Verdipapirmarkedsdirektivet (MiFID II): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2021/338 av 16. februar 2021 om endring av direktiv 2014/65/EU med hensyn til opplysningskrav, produktstyring og posisjonsgrenser og direktiv 2013/36/EU og (EU) 2019/878 med hensyn til deres anvendelse på verdipapirforetak, for å bidra til gjenopprettingen etter covid-19-krisen

Directive (EU) 2021/338. of the European Parliament and of the Council of 16 February 2021 amending Directive 2014/65/EU as regards information requirements, product governance and position limits, and Directives 2013/36/EU and (EU) 2019/878 as regards their application to investment firms, to help the recovery from the COVID-19 pandemic

Del av:

Siste nytt

EØS-komitebeslutning 8.7.2022 om innlemmelse i EØS-avtalen

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 29.4.2021)

Sammendrag av innhold
De overordnede reglene for handel i verdipapirer er nedfelt i direktiv 2014/65/EU om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II). MiFID II fastsetter blant annet at verdipapirforetak skal gi nærmere bestemt informasjon til kunden før og etter ytelsen av investeringstjenester; handelsplasser og andre plasser for utførelse av handel i finansielle instrumenter skal utarbeide årlige rapporter om utførte transaksjoner; og det gjelder et posisjonsgrenseregime ved handel i varederivater, med nærmere bestemte unntak for personer som ikke har denne typen handel som sin hovedvirksomhet.

Utbruddet av covid-19-pandemien har ført til en økonomisk krise i EU-statene, noe som nødvendiggjør en hurtig reaksjon for å støtte aktørene på kapitalmarkedene. For å bidra til at tilbydere og formidlere av finansielle tjenester kan fylle sin viktige rolle å finansiere realøkonomien, foreslår EU-kommisjonen enkelte lettelser i de administrative byrdene ved handel i finansielle instrumenter, ved å fjerne informasjonskrav som ikke gir nevneverdig investorbeskyttelse. EU-kommisjonen foreslår også tilpasninger i posisjonsgrenseregimet for handel i varederivater og et tilhørende avdekkingsunntak ("hedging exemption"), som skal stimulere nye eurodenominerte markeder.

Lettelsene i informasjonskravene går ut på følgende:

- elektronisk kommunikasjon ved rapportering til kunden blir innført som hovedregel snarere enn et alternativ.

- informasjon om kostnader og gebyrer skal ikke lenger måtte gis til ressurssterke kunder (definert som profesjonelle kunder eller kvalifiserte motparter).

- der hvor informasjon om kostnader og gebyrer skal gis, kan kunden samtykke i at informasjonen gis først etter at investeringstjenesten er ytt.

- det blir ikke lenger nødvendig å gi rapport til ressurssterke kunder om tjenester som er ytt.

- ved porteføljeforvaltning overfor ressurssterke kunder blir det ikke lenger nødvendig med en kost/nytte-analyse ved bytte av investeringer.

- produktstyringskravene i MiFID II vil ikke gjelde ved utstedelse av foretaksobligasjoner med "make whole"-klausuler (obligasjoner hvor investoren ikke taper på at utstederen innbetaler obligasjonen førtidig).

- utførelsesplasser for handel i finansielle instrumenter fritas inntil videre fra å utarbeide årlige rapporter om utførte transaksjoner.

Endringene i regimet for handel i varederivater, utslippskvoter og derivater på slike går ut på følgende:

- Posisjonsgrenseregimet begrenses til bare å gjelde handel i varederivater med landbruksvarer som underliggende og andre betydelige eller kritiske varederivater.

- endringer i samarbeidsregimet mellom tilsynsmyndighetene når varederivater med samme underliggende og karakteristika handles på handelsplasser i flere jurisdiksjoner.

- presisering av hvilken informasjon et verdipapirforetak eller en markedsoperatør som driver en handelsplass der det handles varederivater skal kunne innhente ved utøvelsen av posisjonskontroll.

- innføring av ytterligere unntak fra posisjonsgrenser for finansielle og ikke-finansielle motparter.

- innføring av unntak fra posisjonsgrenser for omsettelige verdipapirer med varer som underliggende.

- en endring av vilkårene for når noens handel i varederivater, utslippskvoter eller derivater på slike er å anse som en tilknyttet virksomhet til deres hovedvirksomhet, slik at de på visse forutsetninger ikke trenger tillatelse som verdipapirforetak.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Når direktivet er vedtatt i EU og deretter tatt inn i EØS-avtalen, vil reglene gjennomføres i norsk rett ved nasjonale bestemmelser i lov eller forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet antas å minske de administrative byrder for de fleste verdipapirforetak og utførelsesplasser i Norge.

Direktivet kan også innebære forenklinger for foretak som handler varederivater, blant annet pga. lettelser i posisjonsgrenseregimet. Fravær av posisjonsgrenser for mindre vesentlige varederivater, herunder for de fleste nyetablerte varederivatkontrakter, vil kunne føre til økt likviditet i disse markedene.

Det antas også at direktivet vil minske de administrative byrder for tilsynsmyndigheter som fører tilsyn med handelsplasser som handler varederivater ettersom færre varederivater vil omfattes av posisjonsgrenseregimet.

Flere av de nye reglene skal utfylles ved andre rettsakter. Full effekt av endringene vil derfor først være klar når disse utfyllende rettsaktene er ferdigstilt.

Sakkyndige instansers merknader
Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering
Direktivet anses EØS-relevant. Det er til vurdering hvorvidt det vil være behov for tilpasning av henvisninger i direktivet til definisjoner i ikke-EØS relevant regelverk.

Status
Direktivet er vedtatt i EU, og skal gjennomføres i EU-statene med virkning fra 28. februar 2022.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
24.07.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
16.02.2021
Gjennomføringsfrist i EU
28.11.2021
Anvendelsesdato i EU
28.02.2022
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
27.04.2022
Vedtatt i EØS-komiteen
08.07.2022
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet
Samtykkeproposisjon
Dato
08.04.2022
Lovproposisjon
Gjennomføring i norsk rett
Dato
22.06.2022
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32021L0338
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro