Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2015
15.12.2015
Den europeiske grense- og kystvakt
15.12.2015
Det europeiske sjøsikkerhetsbyrået (EMSA): endringsbestemmelser styrket samarbeid med EUs yttergrensebyrå og EUs fiskerikontrollbyrå
15.12.2015
Europeisk reisedokument for retur av tredjelandsborgere med ulovlig opphold
15.12.2015
Grønnbok om detaljhandel med finansielle tjenester
10.12.2015
Kontraktsregler for levering av digitale ytelser
09.12.2015
EU-planer for regelverket for opphavsrett
09.12.2015
Kjøp av digitale varer og tjenester over landegrensene
09.12.2015
Kontraktsregler for salg av varer
09.12.2015
Kontraktsregler for salg av varer
09.12.2015
Portabilitetsforordningen om nettbaserte innholdstjenester over landegrensene
09.12.2015
Europeisk luftfartsstrategi
07.12.2015
EASA-forordningen 2018: sikkerhetsregler for europeisk luftfart (inkludert droner) og opprettelse av EUs flysikkerhetsbyrå (revisjon)
07.12.2015
EU-rapport om grenser for transfett
03.12.2015
Generelt selskapsrettsdirektiv (kodifisering)
03.12.2015
EU-miljøhandlingsplan for en sirkulær økonomi
02.12.2015
Avfallsdirektivene om kjøretøy, batterier og akkumulatorer og elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
02.12.2015
Avfallsdirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Tilgjengelighetsdirektivet om krav til varer og tjenester
02.12.2015
Emballasjedirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Deponidirektivet: endringsbestemmelser
02.12.2015
Prospektforordningen 2017 om verdipapirer
30.11.2015
Statistikk over gass- og elektrisitetspriser til industrien
18.11.2015
Videresending av personoplysninger til USA
05.11.2015
Strategi for det indre marked
28.10.2015
Kommisjonens arbeidsprogram for 2016
27.10.2015
EU-regelverk for sikrere passasjerskip
16.10.2015
En europeisk kapitalmarkedsunion
30.09.2015
Verdipapiriseringsforordningen
30.09.2015
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: endringsbestemmelser om verdipapirisering
30.09.2015
Håndtering av flyktningekrisen: umiddelbare operasjonelle, budsjettmessige og rettslige tiltak
23.09.2015
Inkludering av langtidsledige i arbeidslivet
17.09.2015
Fri bevegelse av personer: gjennomgang av unntaksbestemmelsene for Liechtenstein
28.08.2015
Strategi for europeisk samarbeid om utdanning fram til 2020: nye prioriteringer
26.08.2015
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2014
19.08.2015
Kvotehandelsdirektivet (endring): EUs kvotehandelsystem for klimagasser 2021-2030
15.07.2015
Energimerkeforordningen 2015
15.07.2015
EU-strategi om energi og forbrukerinteresser
15.07.2015
Standardformat for visum: endringsbestemmelser
24.06.2015
Statusrapport om fornybar energi 2015
15.06.2015
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014-2015
29.05.2015
Handlingsplan mot smugling av migranter 2015-2020
27.05.2015
EU-plan for regelforenkling
21.05.2015
EU-strategi for et digitalt indre marked
06.05.2015
Grenseverdier for erukasyre i oljer og fett: oppheving
22.04.2015
Mulighet for nasjonalt forbud mot eller begrensning av genmodifiserte næringsmidler eller fôrvarer
22.04.2015
EU-status for forvaltning av vann
09.03.2015
EUs klimastrategi foran Paris-konferansen i desember 2015
25.02.2015
EUs energiunion
25.02.2015
Strategi for EUs elnett
25.02.2015
Handel med selprodukter: endringsbestemmelser
06.02.2015
Grenseforordningen: Schengen-regler for bevegelse av personer over grensene
20.01.2015
Kommisjonens arbeidsprogram 2015
16.12.2014
Harmoniserte konsumprisindekser
09.12.2014
Oppheving av visse Schengen-rettsakter
28.11.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet: halvårsrapport 2014
27.11.2014
Visumlettelser for Georgia
29.10.2014
Statusrapport om utviklingen av EUs indre marked for energi
13.10.2014
Drivstoffkvalitetsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregningsmetoder og rapporteringskrav
06.10.2014
Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner
25.09.2014
EU-strategi for Europas kulturarv
22.09.2014
Det europeiske forskningsområdet - statusrapport 2014
15.09.2014
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr (endringsbestemmelser)
10.09.2014
Veterinærlegemiddelforordningen 2019
10.09.2014
Vilkår for produksjon, salg og bruk av medisinfôr til dyr (revisjon)
10.09.2014
Årsrapport om EUs forskningsinnsats 2013
04.09.2014
Årsrapport om EUs politikk og tiltak innen humanitær hjelp og sivil beredskap i 2013
28.08.2014
Det europeiske forskningsrådets aktiviteter i 2013
25.08.2014
EU-rapport om erfaringene med de europeiske tilsynsorganene for finansielle tjenester
08.08.2014
EU-rapport om erfaringene med Det europeiske råd for makroøkonomisk systemrisiko
08.08.2014
Arbeidsprogram for europeisk standardisering for 2015
30.07.2014
Krav til visumfrihet for Kosovo: framdriftsrapport 2014
24.07.2014
EU-strategi for energieffektivitet og -sparing fram mot 2030
23.07.2014
EU-strategi for europeisk kulturarv
22.07.2014
Grønnbok og høring om sikkerhet i forbindelse med overnatningsfasiliteter for turister
22.07.2014
Utveksling av informasjon om trafikkforseelser over landegrensene
18.07.2014
Grønnbok om beskyttelse av geografiske betegnelser for ikke-landbruksprodukter
15.07.2014
Svoveldirektivet 2016 (kodifisering): reduksjon av svovelinnholdet i visse typer flytende brennstoff (kodifisering)
15.07.2014
EU-høring og hvitbok om fusjonskontroll
09.07.2014
Felles maritimt overvåkingssystem (CISE)
08.07.2014
Arbeidstidsdirektiv for kanaltrafikk
07.07.2014
Mot en datadrevet økonomi
02.07.2014
EU-initiativ for grønn sysselsetting
02.07.2014
Et nullavfallsprogram for Europa
02.07.2014
Ressurseffektivitet i bygningssektoren
02.07.2014
Avfallsdirektivene: endringsbestemmelser
02.07.2014
Grønn handlingsplan for små og mellomstore bedrifter
02.07.2014
EU-handlingsplan om håndhevelse av immaterielle rettigheter
02.07.2014
Statistikk over betalingsbalanse
26.06.2014
EU-programmet for utvikling av e-løsninger mellom offentlige institusjoner, bedrifter og innbyggere (ISA-2) 2016-2020
26.06.2014
Regelverket for bagatellmessig støtte (kodifisering)
25.06.2014
EU-rapport om pasientsikkerhet
19.06.2014
Regelforenkling og reduksjon av administrative byrder (REFIT-programmet): status og vurderinger
18.06.2014
Kommersiell tilgang til jordobservasjonsdata
17.06.2014
Forskning om innovasjon som kilde til ny vekst
10.06.2014
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2014-2020
06.06.2014
EU-innbyggerinitiativet "One of us"
02.06.2014
Europeisk strategi for energisikkerhet
28.05.2014
Erfaringer med Schengen-samarbeidet:: Halvårsrapport november 2013 - april 2014
26.05.2014
Statusrapport over reformene på finanssektoren
15.05.2014

Sider