Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2020/1429 av 7. oktober 2020 om etablering av tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien

Regulation (EU) 2020/1429 of the European Parliament and of the Council of 7 October 2020 establishing measures for a sustainable rail market in view of the COVID-19 pandemic

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 7.5.2021)

Sammendrag av innhold
Forordningen etablerer nærmere angitte unntak fra avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU som åpner for at infrastrukturforvaltere tar lavere avgifter enn hva som er tillatt etter dette direktivet. Direktivet er ikke inntatt i EØS-avtalen, men likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften. Norges eksisterende EØS-forpliktelser følger i stedet av avgiftsreglene i direktiv 2001/14/EC. Avgiftsreglene i direktiv 2012/34/EU utgjør en videreføring av avgiftsreglene i det sistnevnte direktivet.

Tidsrommet forordningen gjelder for (referanseperioden) er 1. mars 2020 og til den 31. desember 2020, jf. forordningens art. 1. Forordningen er forlenget gjennom forordning (EU) 2020/2180 og gjelder etter forlengelsesforordningen frem til 31. juni 2021.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Direktv 2012/34/EU inngår i EUs fjerde jernbanepakke, og denne er enda ikke tatt inn i EØS-avtalen. Innlemmelse av forordningen må dermed vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Direktivet er likevel gjennomført nasjonalt gjennom jernbaneforskriften, og det kan vurderes om forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Økonomiske og administrative konsekvenser
I Norge har Bane NOR utsatt innkreving av infrastrukturavgifter som et tiltak mot Covid-19-pandemien. Dette var et midlertidig tiltak som ikke er ment å ha en budsjetteffekt i 2020. Innbetaling av avgiften ble utsatt til 20. september. Alle gods- og persontogselskap betalte iht. ny frist.

Sakkyndige instansers merknader
Slik Statens jernbanetilsyn ser det har generelle avgiftsnedsettelser fordeler siden de treffer samtlige aktuelle eller potensielle aktører som utfører eller kan komme til å utføre transporttjenester i den aktuelle perioden, på en konkurransenøytral og ikke-diskriminerende måte. Tilsynet er på denne bakgrunn, under forutsetning av at dette åpner for at Bane NOR som infrastrukturforvalter kan foreta avgiftsnedsettelser på en måte som er lovlig vurdert opp mot jernbanelovgivningen og Norges eksisterende EØS-forpliktelser etter direktiv 2001/14/EC, positive til at forordningen tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett. Hvis denne forutsetningen ikke kan oppfylles, bør Samferdselsdepartementet etter vårt syn i stedet vurdere om (deler av) forordningens materielle regler kan gis virkning i norsk rett på annen måte.

Tilsynet som markedsovervåkingsorgan understreker også at avgiftsnedsettelser og andre støtteordninger som dekker inntektstap forbundet med pandemien, må ses i sammenheng for å dekke det markedsmessige behovet for økonomiske tiltak. Det understrekes i tråd med dette flere steder i forordningen at avgiftsnedsettelser også må være i tråd med statsstøttereglene.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge, men innlemmelse av forordningen må vente til EUs fjerde jernbanepakke er innlemmet i EØS-avtalen.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 7. oktober 2020.

Rettsakten har vært til skriftlig behandling hos Spesialutvalget for transport.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
19.06.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
07.10.2020
Anvendelsesdato i EU
13.10.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
13.01.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2021

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020R1429
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro