab.

(5) I lyset af de nuværende omstændigheder og for at sikre et velfungerende indre marked, skabe retssikkerhed og undgå potentielle markedsforstyrrelser er det nødvendigt at forlænge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628.

(6) I betragtning af, at forlængelsen af overgangsbestemmelserne ikke vil have nogen indvirkning på miljøet, da de pågældende overgangsmotorer allerede er blevet produceret, sammenholdt med det forhold, at det er vanskeligt at forudsige den nøjagtige varighed af forsinkelserne forårsaget af covid-19-forstyrrelsen, bør forlængelsen af de relevante perioder være på 12 måneder.

(7) Målet for denne forordning, nemlig at forlænge visse overgangsbestemmelser i forordning (EU) 2016/1628, kan ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne, men kan på grund af deres omfang og virkninger bedre nås på EU-plan; Unionen kan derfor vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union (»TEU«). I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går nærværende forordning ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

(8) I betragtning af den hastende karakter som følge af de ekstraordinære omstændigheder, der følger af covid-19-udbruddet, bør der ske en fravigelse af den periode på otte uger, der er omhandlet i artikel 4 i protokol nr. 1 om de nationale parlamenters rolle i Den Europæiske Union, der er knyttet som bilag til TEU, til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab.

(9) Forordning (EU) 2016/1628 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(10) I betragtning af, at overgangsperioden fastsat i forordning (EU) 2016/1628 for visse motorunderkategorier udløber den 31. december 2020, og at originaludstyrsfabrikanter kun kunne producere mobile ikkevejgående maskiner udstyret med overgangsmotorer i disse underkategorier indtil den 30. juni 2020, bør nærværende forordning træde i kraft så hurtigt som muligt på dagen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende og bør finde anvendelse fra den 1. juli 2020. En sådan anvendelse er berettiget af den uforudseelige og pludselige karakter af covid-19-udbruddet og af behovet for at sikre retssikkerhed og ligebehandling af originaludstyrsfabrikanter, uanset om de producerer mobile ikkevejgående maskiner før eller efter datoen for nærværende forordnings ikrafttræden —

Nøkkelinformasjon

EU



eu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

Norge



norge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet