Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)

Forsiden - Oversikt - Søk på KOM-nr (forslag og politikkdokumenter fra Europakommisjonen)
 
Europakommisjonens utstyrer lovforslag og politikkdokumenter med et KOM-nummer, som består av utgivelsesåret etterfulgt av et løpenummer. Eksempel: KOM(2009) 2 Et søk på KOM-nummeret i søkefeltene under vil lede deg til Europalovs faktaark for KOM-dokumentet, forutsatt at dette er laget. Alternativt kan du benytte listen under søkefeltene, som lenker til alle KOM-dokumenter med egne faktark på Europalov.
Dersom du ønsker å se om KOM-nummeret også forekommer i teksten til andre faktaark, må du benytte det generelle søkefeltet på Europalovs forside og f.eks. søke på "KOM(2009) 2" (benytt gåseøyne rundt teksten og husk mellomrom foran løpenummeret)
 
Dokument Faktaark Utgitt
Europeisk personlig pensjonsordning
29.06.2017
Handlingsplan for tiltak mot antimikrobiell resistens
29.06.2017
Det europeiske byrå for operasjonell forvaltning av store IT-systemer innenfor området frihet, sikkerhet og rettferdighet (revisjon)
29.06.2017
Minstestandarder for arbeid i maritim sektor: endringsbestemmelser
27.06.2017
BNI-forordningen: harmonisering av bruttonasjonalinntekten etter markedspriser (revisjon)
20.06.2017
Revisjon av EUs finanstilsyn: endringer til EMIR II om sentrale motparter (CCP)
13.06.2017
EU-strategi for sentrale motparter
13.06.2017
EU-handlingsplan for miljørapportering
09.06.2017
Sikring av konkurranse på luftfartsområdet
08.06.2017
EU-strategi for europeisk luftfart
08.06.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransportvirksomhet: endringsbestemmelser om håndhevelse og om utsending av sjåfører
31.05.2017
Bompengedirektivet (EETS) (revisjon)
31.05.2017
Sosiale bestemmelser innenfor veitransport : endringsbestemmelser om kjøre- og hviletid og om lokalisering
31.05.2017
EU-strategi for veitransport
31.05.2017
Adgang til yrket som veitransportør og markedet for internasjonal godstransport: endringsbestemmelser
31.05.2017
Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser
31.05.2017
Kjøretøy som leies uten fører til godstransport på vei: endringsbestemmelser
31.05.2017
Eurovignettdirektivet om veiavgifter: endringsbestemmelser om kjøretøysavgifter
31.05.2017
Skoleutvikling og kvalitetsundervisning
30.05.2017
Det europeisk solidaritetskorps
30.05.2017
EU-henstilling om kandidatundersøkelser
30.05.2017
Statusrapport om e-handel
10.05.2017
Bestemmelser om sikkerhet og gjennomsiktighet på derivatmarkedet (EMIR): endringsbestemmelser
04.05.2017
Digital portal for informasjon om det indre marked
02.05.2017
Vilkår for at Kommisjonen skal kunne kreve informasjon fra bedrifter i forbindelse med det indre marked
02.05.2017
Handlingsplan for styrking av SOLVIT
02.05.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
02.05.2017
Europas sosiale dimensjon i 2025
26.04.2017
Balanse mellom arbeids- og familieliv
26.04.2017
Indikatorer og referansenivå for utdanningsmobilitet
30.03.2017
EU-rammeverk for offentlige digitale tjenester over landegrensene
23.03.2017
EU-handlingsplan for forbrukervennlige finansielle tjenester
23.03.2017
Styrking av nasjonale myndigheters rolle i håndheving av konkurranseregelverket for det indre marked
22.03.2017
Handlingsplan for narkotikabekjempelse 2017-2020
15.03.2017
Europeisk næringslivsstatistikk
06.03.2017
Hvitbok om EU-27s fremtid
01.03.2017
Fellesforetaket for biobaserte industrier (BBI): endringsbestemmelser
22.02.2017
Status for gjennomføringen av EUs miljølovgivning
06.02.2017
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser for luftfart
03.02.2017
Opplæring av førere av buss og lastebiler: endringsbestemmelser
01.02.2017
Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: endringsbestemmelser
26.01.2017
Schengenavtalen: ytterligere forlengelse av midlertidige indre grensekontroller i Norge, Sverige, Danmark, Tyskland og Østerrike
25.01.2017
Avfallsforordningen: endringsbestemmelse om egenskapen HP 14 (økotoksisk)
19.01.2017
EU-strategi for helse og sikkerhet på arbeidsplassen
10.01.2017
Vern av arbeidstakere mot visse kreftfremkallende stoffer eller mutagener: endringsbestemmelser
10.01.2017
Forholdsmessighetsprøving før regulering av yrker
10.01.2017
EU-strategi om utveksling og vern av persondata
10.01.2017
Veiledning for reform av regulering av tjenestesektoren
10.01.2017
Kommunikasjonsvernforordningen
10.01.2017
Europeisk e-tjenestekort
10.01.2017
Etablering av en europeisk dataøkonomi
10.01.2017
Europeisk e-tjenestekort: juridisk og operasjonelt rammeverk
10.01.2017
Meldeplikt for tillatelsesordninger og krav til tjenestevirksomhet
10.01.2017
Bruk av Schengen-informasjonssystemet til retur av personer med ulovlig opphold
21.12.2016
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll
21.12.2016
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet
21.12.2016
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
21.12.2016
Om oppheving av foreldede rettsakter knyttet til miljørapporteringsdirektivet
15.12.2016
Miljørapportering: teknisk oppdatering
15.12.2016
Trygdeforordningen: endringsbestemmelser
13.12.2016
Bedring av bilsikkerheten
12.12.2016
Integrert landbruksstatistikk
09.12.2016
Tiltak mot forfalsking av reisedokumenter
08.12.2016
Investering i Europas ungdom
07.12.2016
Modernisering av Europas utdanningssystemer
07.12.2016
Definisjon, betegnelse, presentasjon og merking av alkoholsterke drikker (revisjon)
01.12.2016
Styringssystem for energiunionen og EUs klimainnsats
30.11.2016
Elmarkedsforordningen (revisjon)
30.11.2016
Elmarkedsdirektivet (revisjon)
30.11.2016
Miljøvennlig utforming: arbeidsplan for økodesign 2016-2019
30.11.2016
EU-strategi for kooperative intelligente transportsystemer (C-ITS)
30.11.2016
Fornybar energidirektivet
30.11.2016
EU-tiltakspakke for ren energi
30.11.2016
Beredskap i elektrisitetssektoren
30.11.2016
Energieffektiviseringsdirektivet: endringsbestemmelser
30.11.2016
Innlands vannveier og godstransport: oppheving av tre forordninger
29.11.2016
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
28.11.2016
Avvikling av kredittinstitusjoner og visse verdipapirforetak: endringsbestemmelser
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om tapabsorpsjons- og rekapitaliseringskapasitet
23.11.2016
Kapitalkravsdirektivet (CRD): endringsbestemmelser
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser om IFRS 9
23.11.2016
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser
23.11.2016
Krisehåndteringsdirektivet (BRRD): endringsbestemmelser om rangering av usikrede gjeldsinstrumenter
23.11.2016
Oppstarts- og utviklingsinitiativ for nystartede bedrifter
22.11.2016
Insolvens, restrukturering og ny sjanse
22.11.2016
EU-strategi for en bærekraftig europeisk fremtid
22.11.2016
Det europeiske system for innreiseinformasjon og -tillatelse
16.11.2016
Informasjon om investeringsprodukter: endring av anvendelsesdato
09.11.2016
Europeisk strategi for romvirksomhet
26.10.2016
Kommisjonens arbeidsprogram for 2017
25.10.2016
Europass: rammeverk for tjenester knyttet til ferdigheter og kvalifikasjoner
04.10.2016
Fremme av internettilgang i lokalsamfunn
14.09.2016
Nett- og videresendingsdirektivet: opphavsrett for overføringer og videresendinger av radio og tv-programmer
14.09.2016
Mot et europeisk gigabitsamfunn
14.09.2016
Marakechdirektivet om tillatt bruk av opphavsrettbeskyttede verk for blinde og svaksynte
14.09.2016
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon (revisjon)
14.09.2016
Handlingsplan for 5G i Europa
14.09.2016
En opphavsrettsbasert økonomi det indre digitale marked
14.09.2016
Sammenslutning av europeiske tilsynsmyndigheter for elektronisk kommunikasjon (BEREC) (revisjon)
14.09.2016

Sider