Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2022/2560 om konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier

Regulation (EU) 2022/2560 of the European Parliament and of the Council of 14 December 2022 on foreign subsidies distorting the internal market

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsforordning publisert i EU-tidende 23.12.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.5.2021)

Kommissionen fremlægger ny forordning til håndtering af konkurrenceforvridningen fra udenlandske subsidier i det indre marked

Kommissionen fremlægger i dag et nyt instrument til håndtering af potentielle konkurrenceforvridende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked. Lovgivningsforslaget er en opfølgning på den hvidbog, der blev vedtaget i juni 2020, og som blev ledsaget af en omfattende høring blandt interessenterne. Det har til formål at lukke det lovgivningsmæssige hul i det indre marked, der består i, at subsidier ydet af regeringer uden for EU i øjeblikket stort set ikke kontrolleres, mens subsidier ydet af medlemsstaterne er underlagt nøje kontrol. Det nye værktøj er udformet med henblik på effektivt at imødegå udenlandske subsidier, der skaber konkurrenceforvridning og skader de lige konkurrencevilkår i det indre marked i enhver markedssituation. Værktøjet er også et centralt element i gennemførelsen af EU's ajourførte industristrategi, der også er blevet vedtaget i dag, idet det fremmer et fair og konkurrencedygtigt indre marked og derved skaber de rette betingelser for et blomstrende europæisk erhvervsliv.

Margrethe Vestager, ledende næstformand og ansvarlig for konkurrencepolitikken og "et Europa klar til den digitale tidsalder", udtaler: "Europa er en supermagt inden for handel og investeringer. I 2019 svarede beholdningen af direkte udenlandske investeringer til en værdi af over 7 bio. EUR. Det indre markeds største styrke er dets åbenhed. Men åbenhed forudsætter fair spilleregler. I mere end 60 år har vi haft en ordning for statsstøttekontrol for at undgå et statsstøttekapløb mellem vores medlemsstater. Og med det forslag, vi vedtager i dag, gør vi nu også noget ved konkurrenceforvridende subsidier ydet af lande uden for EU. I en udfordrende tid som denne er det vigtigere end nogensinde at sikre lige konkurrencevilkår for at understøtte genopretningen af EU's økonomi."

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, tilføjer: "De urimelige fordele, der opnås gennem subsidier, har længe været bagsiden ved den internationale konkurrence. Derfor har vi gjort det til en prioritet at slå ned på denne unfair praksis. Subsidierne forvrider konkurrencen på markederne og skaber konkurrencemæssige fordele på grundlag af den modtagne støtte snarere end på grundlag af de pågældende produkters kvalitet og innovative karakter. Det nye forslag er en del af vores internationale indsats på det område. Det vil skabe lige konkurrencevilkår i EU og tilskynde til positiv forandring, samtidig med at vi bevarer den åbenhed, der ligger til grund for vores økonomiske styrke."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, fastslår: "Vores indre marked er stærkt konkurrencepræget og attraktivt for udenlandske investorer og virksomheder. Men vi kan kun være åbne over for verden, hvis alle, der er aktive i det indre marked, og som investerer i Europa eller byder på offentligt finansierede projekter, følger vores spilleregler. I dag lukker vi et hul i vores regelsæt for at sikre, at alle virksomheder konkurrerer på lige fod, og at ingen kan undergrave de lige konkurrencevilkår og Europas konkurrenceevne gennem forvridende udenlandske subsidier. Sådan gør vi Europa mere modstandsdygtigt." 

EU's regler for konkurrence, offentlige udbud og handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre lige vilkår for virksomheder, der er aktive i det indre marked. Men ingen af disse værktøjer kan anvendes i de tilfælde, hvor modtagerne af udenlandske subsidier i kraft af disse opnår en uberettiget fordel ved erhvervelse af EU-virksomheder, deltagelse i offentlige udbud i EU eller udøvelse af andre kommercielle aktiviteter i EU. Udenlandske subsidier kan antage forskellige former såsom rentefrie lån og anden form for finansiering til underpris, ubegrænsede statsgarantier, aftaler om skattefritagelse samt direkte økonomiske tilskud.

Det forslag, der fremlægges i dag, ledsages af en konsekvensanalyse med en deltaljeret begrundelse for den foreslåede forordning og med flere forskellige eksempler på, hvordan udenlandske subsidier kan forvride konkurrencen på det indre marked.

Se hele pressemeldingen her