Midlertidige bestemmelser om gjennomføringsfrister på jernbaneområdet i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2020/700 av 25. mai 2020 om endring av direktiv (EU) 2016/797 og direktiv (EU) 2016/798 med hensyn til forlengelse av deres innarbeidingsfrister

Directive (EU) 2020/700 of the European Parliament and of the Council of 25 May 2020 amending Directive (EU) 2016/797 and Directive (EU) 2016/798, as regards the extension of their transposition period

Del av:

Siste nytt

EØS-komitebeslutning av tilknyttet rettsakt ratifisert av Liechtenstein. Beslutningen trer i kraft 1.6.2022

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 10.12.2020)

Sammendrag av innhold
I lys av COVID-19 utbruddet har mange medlemsland bedt om en forlenget frist for implementering av regelverk tilhørende fjerde jernbanepakke. Direktivet forlenger dermed fristen for implementering av direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet) og direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet) til 31. oktober 2020.

Formålet med å gi en utsettelse er å skape forutberegnelighet, spesielt for bransjen og jernbaneforetak som skal ha nytte av fjerde jernbanepakke.

Nærmere om de enkelte endringene

Direktiv (EU) 2016/797 (samtrafikkdirektivet)

Ny artikkel 54 nr. 4 om at nasjonale sikkerhetsmyndigheter kan utstede godkjennelser etter direktiv 2008/57/EF inntil 31. oktober 2020.

Ny artikkel 57 nr. 2a om at medlemsstater som har utsatt gjennomføring av direktivet etter artikkel 57 nr. 2, kan utsette gjennomføringen ytterligere til 31. oktober 2020.

I artikkel 58 endres datoen 16. juni 2020 til 31. oktober 2020 som frist for implementering av direktivet.

Direktiv (EU) 2016/798 (sikkerhetsdirektivet)

Ny artikkel 6a, ny artikkel 27 nr. 7, ny artikkel 27a, ny artikkel 31 nr. 3 og ny artikkel 33 nr. 2a for å tilpasse disse bestemmelsene til den utsatte fristen. I artikkel 34 endres datoen 16. juni 2020 til dato 31. oktober 2020.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Nytt samtrafikkdirektiv og nytt sikkerhetsdirektiv er en del av EUs fjerde jernbanepakke. Utkast til EØS-komitébeslutning om innlemmelse av rettsaktene i EØS-avtalen er oversendt EU, og er tatt inn i Prop. 101 LS (2019-2020). Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk lovgivning.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Direktivet innebærer ikke administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge.

Vurdering
Rettsakten vurderes som relevant og akseptabel for Norge. At gjennomføringsfristen forlenges anses positivt for forberedelsene for gjennomføring av direktivene i Norge. Tilsynsmyndigheten får bedre tid til å forberede det nye regelverket før det trer i kraft, samtidig som bransjen får bedre tid til å tilpasse seg regelendringene.

Status
Rettsakten ble vedtatt i EU 25. mai 2020.

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for transport, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel 9. september 2020.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
29.04.2020
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
25.05.2020
Gjennomføringsfrist i EU
28.05.2020
Anvendelsesdato i EU
28.05.2020
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
17.02.2021
Vedtatt i EØS-komiteen
24.09.2021
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
Liechtenstein (av direktiv 2012/34/EU) (fullført)
EØS-beslutningens ikrafttredelse
01.06.2022
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
01.06.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
24.09.2021
Anvendes fra i Norge
24.09.2021
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32020L0700
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro