Prospektforordningen for verdipapirer: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/337 av 16. februar 2021 om endring av forordning (EU) 2017/1129 med hensyn til EU-gjenopprettingsprospektet og målrettede justeringer for finansielle mellomledd og direktiv 2004/109/EF med hensyn til bruk av det felles elektroniske rapporteringsformatet for årsrapporter for å støtte gjenoppbyggingen etter covid-19-krisen

Regulation (EU) 2021/337 of 16 February 2021 of the European Parliament and of the Council amending Regulation (EU) 2017/1129 as regards the EU Recovery prospectus and targeted adjustments for financial intermediaries and Directive 2004/109/EC as regards the use of the single electronic reporting format for annual financial reports, to help the recovery from the COVID-19 pandemic

Del av:

Siste nytt

Lov- og samtykkeproposisjon fremmet av regjeringen med pressemelding 3.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 27.4.2021)

Sammendrag av innhold
Formålet med endringene i prospektforordningen er å lette adgangen til ny finansiering for å hjelpe med den økonomiske gjenopprettingen etter COVID-19. Forordningen innfører en ny form for kortfattet prospekt (EU gjenopprettingsprospekt), utvider unntaket for ikke-aksjerelaterte verdipapirer fra kredittinstitusjoner og gjør endringer for å lette presset på finansformidlere. Forordningen gjennomfører også en mindre endring i rapporteringsdirektivet som ikke nødvendiggjør endringer i verdipapirhandelloven.

- EU gjenopprettingsprospekt

EU-gjenopprettingsprospekt kan benyttes av utstedere som sammenhengende har vært tatt opp til handel på regulert marked, i minst de siste 18 månedene, og som utsteder verdipapirer som kan erstattes med allerede eksisterende verdipapirer. Det kan også benyttes av utstedere som sammenhengende har blitt handlet på et SMB-vekstmarked, i minst de siste 18 månedene, og som utsteder aksjer som kan erstattes med allerede eksisterende aksjer. Forutsetningen er at det er offentliggjort et prospekt for tilbudet av disse aksjene. EU-gjenopprettingsprospekt kan også benyttes av tilbydere av aksjer som er tatt opp til handel på et regulert marked eller et SMB-vekstmarked sammenhengende i minst de siste 18 månedene.

EU-gjenopprettingsprospekt kan kun benyttes dersom antall aksjer som etter hensikten skal tilbys, sammen med antall aksjer som allerede er tilbudt via et EU-gjenopprettingsprospekt i en periode på 12 måneder, ikke utgjør mer enn 150 % av det antall aksjer som allerede er opptatt til handel på et regulert marked eller SMB vekstmarked på datoen for godkjennelse av EU-gjenopprettingsprospektet.

Det er fastsatt egen sjekkliste i vedlegg Va. Det er også fastsatt egne krav til sammendrag.

Tidsfristen for prospektmyndighetens kontroll av prospektet forkortes til 7 dager.

Ordningen for EU-gjenopprettingsprospekt utløper 31. desember 2022. EU-gjenopprettingsprospekter godkjent mellom 18. mars 2021 og 31. desember 2022 fortsetter å være omfattet av bestemmelsen om EU-gjenopprettingsprospekt inntil utløpet av deres gyldighetsperiode, eller inntil 12 måneder etter den 31. desember 2022 alt etter hva som kommer først.

- Utvidelse av unntaket for ikke-aksjerelaterte verdipapirer fra kredittinstitusjoner

Tilbud og opptak til notering på et regulert marked av slike verdipapirer er etter gjeldende regler ikke omfattet av plikten til offentliggjøre prospekt hvis det samlede vederlaget per kredittinstitusjon beregnet over tolv måneder har et samlet aggregert vederlag på mindre enn 75 000 000 euro. I forslaget økes det totale vederlaget til 150 000 000 euro. Dette er en midlertidig ordning som vil utløpe 31. desember 2022.

- Endringer i vilkårene for rett til tilbakekall av aksepter ved utarbeidelse av tilleggsprospekt

Utstedere skal offentliggjøre tillegg til prospekt for alle betydelige nye omstendigheter, vesentlige feil eller vesentlige unøyaktigheter knyttet til opplysningene i et prospekt, som kan påvirke vurderingen av verdipapirene, og som oppstår eller fastslås mellom tidspunktet for godkjenning av prospektet og tilbudsperiodens utløp, eller det tidspunkt da handel på et regulert marked begynner, alt etter hva som inntreffer sist. Offentliggjøring av et tillegg utløser en tilbakekallingsrett for investorene innen to virkedager etter offentliggjøringen av tillegget. Finansformidlere har etter gjeldende regler plikt til å opplyse investorene om at det offentliggjort et tillegg samme dag som tillegget offentliggjøres.

Forordningen innsetter unntak fra gjeldende rett som skal gjelde frem til 31. desember 2022. Investorenes rett til å tilbakekalle sine aksepter utvides fra to til tre virkedager etter at tillegget er offentliggjort. Det finansielle mellomleddet plikter å kontakte investorene med informasjon om tilleggsprospekt i perioden mellom tidspunktet for godkjennelsen og utløpet av den opprinnelige tilbudsperioden. Det finansielle mellomleddet skal kontakte investorene innen utgangen av den første arbeidsdagen etter at tillegget ble offentliggjort. Øvrige vilkår er likelydende gjeldende rett.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Endringene i prospektforordningen må gjennomføres ved inkorporasjon i verdipapirhandelloven.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det vil både bli mindre tidkrevende og rimeligere å utarbeide EU-gjenopprettingsprospekt. Det antas at den forenklede formen vil gjøre det mindre ressurskrevende for den kompetente myndigheten å kontrollere og godkjenne prospektet.

Utvidelse av unntaket for ikke-aksjerelaterte verdipapirer fra kredittinstitusjoner vil lette byrden for kredittinstitusjoners kapitalinnhenting. Endringer i vilkårene for rett til tilbakekall av aksepter ved utarbeidelse av tilleggsprospekt vil minske byrden for finansielle mellomledd.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Forslaget anses EØS-relevant og akseptabel. Det vil være behov for teknisk tilpasning av ikrafttredelsesdato.

Status
Forordningen ble fremmet vedtatt i EU 16. februar 2021. Endringene trådte i kraft i EU 18. mars 2021.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2021
Anvendelsesdato i EU
18.03.2021
Annen informasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
03.09.2021
Høring
Høring publisert
29.04.2021
Høringsfrist
10.06.2021
Lovproposisjon
Annen informasjon