Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Tittel

Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om etablering av tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Proposal fora Regulation of the European Parliament and of the Council establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

Dansk departementsnotat offentliggjort 27.7.2020. EØS-notat offentliggjort 31.7.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 31.7.2020)

Sammendrag av innhold

Forslaget tar sikte på å etablere nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger i stedet av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC. Avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftsreglene i det sistnevnte direktivet.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Direktv 2012/34/EU inngår i EUs fjerde jernbanepakke, og denne er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Innlemmelse av forordningen må dermed vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser

I Norge har Bane NOR utsatt innkreving av infrastrukturavgifter som et tiltak mot Covid-19-pandemien. Dette var et midlertidig tiltak som ikke er ment å ha en budsjetteffekt i 2020. Dersom Bane NOR benytter seg av muligheten til avgiftsnedsettelse, vil dette kunne få budsjettmessige konsekvenser som følge av færre inntekter til Bane NOR. Dersom reduserte avgifter er ment som et støttetiltak overfor togselskapene, altså at togselskapenes reduserte avgift ikke veies opp av redusert vederlag, vil tilgjengelige midler til fornyelse og vedlikehold av jernbanen bli redusert med mindre staten kompenserer Bane NOR. I Norge håndteres togselskapenes reduserte inntekter med tilleggsavtaler med det enkelte selskap. Dette anses å være mer treffsikkert enn redusert avgift. Reduserte avgifter på lengre sikt er dermed et tiltak som ikke vil bli vurdert nå for å avhjelpe togselskapene.

Sakkyndige instansers merknader

Slik Statens jernbanetilsyn ser det har generelle avgiftsnedsettelser fordeler siden de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne forutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter vårt syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.


Tilsynet som markedsovervåkingsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak. Det understrekes i tråd med dette flere steder i forordningen at avgiftsnedsettelser også må være i tråd med statsstøttereglene.

Vurdering

Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men Innlemmelse av forordningen må vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Status

Rettsakten er oversendt Rådet/Europaparlamentet til behandling, og er enda ikke vedtatt i EU.

Rettsakten er under vurdering i EØS-/EFTA-statene.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet