EU-strategi om bærekraftig og smart transport

Tittel

(Under forberedelse) Meddelelse fra Kommisjonen om en EU-strategi for bærekraftig og smart transport

(In preparation) Communication from the Commission on the EU Strategy for a Sustainable and Smart Mobility

Siste nytt

Norsk innspill publisert av Samferdselsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet 6.11.2020

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 16.11.2020)

Sammendrag av innhold
EU-kommisjonen jobber med en ny mobilitetsstrategi om fremtidens transport, og lanserte i juli 2020 en offentlig høring med frist 23. september. Høringen er todelt: evaluering av Hvitboken om transport fra 2011 og innspill til kommende ny mobilitetsstrategi (European Strategy for a Sustainable and Smart Mobility). Den nye mobilitetsstrategien vil erstatte Hvitboken fra 2011, og blir det førende policydokumentet fra EU på transportområdet i årene fremover.

Bakgrunnen for den kommende strategien er COVID-19 situasjonen og gjenoppbyggingen av den europeiske transportsektoren (recovery). Den nye strategien har som målsetning å skape et fremtidsrettet, sikkert og grønt transportsystem. Alle transportsektorer omfattes.

Strategien skal etter planen legges frem i desember 2020, og er Kommisjonens viktigste tiltak på transportområdet under Green Deal.

Strategien kommer til å omtale og varsle flere pågående og kommende regelverksinitiativ på transportområdet, som bla. ReFuelAviation (bærekraftig drivstoff til luftfart), ReFuel Maritime (bærekraftig drivstoff til maritim transport og revisjon av AFI-direktivet (direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff). Disse vil bli fulgt opp på vanlig måte gjennom EØS-prosessen.

Merknader
Mobilitetsstrategien er et ikke-bindende policy-dokument, og medfører i seg selv ingen rettslige, økonomiske eller administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
EU-høringen om den kommende mobilitetsstrategien er åpen for alle; både myndigheter, transportaktører, organisasjoner osv. kan svare. SD har lagt ut kort info om høringen på vår nettside, og oppfordret norske aktører til å svare. Vi ba også om at de som har innspill til norsk høringssvar sender dette til departementet innen 1. september.

SD mottok 6 høringssvar fra: Norges Handikapforbund, ITS Norge, Autoriserte Trafikkskolers Landsforening, Trygg Trafikk, Fellesforbundet og transportbedriften SR Group.

Det antas at flere norske aktører vil svare på høringen via sine europeiske organisasjoner.

Temaer som fremheves i høringssvarene er:

• gjenoppbygging av transportsektoren etter COVID-19

• sosiale forhold i vegtransporten, herunder kabotasje, kjøre- og hviletid, bedre kontroll og håndheving,

• overføring av gods fra veg til bane og sjø

• klima- og miljøtiltak i transportsektoren

• digitalisering og bruk av ny teknologi

• trafikksikkerhet

• universell utforming

Høringsinnspillene er forsøkt reflektert i det norske høringssvaret.

Vurdering
Den nye mobilitetsstrategien blir EUs viktigste transportpolitiske dokument de neste årene. Arbeid med norsk innspill vil dermed bli prioritert.

Fra norsk side sendte vi i første omgang inn norsk høringssvar innen høringsfristen 23. september 2020. SD har samarbeidet med NFD om det norske høringssvaret. Høringen gir oss mulighet til å medvirke til innholdet i strategien og fremheve temaer som vi mener er viktige fra norsk side.

Høringssvaret vil fokuserer på hva vi mener EU bør prioritere konkret fremover, med et perspektiv på 5 - 10 år. Dette er også en god anledning til å gjenta tidligere posisjoner på viktige regelverksforslag til behandling i EU-systemet og overordnede posisjoner på kommende initiativ, som for eksempel

forslaget til revidert eurovignettdirektiv (bompenger), kommende revisjon av direktivet om infrastruktur for alternative drivstoff og kommende regelverksforslag om bærekraftig drivstoff for luftfarten.

Vi har forsøkt ikke å bruke altfor mye plass på å beskrive norsk politikk og norske løsninger, men fremme et mest mulig spisset budskap og vise til at vi på mange områder har verdifulle norske erfaringer å bidra med på europeisk nivå.

I posisjonspapiret gir vi bl.a. støtte til EUs klimapolitikk og til Green deal. Vi understreker betydningen av en koordinert gjenoppbygging av den europeiske transportsektoren etter COVID-19, herunder varsler norsk støtte til forslaget om en europeisk beredskapsplan for godstransporten. Dette er det forslag fra det tyske EU-formannskapet som er til behandling i EU-systemet denne høsten.

Mobilitetspakken på vegområdet har vært til behandling i EU-systemet i flere år, og regelverket om kabotasje og markedsadgang, kjøre- og hviletid, og sosiale forhold for sjåfører ble endelig vedtatt i sommer. Vi understreker at fokus nå bør være på håndheving, kontroll og informasjonsutveksling, for at dette regelverket skal fungere best mulig i praksis.

Temaer som omtales er:

- Bærekraftig transport

- Innovasjon, forskning, digitslisering og smarte transportløsninger

- Transportsikkerhet, herunder trafikksikkerhet

- Brukervennlig mobilitet og bytransport

- Passasjerrettigheter og arbeidsforhold

- Like konkurransevilkår

Det norske høringssvaret følger vedlagt i sin helhet.

Det er også oversendt andre aktører i EU-systemet, som det påtroppende portugisiske EU-formannskapet, samt danne utgangspunkt for en mulig EFTA-kommentar.

I tillegg har SD og NFD fulgt opp høringsinnspillet i form av et felles brev fra samferdselsministeren og næringsministeren til transportkommissær Valean, der hovedbudskap fra høringsinnspillet understrekes. Brevet følger vedlagt. Det er også lagt ut en nyhetssak på SDs nettsider.

Status
Til tross for den utfordrende situasjonen som følge av COVID-19, tyder signalene fra Kommisjonen på at mobilitetsstrategien forsatt vil bli lagt frem i desember 2020 - som planlagt.

Europaparlamentet og Rådet vil trolig prioritere å komme med raske kommentarer på moblitetsstrategien så snart den er lagt frem.