Midlertidige bestemmelser på luftfartsområdet i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/696 av 25. mai 2020 om endring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttrafikk i Fellesskapet i forbindelse med covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2020/696 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Regulation (EC) N° 1008/2008 of the European Parliament and of the Council on common rules for the operation of air services in the Community in view of the COVID-19 pandemic

Del av:

Siste nytt

Statusrapport lagt fram av Kommisjonen 13.11.2020

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 4.9.2020)

Sammendrag av innhold
Lavere etterspørsel, stenging av grenser og andre midlertidige restriksjoner for luftfarten innad i EU, og mellom EU og store internasjonale markeder, har ført til at lufttransporten høyst sansynlig vil bli ytterligere redusert. Tidlig i april var det over 90% færre flyvninger i det europeiske nettverket sammenlignet med samme periode i 2019. Etterspørsel fra passasjerer er for hele 2020 forventet å bli 35-46% under fjorårets nivå.

EU-kommisjonen har derfor fremmet forslag om en rekke midlertidige tiltak for å avhjelpe forventede problemer for luftfartsindustrien på grunn av pandemien.

Dette omfatter:

1. Tillatelse til å utvide kontrakter med leverandører av bakketjenester for å unngå kompliserte anbudsprosedyrer.

For å takle den plutselige reduksjonen i aktivitet og for å hjelpe leverandører av bakketjenester som ikke makter å dekke sine faste kostnader på kort sikt, har noen medlemstater valgt å garantere for banklån som blir gitt for å avhjelpe den den akutte likviditetskrisen. Konkurs ansees å være skadelig for hele sektoren (flyplasser og flyselskaper) ved at de vil begrense konkurransen på kort og mellomlang sikt, og føre til en forstyrrelse i markedet for bakketjenester.

Slike garantiordninger innebærer ofte at bankene er forpliktet til vurdere den økonomiske bærekraften til selskapene som søker om lån. De fleste leverandører av bakketjenester er imidlertid valgt for en maksimal periode på syv år i henhold til artikkel 11 nr. 1 bokstav d) i direktiv 96/67/EF (Access to the groundhandling market at Community airports). For å kunne gi den nødvendige sikkerhet til långiverne foreslås det et unntak fra reglene i artikkel 11 nr. 1 bokstav d) slik at kontrakter som utløper mellom tidspunktet for ikrafttredelse av foreliggende forslag til forordning og 31. desember 2020, kan forlenges til 31. desember 2021. Denne forlengelsen forventes å gi tilstrekkelig sikkerhet til långiverne. Perioden kan om nødvendig forlenges av kommisjonen.

Det foreslås å ta unntaket inn som en ny bestemmelse i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet og ikke som en endring av direktiv 96/97/EF.

2. Åpne opp for unntak fra anbudsregelverket for bakketjenester slik at flyplassene ikke blir blokkert dersom en leverandør skulle gå konkurs.

Dersom en leverandør av bakketjenester av ulike grunner legger ned sin virksomhet før utløpet av en løpende anbudsperiode skal ny leverandør velges i henhold til prosedyrene artikkel 11 nr. 1 i direktiv 96/67/EF.

Under omstendigheter som covid-19-pandemien, er det fullt mulig at en av leverandørene går konkurs på flyplasser hvor alternative leverandører av bakketjenester er begrenset, og at det derfor raskt oppstår et behov for å erstatte denne leverandøren. Artikkel 11 nr. 2 bestemmer at flyplassen selv kan tilby slike tjenester uten å delta i et anbud, men dette kan bare dekke den tidsperioden som er nødvendig for organisering av et nytt anbud. Det er i tillegg lite sannsynlig at flyplasser som ikke allerede leverer bakketjenester kan tilby disse tjenestene så raskt. Den samme begrensningen gjelder for egenhåndtering av flyselskaper som ikke har betydelig tilstedeværelse på den aktuelle flyplassen.

Dersom en slik situasjon oppstår som en følge av pandemien åpner foreliggende forslag for at ledelsen ved lufthavnen gis anledning til å velge en leverandør av bakketjenester uten å måtte organisere en anbudsprosedyre i samsvar med artikkel 11 (1). Unntaket skal gjelde for en maksimum periode på seks måneder.

Det foreslås å ta unntaket inn som en ny bestemmelse i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet og ikke som en endring av direktiv 96/97/EF.

Forslaget åpner også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

3. Midlertidige endringer i lisensreglene.

I henhold til forordning (EF) nr. 1008/2008 skal medlemslandene suspendere eller inndra lisensen til et flyselskap som antas ikke å kunne oppfylle sine forventede økonomiske forpliktelser de neste 12 måneder. Alternativt kan myndighetene gi en midlertidig lisens til slike flyselskaper. En slik midlertidig lisens er imidlertid i hovedsak ment for flyselskaper som er under omstrukturering. Erfaringen har vist at bruk av midlertidige lisenser ofte sender negative signaler til markedet om et flyselskaps evne til å overleve, noe som igjen forverrer de økonomiske problemene.

Det er sannsynlig at flyselskaper, som hadde en sunn økonomi før krisen, nå vil havne i en likviditetsskvis som kan føre til at statene i henhold til gjeldende regelverk er forpliktet til å suspenderes eller inndra lisensen, eventuelt erstatte den med en midlertidig lisens.

Det foreslås derfor å åpne for at medlemslandene kan gjøre unntak fra denne formelle forpliktelsen i perioden 20. mars 2020 til 31. desember 2020 når den økonomiske situasjonen skyldes pandemien og det er en realistisk mulighet for tilfredsstillende finansiell rekonstruksjon i løpet av de kommende 12 måneder. Det forutsettes at flysikkerheten ikke kommer i fare, samt at statene opprettholder sine forpliktelser til å overvåke den økonomiske utviklingen i flyselskapene.

Forslaget åpner også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

4. Midlertidige endringer i prosedyrene for å begrense utøvelsen av trafikkrettigheter.

I henhold til artikkel 21 i forordning (EF) nr. 1008/2008, kan en medlemsstat nekte, begrense eller stille vilkår for utøvelse av trafikkrettigheter ved problemer av kortere varighet som følge av uforutsigbare og uunngåelige hendelser. For å sikre at en slik beslutning respekterer prinsippene om proporsjonalitet, åpenhet og objektive og ikke-diskriminerende kriterier skal EU-kommisjonen og øvrige medlemsstater informeres om slike beslutninger uten ugrunnet opphold. Beslutningen skal begrunnes. Hvis problemene som lå til grunn for beslutningen varer mer enn 14 dager skal medlemsstatene og EU-kommisjonen informeres. Kommisjonens beslutning om samtykke til en forlengelser ut over 14 dager og i prinsippet for hver påfølgende periode på 14 dager skal gis gjennom en kommisjonsbeslutning.Artikkel 21 ble utformet for å adressere situasjoner med kort varighet, og erfaringen viser allerede nå at den ikke er tilpasset covid-19 pandemien som forventes å vare flere måneder.

En midlertidig dispensasjon fra de prosessuelle kravene i artikkel 21 antas derfor å være nødvendig. Unntaket klargjør at en medlemsstat midlertidig kan opprettholde denne type akuttvedtak utover 14 dager - men begrenset til varigheten av den helserisiko som tydelig er knyttet til pandemien. Unntaket skal gjelde for perioden 1. mars 2020 til 31. desember 2020. Forslaget åpner også for at kommisjonen kan forlenge perioden ved delegert myndighet.

På anmodning fra berørte medlemsstater, eller på eget initiativ, kan EU-kommisjonen overprøve nasjonale beslutninger dersom de ikke oppfyller kravene i artikkel 21 nr. 1. Medlemslandene er forpliktet til å informere kommisjonen om endringer i varighet og omfang av slike beslutninger.

Merknader
Forslaget er hjemlet i TFEU art. 100.

Rettslige konsekvenser
Alle de foreslåtte endringene, også de som gjelder endring av reglene for leveranse av bakketjenester, er tatt inn i forordning (EF) nr. 1008/2008 om felles regler for drift av lufttransporttjenester i Fellesskapet. Forordningen er gjennomført i norsk rett i forskrift om lufttransporttjenester i EØS (FOR-2011-08-12-833).

Økonomiske og administrative konsekvenser
Det forventes ikke at regelendringene vil ha økonomiske eller administrative konsekvenser for norske myndigheter. For flyplassoperatører og flyselskap vil det i hovedsak gi lettelser både økonomisk og administrativt.

Sakkyndige instansers merknader
Grunnet behovet for rask saksbehandling har forslaget til regelendringer i liten grad vært gjenstand for konsultasjon med berørte parter. På EU-nivå har det imidlertid vært en løpende kontakt med medlemsland og andre aktører gjennom den pågående krisen. Det har ikke vært konsultasjoner på nasjonalt nivå i Norge.

Rettsakten følger en særlig fast track-prosedyre og behandles ikke av Spesialutvalget for transport. Det er ventet at saken vil bli behandlet gjennom skriftlig behandling i EØS-komiteen. Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Den pågående krisen i luftfarten som skyldes covid-19 pandemien har gjort det nødvendig å gjøre raske endringer i regler som har vist seg lite anvendelige i en slik situasjon. De foreliggende forslag knyttet til lisenser, trafikktillatelser og leveranser av bakketjenester synes å være fornuftige og nødvendige tilpasninger til dagens situasjon og vil ikke vil medføre større konsekvenser for hverken myndigheter eller luftfartsaktørene. Endringene er midlertidige og vil ikke gripe inn i nasjonal råderett.

Luftfartstilsynet finner rettsakten EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke identifisert behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 27. mai 2020 og trådte i kraft den påfølgende dag. Forordningen er gjennomført i norsk rett 22. juni 2020: https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-06-22-1348

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Anvendelsesdato i EU
28.05.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
03.06.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
18.06.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
18.06.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
18.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2020
Anvendes fra i Norge
22.06.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0696
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro