Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1040 av 15. juli 2020 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsbestemmelser, for å håndtere virkningene av covid-19-krisen

Regulation (EU) 2020/1040 of the European Parliament and of the Council of 15 July 2020 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards its transitional provisions in order to address the impact of COVID-19 crisis

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 1.7.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 17.12.2020)

Sammendrag av innhold
Forordningen endrer overgangsordninger tilknyttet basisrettsakten forordning (EU) 2016/1628 om krav vedrørende utslippsgrenser og typegodkjennelse av forbrenningsmotorer til mobile ikke-veigående maskiner grunnet covid-19krisen.
Basisrettsaken får anvendelse på motorer som er montert i et bredt utvalg av maskiner, slik som håndholdte motorsager, snøfresere, snøscootere, enkelte typer vannfartøyer, anleggsmaskiner, lokomotiver mm. Forordningen fastsetter krav knyttet til utslippsverdier for luftforurensing for forskjellige kategorier av motorer til mobile ikke-veigående maskiner samt tidspunkt for endelig utfasing av slike motorer, da gruppert i forskjellige trinn. Trinnkravene er gradvis blitt skjerpet, og fra 2019-2021 trer trinnkrav V i kraft.

Covid-19-pandemien har ført til forstyrrelser i forsyningskjeden for kritiske deler og komponenter for motorer omfattet av basisrettsakten. Pandemien har ført til at produsenter av mobile ikke-veigående maskiner ikke har kunnet sikre en omsetning av motorer omfattet av «trinn V» innen fastsatt frist. Etter fastsatt frist vil maskinprodusentene ikke lenger lovlig kunne bringe disse maskinene i omsetning på det europeiske markedet. Skulle ikke fristene for maskinens produksjonsdato og for å bringe motoren/ maskinen i omsetning forlenges ville dette kunne føre til store økonomiske tap for maskinprodusentene. For å sikre et velfungerende indre marked, skape rettsikkerhet og unngå mulige markedsforstyrrelser anser EU en forlengelse av nødvendig.

Forordning 2016/1628 artikkel 58 nr. 5 fastsetter frister for når forskjellige kategorier motorer omfattet av "trinn V" kan bringes i omsetning. Utgangspunktet er at det gjelder en overgangsperiode på 24 måneder fra de datoer som er fastsatt i forordningens bilag III, jf. forordningens artikkel 3 nr. 31 som definerer overgangsperioden og artikkel 58 nr. 5 første ledd. For at disse motorene/ maskinene skal kunne bringes i omsetning i overgangsperioden er det imidlertid også et vilkår at produksjonsdatoen for maskinen ikke er lenger enn 18 måneder etter begynnelsen av overgangsperioden. For motorer af underkategorier til kategori NRE, som har fristdato fastsatt i bilag III for omsetning af trinn V-motorer den 1. januar 2020, skal overgangsperioden og 18-måneders perioden forlenges med ytterligere 12 måneder for originalutstyrsfabrikanter med en samlet årlig produksjon på under 100 enheter av mobile ikke-veigående maskiner utstyrt med forbrenningssmotor, jf forordning 2020/ 1040 art. 1 nr. 1 bokstav a. Kravet vedrørende fabrikantens produksjon gjelder likevel ikke for motorer som monteres i mobile kraner, jf. art. 1 nr. 1 bokstav b. Dette innebærer at fristen for å bringe disse motorene/ maskinene i omsetning utsettes fra 31. desember 2021 til 31.desember 2022 og at fristen for produksjon av maskinen utsettes fra 30. juni 2021 til 30. juni 2022. Fristen for å bringe i omsetning og for produksjon utsettes også med 12 måneder for alle underkategorier av motorer som har frist fastsatt i bilag III for omsetning af trinn V-motorer 1. januar 2019, jf. forordning 2020/1040 art. 1 nr. 1 bokstav c. Dette innebærer at fristen for å bringe motoren/ maskinen i omsetning utsettes fra 31. desember 2020 til 31.desember 2021 og at fristen for produksjon av maskinen utsettes fra 30. juni 2020 til 30. juni 2021. Denne utsettelsen gjelder likevel ikke formotorer i kategori NRS med en motoreffekt som er mindre enn 19 kW og er til bruk i snøfresere da disse har egne overgangsregler. Ifølge endringsforordningens artikkel 1 nr. 2 er perioden hvor overgangsmotorer kan bringes i omsetning begrenset til 36 måneder fra datoen i bilag III for omsetning av motorer for disse motorene.

Fristutsettelsen avhjelper de økonomiske konsekvenser som ellers ville rammet motorfabrikanter med slike maskiner på lager, noe som innad i EU antas å omfatte ca. 40. 000 motorer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen må gjennomføres i norsk rett.
Forordning 2016/1628 er i dag gjennomført i norsk rett gjennom henvisning i vedlegg XII til forskrift av 20. mai 2009 nr. 544 om maskiner (maskinforskriften). Henvisning om at forordning 2016/1628 er endret ved forordning 2020/1040 må inntas i dette vedlegget.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Gjennomføringen antas, ut over ordinært regelverksarbeid, ikke å ha administrative konsekvenser for offentlige myndigheter.
I Norge er det noen få store og internasjonale maskinprodusenter. For norske maskinprodusenter med maskiner som omfattes av fristforlengelsen vil endringen være positiv i og med at disse maskinene dermed lovlig vil kunne bringes i omsetning, og maskinprodusentene unngår økonomiske tap. Gjennomføringen anses ikke å ha større negative konsekvenser for norske aktører.
Fristforlengelse vil imidlertid kunne føre til en senere utfasing av grenseverdiene for forurensende motorer enn planlagt. Utvidelsen er begrenset til ett år, og eventuelle negative miljøkonsekvenser vil dermed være tidsavgrenset.

Sakkyndige instansers merknader
Arbeidstilsynet anser, etter en helhetlig vurdering, at de positive virkningene av en fristforlengelse av nevnte trinnkrav, og samfunnsnytten knyttet denne forlengelsen, overstiger eventuelle negative miljøkonsekvenser.

Vurdering
Forordningen anses EØS-relevant og akseptabel.
Forordningen medfører behov for endring i vedlegg XII til maskinforskriften.

Status
Europakommisjonen vedtok 15. juli 2020 forordning (EU) 2020/1040 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med hensyn til dens overgangsordninger for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen. Forordningen ble publisert i Official Journal of the European Union 17. juli 2020. Den har tilbakevirkende kraft og kom til anvendelse i EU fra 1. juli 2020.
Forordningen faller inn under EFTAs hurtigprosedyre.
Forordningen er EØS-relevant og ligger per dags dato til behandling hos EØS-komiteen og denne vil, ved vedtak, innlemmes i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
02.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
15.07.2020
Anvendelsesdato i EU
01.07.2020

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
14.04.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
11.06.2021
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
12.06.2021
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
12.06.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og inkluderingsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
28.06.2021
Anvendes fra i Norge
01.07.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1040
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro