Håndtering av konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier

Tittel

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) .../... om konkurransevridning i det indre marked ved utenlandske subsidier

Regulation (EU) .../... of the European Parliament and of the Council on foreign subsidies distorting the internal market

Siste nytt

Rådsbehandling 28.11.2022 med pressemelding (enighet med Europaparlamentet; endelig vedtak)

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 5.5.2021)

Kommissionen fremlægger ny forordning til håndtering af konkurrenceforvridningen fra udenlandske subsidier i det indre marked

Kommissionen fremlægger i dag et nyt instrument til håndtering af potentielle konkurrenceforvridende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked. Lovgivningsforslaget er en opfølgning på den hvidbog, der blev vedtaget i juni 2020, og som blev ledsaget af en omfattende høring blandt interessenterne. Det har til formål at lukke det lovgivningsmæssige hul i det indre marked, der består i, at subsidier ydet af regeringer uden for EU i øjeblikket stort set ikke kontrolleres, mens subsidier ydet af medlemsstaterne er underlagt nøje kontrol. Det nye værktøj er udformet med henblik på effektivt at imødegå udenlandske subsidier, der skaber konkurrenceforvridning og skader de lige konkurrencevilkår i det indre marked i enhver markedssituation. Værktøjet er også et centralt element i gennemførelsen af EU's ajourførte industristrategi, der også er blevet vedtaget i dag, idet det fremmer et fair og konkurrencedygtigt indre marked og derved skaber de rette betingelser for et blomstrende europæisk erhvervsliv.

Margrethe Vestager, ledende næstformand og ansvarlig for konkurrencepolitikken og "et Europa klar til den digitale tidsalder", udtaler: "Europa er en supermagt inden for handel og investeringer. I 2019 svarede beholdningen af direkte udenlandske investeringer til en værdi af over 7 bio. EUR. Det indre markeds største styrke er dets åbenhed. Men åbenhed forudsætter fair spilleregler. I mere end 60 år har vi haft en ordning for statsstøttekontrol for at undgå et statsstøttekapløb mellem vores medlemsstater. Og med det forslag, vi vedtager i dag, gør vi nu også noget ved konkurrenceforvridende subsidier ydet af lande uden for EU. I en udfordrende tid som denne er det vigtigere end nogensinde at sikre lige konkurrencevilkår for at understøtte genopretningen af EU's økonomi."

Valdis Dombrovskis, ledende næstformand med ansvar for en økonomi, der tjener alle, tilføjer: "De urimelige fordele, der opnås gennem subsidier, har længe været bagsiden ved den internationale konkurrence. Derfor har vi gjort det til en prioritet at slå ned på denne unfair praksis. Subsidierne forvrider konkurrencen på markederne og skaber konkurrencemæssige fordele på grundlag af den modtagne støtte snarere end på grundlag af de pågældende produkters kvalitet og innovative karakter. Det nye forslag er en del af vores internationale indsats på det område. Det vil skabe lige konkurrencevilkår i EU og tilskynde til positiv forandring, samtidig med at vi bevarer den åbenhed, der ligger til grund for vores økonomiske styrke."

Thierry Breton, kommissær for det indre marked, fastslår: "Vores indre marked er stærkt konkurrencepræget og attraktivt for udenlandske investorer og virksomheder. Men vi kan kun være åbne over for verden, hvis alle, der er aktive i det indre marked, og som investerer i Europa eller byder på offentligt finansierede projekter, følger vores spilleregler. I dag lukker vi et hul i vores regelsæt for at sikre, at alle virksomheder konkurrerer på lige fod, og at ingen kan undergrave de lige konkurrencevilkår og Europas konkurrenceevne gennem forvridende udenlandske subsidier. Sådan gør vi Europa mere modstandsdygtigt." 

EU's regler for konkurrence, offentlige udbud og handelspolitiske beskyttelsesinstrumenter spiller en vigtig rolle med hensyn til at sikre lige vilkår for virksomheder, der er aktive i det indre marked. Men ingen af disse værktøjer kan anvendes i de tilfælde, hvor modtagerne af udenlandske subsidier i kraft af disse opnår en uberettiget fordel ved erhvervelse af EU-virksomheder, deltagelse i offentlige udbud i EU eller udøvelse af andre kommercielle aktiviteter i EU. Udenlandske subsidier kan antage forskellige former såsom rentefrie lån og anden form for finansiering til underpris, ubegrænsede statsgarantier, aftaler om skattefritagelse samt direkte økonomiske tilskud.

Det forslag, der fremlægges i dag, ledsages af en konsekvensanalyse med en deltaljeret begrundelse for den foreslåede forordning og med flere forskellige eksempler på, hvordan udenlandske subsidier kan forvride konkurrencen på det indre marked.

Den foreslåede forordning

Anvendelsesområde

Med den foreslåede forordning får Kommissionen beføjelse til dels at undersøge finansielle bidrag, som offentlige myndigheder i lande uden for EU yder til virksomheder, der udøver en økonomisk aktivitet i EU, dels at afhjælpe deres konkurrenceforvridende virkninger i det omfang, det er relevant.

I den forbindelse foreslås det i forordningen at indføre tre værktøjer, to anmeldelsesbaserede og et generelt markedsundersøgelsesværktøj. Nærmere bestemt:

  • et anmeldelsesbaseret værktøj til undersøgelse af fusioner, der indebærer et finansielt bidrag fra en regering uden for EU, og hvor omsætningen i den EU-virksomhed, der skal erhverves, (eller i mindst én af de fusionerende parter) er på mindst 500 mio. EUR, og det udenlandske finansielle bidrag er på mindst 50 mio. EUR
  • et anmeldelsesbaseret værktøj til undersøgelse af tilbud i forbindelse med offentlige udbud, der indebærer et finansielt bidrag fra en regering uden for EU, og hvor udbuddets anslåede værdi er på mindst 250 mio. EUR, samt
  • et værktøj til undersøgelse af alle andre markedssituationer, mindre fusioner og offentlige udbudsprocedurer, hvor Kommissionen kan indlede undersøgelser på eget initiativ (ex officio) og kan anmode om ad hoc-anmeldelser.

For så vidt angår de to anmeldelsesbaserede værktøjer vil køberen eller tilbudsgiveren på forhånd skulle anmelde ethvert finansielt bidrag, som modtages af en regering uden for EU i forbindelse med fusioner eller tilbud på offentlige udbud, der når op på tærskelværdierne. I afventning af Kommissionens gennemgang vil den pågældende fusion ikke kunne gennemføres, og den pågældende tilbudsgiver vil ikke kunne få tildelt kontrakten. Der er fastsat bindende frister for Kommissionens afgørelse.

I henhold til den foreslåede forordning vil Kommissionen, hvis en virksomhed ikke efterlever forpligtelsen til at anmelde en subsidieret fusion eller et finansielt bidrag i forbindelse med offentlige udbud, der når op på tærskelværdierne, kunne pålægge bøder og gennemgå transaktionen, som var den blevet anmeldt.

Det generelle markedsundersøgelsesværktøj gør det omvendt muligt for Kommissionen at undersøge andre typer markedssituationer såsom greenfieldinvesteringer eller fusioner og tilbud, der ligger under tærskelværdierne, ved mistanke om en eventuel forekomst af udenlandske subsidier. I de tilfælde vil Kommissionen kunne indlede undersøgelser på eget initiativ (ex officio) og vil kunne anmode om ad hoc-anmeldelser.

På grundlag af de afgivne tilbagemeldinger om hvidbogen vil det udelukkende påhvile Kommissionen at håndhæve forordningen for at sikre en ensartet anvendelse af den i hele EU.

Hvis Kommissionen konstaterer, at der forekommer udenlandske subsidier, og at disse er konkurrenceforvridende, vil den, hvor det er påkrævet, tage højde for de udenlandske subsidiers eventuelle positive virkninger og holde dem op imod konkurrenceforvridningens negative virkninger.

Hvis de negative virkninger overstiger de positive, vil Kommissionen have beføjelse til at pålægge afhjælpende foranstaltninger eller acceptere tilsagn fra de pågældende virksomheder om at afhjælpe konkurrenceforvridningen.

Afhjælpende foranstaltninger og tilsagn

For så vidt angår afhjælpende foranstaltninger og tilsagn indeholder den foreslåede forordning en række strukturelle eller adfærdsmæssige foranstaltninger såsom afhændelse af bestemte aktiver eller forbud mod en bestemt markedsadfærd.

I tilfælde af anmeldte transaktioner vil Kommissionen også få beføjelse til at forbyde den subsidierede erhvervelse eller tildelingen af den offentlige kontrakt til den subsidierede tilbudsgiver.

Næste skridt

Europa-Parlamentet og medlemsstaterne vil nu drøfte Kommissionens forslag som led i den almindelige lovgivningsprocedure med henblik på at vedtage forordningens endelige tekst.

Forslaget vil også være åbent for feedback i otte uger.

Når forordningen er vedtaget, vil den finde direkte anvendelse i hele EU.

Baggrund

Det Europæiske Råd gav i sine konklusioner fra mødet den 21. og 22. marts 2019 Kommissionen til opgave at udpege nye værktøjer til at håndtere de konkurrenceforvridende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked. Rådet henviste også til Kommissionens hvidbog i sine konklusioner af 11. september 2020 og opfordrede i sine konklusioner af 1.-2. oktober 2020 til, at der udvikles "yderligere instrumenter til imødegåelse af de forvridende virkninger af udenlandske subsidier i det indre marked".

Europa-Parlamentet opfordrede i sin betænkning om konkurrencepolitik fra februar 2020 Kommissionen til at "undersøge muligheden for at tilføje en søjle til EU's konkurrencelovgivning, der giver Kommissionen passende undersøgelsesværktøjer i sager, hvor en virksomhed anses for at udvise forvridende adfærd som følge af statsstøtte…".

Kommissionen bekræftede i sin meddelelse "En ny industristrategi for Europa" af 10. marts 2020, at den senest i midten af 2020 ville vedtage en hvidbog om et instrument vedrørende udenlandske subsidier til at håndtere konkurrenceforvridende virkninger forårsaget af udenlandske subsidier i det indre marked. I den ajourførte industristrategi, der også er blevet vedtaget i dag, udpeges den foreslåede forordning om udenlandske subsidier også som et af de vigtigste tiltag til indfrielse af målet om EU's åbne strategiske autonomi.

Kommissionen bebudede i sit arbejdsprogram for 2021 og i sin meddelelse "Gennemgang af handelspolitikken" af 18. februar 2021, at den senest i midten af 2021 ville fremlægge et nyt retligt instrument til håndtering af udenlandske subsidier.

Den 17. juni 2020 vedtog Kommissionen en hvidbog med forslag til håndtering af de konkurrenceforvridende virkninger forårsaget af udenlandske subsidier i det indre marked.

Den offentlige høring om hvidbogen løb indtil den 23. september 2020. Kommissionen hørte også offentligheden om den indledende konsekvensanalyse og gennemførte en målrettet høring blandt et udvalg af de mest berørte interessenter.

Kommissionen har foretaget en grundig analyse af de modtagne bidrag og taget behørigt hensyn hertil ved udarbejdelsen af det forslag, der er blevet fremsat i dag.

Yderligere oplysninger

GD for Konkurrences websted om udenlandske subsidier

Spørgsmål & svar

Forslag til forordning om konkurrenceforvridende udenlandske subsidier

Konsekvensanalyse

Resumé af konsekvensanalysen

Hvidbog