Utslippsgrenser for motorer til mobile ikke-veigående maskiner: endringsbestemmelser for visse motorer i forbindelse med covid-19-pandemien

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2021/1068 av 24. juni 2021 om endring av forordning (EU) 2016/1628 med overgangsbestemmelsene for visse maskiner utstyrt med motorer i effektområdet mellom 56kW og 130kW og over 300kW, for å ta hensyn til virkningene av covid-19-krisen

Regulation (EU) 2021/1068 of the European Parliament and of the Council of 24 June 2021 amending Regulation (EU) 2016/1628 as regards the transitional provisions of certain machinery fitted with engines in the power range between 56kW and 130kW, and above 300kW in order to address the impact of COVID-19 crisis

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2021

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforslaget, dansk utgave)

Begrundelse for og målene med forslaget

Covid-19-pandemien har forårsaget alvorlige forstyrrelser i forsyningskæderne, og dette har haft indvirkning på de muligheder, som fabrikanter af mobile ikkevejgående maskiner har for at overholde nogle af de frister, der er fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/1628 af 14. september 2016 om krav vedrørende emissionsgrænser for forurenende luftarter og partikler for og typegodkendelse af forbrændingsmotorer til mobile ikkevejgående maskiner.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/1040 af 15. juli 2020 om ændring af forordning (EU) 2016/1628 blev vedtaget som reaktion på covid-19-pandemien. Ved nævnte forordning forlængedes visse frister, som fabrikanterne ikke længere kunne overholde uden at lide alvorlige økonomiske tab på grund af uforudsete forstyrrelser i forsyningskæden. Dette vedrørte maskiner, der anvender såkaldte "overgangsmotorer" i effektområdet mellem 56kW og 130kW, og som skulle være færdigproduceret senest den 30. juni 2020 og bragt i omsætning senest den 31. december 2020. Fabrikanterne fik yderligere 12 måneder til at producere maskiner udstyret med sådanne motorer og til at bringe dem i omsætning.

Nævnte forordning omhandlede kun de frister, der gjaldt i 2020, da disse frister var dem, der hurtigst muligt skulle forlænges, og da det var for tidligt til at vurdere om en forlængelse af de frister, der gælder i 2021, var berettiget.
Fabrikanterne har indtil den 30. juni 2021 til at færdiggøre produktionen af de maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, og indtil den 31. december 2021 til at bringe dem i omsætning.

Som følge af de vedvarende forstyrrelser i forsyningskæden og produktionen, der er forårsaget af anden og tredje bølge af covid-19, vil fabrikanterne ikke være i stand til at overholde de frister, der gælder i 2021 og for de maskiner, der er udstyret med overgangsmotorer i effektområdet mellem 56kW og 130kW og over 300kW, uden at lide alvorlige økonomiske tab.

I lyset af de vedvarende forstyrrelser er det derfor nødvendigt at forlænge disse datoer for at undgå, at overgangsmotorerne, der er begrænset i antal, eftersom de skulle produceres senest den 31. december 2019, ikke længere kan monteres på maskinerne i tide og derfor vil skulle skrottes.

Selv om der fortsat er forstyrrelser i forsyningskæden og produktionen, kan deres omfang og intensitet ikke sammenlignes med de forstyrrelser, der gjorde sig gældende i foråret 2020. Derfor er det berettiget at fastsætte en forlængelse på seks måneder for produktion af maskiner, der er udstyret med sådanne motorer, og en forlængelse på ni måneder for omsætning heraf, i stedet for de 12 måneder, der blev fastsat for dem begge i 2020.
Det skal bemærkes, at de erhvervsdrivende, uanset varigheden af forlængelsen, ikke vil have nogen interesse i en yderligere forsinkelse af færdiggørelsen og omsætningen af maskiner, køretøjer og fartøjer, som de allerede har afholdt omkostninger for.

Endelig vil den foreslåede forlængelse også finde anvendelse på landbrugs- og skovbrugstraktorer, der er udstyret med overgangsmotorer, da de er omfattet af bestemmelserne om forurenende emissioner for mobile ikkevejgående maskiner

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
18.05.2021
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
24.06.2021
Anvendelsesdato i EU
01.07.2021
Annen informasjon

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
09.09.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet