Felles regler for ankomst og avgangstider ("slots") ved europeiske flyplasser: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/459 av 30. mars 2020 om endring av rådsforordning (EØF) nr. 95/93 om fastsettelse av felles regler for fordeling av tidsluker i lufthavnene i Fellesskapet

Regulation (EU) 2020/459 of the European Parliament and of the Council of 30 March 2020 amending Council Regulation (EEC) No 95/93 on common rules for the allocation of slots at Community airports

Siste nytt

Rapport om forlengelse lagt fram av Kommisjonen 14.9.2020

EU-forordningen om tidsluker ("slots") på europeiske flyplasser innebærer at flyselskapene må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt periode for ikke å miste tildelingen i samme periode nest år. Sterkt fall i antall flyreiser på grunn av Covid-19-utbruddet gjør det vanskelig å innfri dette kravet. EU vedtok derfor 30. mars 2020 en endringsbestemmelse som blant annet betyr at slot-tider som er tildelt et flyselskap for perioden 1. mars 2020 til 30. juni 2020, skal anses som operert av flyselskapet. Europakommisjonen gis dessuten fullmakt til å vedta delegerte rettsakter som forlenger tidsperioden hvis dette anses nødvendig. Forordningen ble innlemmet i EØS-avtalen 3. april 2020 gjennom skriftlig prosedyre.

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.4.2020)

Sammendrag av innhold
Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 av 18. januar 1993 med senere endringer (slotsforordningen) omhandler felles regler for fordeling av av tidsluker/slots på europeiske lufthavner. En tidsluke/slot-tid er et tidsvindu som fordeles til flyselskaper med flyavganger der det er stor trafikktetthet og/eller det må innføres begrensninger på antall flygninger. Forordningens artikkel 10 inneholder en "use it or loose it" -regel. Regelen innebærer at flyselskaper må benytte en tildelt slot-tid i minst 80% av en gitt planperiode (sommer eller vinter) for å ha retten til å benytte denne slot-tiden i tilsvarende planperiode det neste året (såkalte "Grandfathers right").

Utbruddet av SARS-CoV-2-viruset (COVID-19) har ført til et betydelig fall i etterspørselen etter flyreiser og dermed et kraftig fall i flytrafikken. I den situasjonen luftfarten befinner seg i nå, ville en opprettholdelse av denne regelen kunne medføre at flyselskapene gjennomførte flyginger med stort sett tomme fly, kun for å opprettholde de tildelte slot-tider ("Ghost-flights"). Dette ville igjen gi unødvendig negative konsekvenser for miljøet, samt påføre flyselskapene unødvendige økonomiske kostnader.

Forordningens artikkel 10 nr. 4 åpner for at slotkoordinatorer til en viss grad kan hensynta uforutsette hendelser som forhindrer flyselskaper fra å benytte seg av sine tildelte slot-tider, for eksempel ved stengninger av lufthavner. Bestemmelsen adresserer imidlertid ikke spesielle situasjoner som utbruddet av SARS-CoV-2. For å avhjelpe denne situasjonen i lufttrafikken foreslås det å endre forordning (EØF) nr. 95/93 ved å erstatte dagens artikkel 10 a med en ny bestemmelse.

Nærmere om endringene i ny artikkel 10 a

Nr. 1 slår fast at slotkoordinatorene skal legge til grunn at slot-tider som er tildelt et flyselskap for perioden 1. mars 2020 til 30. juni 2020, skal anses som operert av flyselskapet. I henhold til nr. 3 gjelder dette kun slot-tider med dato senere enn en uke etter ikrafttredelse av forordningen, og der hvor disse slot-tidene er gjort tilgjengelige for slotkoordinator for fordeling av disse til andre flyselskaper.

Etter nr. 2 skal slotkoordinatorene vurdere slots som er tildelt for perioden 23. januar 2020 til 29. februar 2020, som å ha blitt operert av flyselskapet som de opprinnelig ble tildelt, i for så vidt det gjelder luftfart mellom flyplasser i EU og flyplasser enten i Folkerepublikken Kina eller i Hong Kongs administrative region i Folkerepublikken Kina.

Nr. 4 har en bestemmelse om at der EU-Kommisjonen finner at reduksjonen i flytrafikken vedvarer i forhold til nivået i tilsvarende periode året før og sannsynligvis vil fortsette, skal EU-Kommisjonen vedta delegerte rettsakter ("delegated acts") som endrer/forlenger tidsperioden i nr. 1 tilsvarende. Vurderingen skal basere seg på grunnlag av tall fra EUROCONTROL samt tilgjengelige vitenskapelige data om at denne situasjonen er et resultat av virkningen av utbruddet av SARS-CoV-2.

Etter nr 5. skal EU-Kommisjonen kontinuerlig overvåke situasjonen i lys av kriteriene angitt i punkt 4, og legge frem en rapport om denne saken innen 15. april 2020.

Ny artikkel 12a inneholder administrative bestemmelser om hvordan EU-Kommisjonen skal utøve sin tildelte myndighet til å gi delegerte rettsakter. Verdt å nevne er at den tildelte myndigheten har en varighet på inntil ett år, og Europaparlamentet og Rådet kan når som helst trekke denne tilbake.

Ny artikkel 12b gir hjemmel til at EU-Kommisjonen kan vedta delegerte rettsakter under en hasteprosedyre for umiddelbar ikrafttredelse. Bruk av denne hasteprosedyren skal notifiseres til EU-Parlamentet og Rådet, med begrunnelse.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen er hjemlet i Europaparlaments- og Rådsforordning (EØF) 95/93 som igjen har hjemmel i TFEU art. 100. Rettsakten tilhører gruppe 2.

Rådsforordning (EØF) nr. 95/93 er gjennomført i norsk rett i forskrift 15. juli 1994 nr. 691 om gjennomføring og håndheving av EØS-avtalen på luftfartens område (BSL A 1-0) § 1 nr. 5.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Forordningen antas å ikke ha noen negative økonomiske administrative konsekvenser for flyselskapene. Tvert i mot kan forordningen innebære en økonomisk besparelse ved at flyselskaper kan opprettholde den tildelte retten til sine tildelte slot-tider, uten å måtte fly disse med tilnærmet tomme fly for å oppfylle 80% regelen.

Forordningen antas å ha mindre administrative konsekvenser for Luftfartstilsynet. Dette anses å bli dekket innenfor gjeldende budsjett.

Sakkyndige instansers merknader
Luftfartstilsynet har vært i kontakt med Norges nasjonale slotkoordinator, Airport Coordination Norway AS (ACN). ACN er godt kjent med forordningen og vil praktisere fordelingen av slot-tider i henhold til denne.

Luftfartstilsynet mener rettsakten er EØS-releavnt og akseptabel.

Vurdering
For å unngå at flyselskaper utfører flyvninger med tilnærmet tomme fly for å opprettholde sine tildelte slot-tider iht 80% regelen, ser Luftfartstilsynet positivt på regelverksforslaget fra EU-Parlamentet og Rådet. Regelverksforslaget vil med dette også få positive miljømessige gevinster, ved at det ikke utføres flere flyvninger enn nødvendig i forhold til etterspørselen.

Liknende tiltak for å hjelpe flyselskapene har vært gjort tidligere: Endringer i slotsregelverket ble gjort i 2002 i etterkant av terroristanslagene 11. september 2001, ved Irak-krigen og utbruddet av SARS-epidemien i 2003, samt i 2009 som en følge av konsekvensene etter Finanskrisen.

Luftfartstilsynet finner at rettsakten er EØS-relevant og akseptabel. Det er ikke behov for tilpasningstekst.

Status
Forordningen ble vedtatt i EU 30. mars 2020.

Forordningen ble tatt inn i EØS-avtalen den 3. april 2020, jf. EØS-komiteens beslutning nr. 48/2020.

Forordningen er tatt inn i norsk rett ved forskrift 3. april 2020 https://lovdata.no/pro/#document/LTI/forskrift/2020-04-03-676

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
13.03.2020
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
31.03.2020
Gjennomføringsfrist i EU
01.04.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
23.03.2020
Vedtatt i EØS-komiteen
03.04.2020
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.04.2020
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.04.2020
Annen informasjon (EFTA/EØS)

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
03.04.2020
Anvendes fra i Norge
03.04.2020

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R0459
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro