Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Tekniske forskrifter for fartøyer på indre vannveier
05.02.2009

06.02.2009

Lokomotivførerdirektivet: sertifisering av lokomotivførere
05.02.2009

01.08.2009

27.11.2009
Tekniske spesifikasjoner for interoperabilitet i det europeiske jernebanenettet
05.02.2009

06.02.2009

30.01.2009
Sikkerhetssystemer for programvare for luftfartstjenester
05.02.2009

06.02.2009

20.03.2009
Forlengelse av tidsperioden for bruk av visse hårfargemidler
05.02.2009

06.02.2009

13.02.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlene cyfluthrin og lektin
05.02.2009

06.02.2009

18.02.2009
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidlet gamithromycin
05.02.2009

06.02.2009

16.03.2009
Kontakt mellom plastmaterialer og næringsmidler
05.02.2009

06.02.2009

03.04.2009
Overvåking av furan i mat
05.02.2009

05.02.2009

06.02.2009
Godkjenning av bestrålingsanlegg for næringsmidler i tredjeland
05.02.2009

06.02.2009

06.02.2009
Tilleggsopplysninger ved merking av matvarer (kodifisering)
05.02.2009

06.02.2009

19.02.2009
Ytre fremstående deler på motordrevne kjøretøyer
05.02.2009

06.02.2009

13.03.2009
Minimumsinnholdet av monensinnatrium (Coxidin) som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (kodifisering)
05.02.2009

06.02.2009

06.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Biosaf Sc 47 som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjenning av Lantharenol som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Minimumsinnholdet av fôrtilsetningsstoffet calsporin
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny anvendelse av Natuphos som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny anvendelse av preparatet Toyocerin som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny godkjenning for en tiårsperiode av et koksidiostatikum som tilsetningsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Ronozyme
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Ny bruk av enzympreparatet Safizyme X som tilsettingsstoff i fôrvarer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffer som tilhører gruppen koksidiostatika og andre medisinske stoffer
05.02.2009

06.02.2009

Godkjenning av ny anvendelse av Bonvital som fôrtilsetningsstoff
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Godkjennelse av visse fôrtilsetningsstoffer
05.02.2009

06.02.2009

09.02.2009
Endring av direktivet om skipsutstyr
03.07.2009

04.07.2009

03.07.2009
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser
28.09.2012

01.11.2012

01.10.2012
Statistikk over utenlandske datterselskapers struktur og aktiviteter
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Arbeidskraftundersøkelser 2010-2012
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Gjennomføring av arbeidskraftundersøkelser i Fellesskapet
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Statistikk over arbeidsmarkedssituasjonen for innvandrere og deres etterkommere
05.12.2008

06.12.2008

23.03.2011
Statistikk over materiell fattigdom
05.12.2008

06.12.2008

04.05.2009
Interoperabilitet i europeisk jernbaneinfrastruktur
05.12.2008

06.12.2008

05.12.2008
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet for høyhastighetstog
05.12.2008

06.12.2008

05.12.2008
Endring av 2. førerkortdirektiv
05.12.2008

06.12.2008

09.03.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner (maritime sertifikater)
05.12.2008

06.12.2008

12.01.2009
Opprettelse av en ny statistisk aktivitetstilknyttet produktklassifikasjon
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Adgang til fortrolige data til vitenskapelige formål
07.11.2008

08.11.2008

23.03.2011
Konjunkturstatistikker
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Statistikk om utdanning og livslang læring
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Kvartalsvis statistikk om ledige stillinger
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Strukturstatistikk for næringslivet
07.11.2008

08.11.2008

04.05.2009
Eksport og import av avfall for å reflektere den teknisk utvikling
07.11.2008

01.04.2010

01.05.2010
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
07.11.2008

08.11.2008

13.03.2009
Gruppeunntaksforordningen om unntak fra notifikasjonsplikten om statsstøtte
07.11.2008

08.11.2008

14.11.2008
Forlengelse av gyldighetsperioden for typesertifikater for visse fly- og helikoptre utstedt i det tidligere Sovjetunionen
07.11.2008

08.11.2008

08.11.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
07.11.2008

08.11.2008

19.11.2008
IMS-koden for sikker skipsfart - utforming av skjemaene
07.11.2008

08.11.2008

12.01.2009
Inspeksjoner innen maritim sikring
07.11.2008

08.11.2008

16.01.2009
DVB-H europeisk standard for mobile TV-sendinger
07.11.2008

08.11.2008

08.11.2008
Betalingstjenestedirektivet
07.11.2008

01.11.2011

01.11.2009
Fluorgassforordningen: reduksjon av utslipp av fluorholdige klimagasser
07.11.2008

01.04.2010

06.05.2010
Informasjonssystemet for det indre marked: vern av personopplysninger
26.09.2008

09.09.2010

09.09.2010
Statistiske data om foretak med utenlandske eierinteresser
26.09.2008

27.09.2008

04.05.2009
Felles rammeverk for bedriftsregister for statistiske formål
26.09.2008

27.09.2008

04.05.2009
EUs miljømerke for campingplasser: forlengelse av gyldighetsperioden
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Miljøkriterierne for tildeling av EF-miljømerket til tissue-papirprodukter: forlengelse til 4. mai 2009
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Rapportering om gjennomføring av direktivene om helse og sikkerhet på arbeidsplassen
26.09.2008

27.09.2008

Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 24.7.2008
26.09.2008

27.09.2008

28.07.2008
Adgangsvilkår til gasstransmisjonsnettverk
26.09.2008

01.04.2010

Tilpasning av kjemikalieforordningen (REACH) som Bulgarias og Romanias tiltredelse
26.09.2008

27.09.2008

04.02.2009
Regler for klageutvalget til Det europeiske kjemikalieagentur
26.09.2008

27.09.2008

04.02.2009
Forekomst av veterinærlegemiddelet dinoproston i næringsmidler
26.09.2008

27.09.2008

29.09.2008
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av visse plantevernmidler
26.09.2008

27.09.2008

30.09.2008
Ernærings- og helsepåstander på matvarer
26.09.2008

27.09.2008

01.03.2010
Synsfelt og vindusviskere for traktorer
26.09.2008

26.01.2009
Registrering av motorvogner med opprinnelse i en annen medlemsstat
26.09.2008

27.09.2008

27.09.2008
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Forebygging, kontroll og bekjempelse av visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Regler for å forebygge, bekjempe og utrydde visse overførbare spongiforme encefalopatier
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Bruk av risikostorfe i Tyskland etter påvisning av BSE
26.09.2008

01.05.2010

Overvåking av overførbare spongiforme encefalopatier og spesifisert risikomateriale av storfe i Sverige
26.09.2008

01.05.2010

03.05.2010
Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT)
04.07.2008

05.07.2008

29.04.2008
Det europeiske system for integrert statistikk om sosial beskyttelse (ESSPROS)
04.07.2008

05.07.2008

04.05.2009
Statistikk over unge menneskers inngang i arbeidsmarkedet
04.07.2008

05.07.2008

04.05.2009
Statistikk over landbruksregnskaper
04.07.2008

05.07.2008

23.03.2011
Opprettelse av Det europeiske rådgivende organ for statistikkstyring
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Tildeling av EUs miljømerke
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndhevelse av lovgivning om forbrukervern
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Samarbeid mellom nasjonale myndigheter med ansvar for håndheving av forbrukervernlovgivning
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
04.07.2008

05.07.2008

16.07.2008
Felles normer for luftfartssikkerhet
04.07.2008

05.07.2008

16.07.2008
Sikkerhet i jernbanetunneler
04.07.2008

05.07.2008

04.07.2008
Konkurransutsetting av kollektivtransport på vei og bane
04.07.2008

01.02.2009

01.01.2011
Tilgang til opplysninger om bruken av frekvenser
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Regnskapsmessig skille og kostnadsorientering i telereguleringen
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Harmonisering av frekvenser til kortdistanseutstyr
04.07.2008

05.07.2008

19.01.2012
Harmonisering av frekvensressurser i UHF-båndet til RFID-utstyr for trådløs identifikasjon
04.07.2008

05.07.2008

19.01.2012
Innføring av 116-nummer for barn og for følelsesmessig støtte
04.07.2008

05.07.2008

01.01.2009
Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske verdipapirkomité (ESC)
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Den europeiske komité for bankspørsmål
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske tilsynskomité for forsikring og tjenestepensjoner (CEIOPS)
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Endringer vedrørende Komiteen av europeiske verdipapirtilsyn
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Endringer vedrørende Den europeiske verdipapirkomité
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Den europeiske komité for forsikring og tjenestepensjoner
04.07.2008

05.07.2008

05.07.2008
Opprettelse av Det europeiske bankutvalg
04.07.2008

05.07.2008

Likeverdighet for regnskapsstandarder som anvendes av utstedere av verdipapirer i tredjestater
04.07.2008

01.11.2011

13.03.2009
Erverv og økning av eierandeler i finansiell sektor
04.07.2008

01.11.2010

20.02.2013
Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer
06.06.2008

07.06.2008

01.07.2012
EUs folkehelseprogram (2008-2013)
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
EU-program for forebygging og informasjon på narkotikaområdet: 2007-2013
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
EUs statistikkprogram (2008-2012)
06.06.2008

07.06.2008

01.01.2008
Tilrettelegging av en arbeidskraftsundersøkelse i Fellesskapet
06.06.2008

07.06.2008

04.05.2009
Overføring av tall fra nasjonalregnskapet
06.06.2008

07.06.2008

23.03.2011
Avfallstransportforordningen
06.06.2008

01.04.2010

01.05.2010
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.4.2008
06.06.2008

07.06.2008

15.04.2008
Krav til den nasjonale tilsynsvirksomheten innenfor lufttrafikkstyring
06.06.2008

01.07.2009

22.07.2008
Harmonisering av tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
06.06.2008

07.06.2008

16.07.2008
Oppdaterte avgiftssatser for kanaltrafikk
06.06.2008

07.06.2008

Registrering av jernbanevogner i nasjonale kjøretøysregistre
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Gruppen av europeiske reguleringsmyndigheter for elektroniske kommunikasjon - opptak av Romania og Bulgaria
06.06.2008

07.06.2008

Utelukkelse av foretak fra anvendelsesområdet for multilaterale utviklingsbanker
06.06.2008

01.11.2010

Etablering og utøvelse av virksomhet som kredittinstitusjon
06.06.2008

01.11.2010

01.01.2007
Kapitaldekningsdirektivet: krav til verdipapirforetaks og kredittinstitutters kapitaldekningsgrad
06.06.2008

01.11.2010

14.12.2006
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse med hensyn til firokoksib
06.06.2008

07.06.2008

12.08.2008
Restmengder av veterinærpreparater i næringsmidler med hensyn til monensin, lasalocid og tylvalosin
06.06.2008

07.06.2008

12.08.2008
Morsmelkerstatning og tilskuddsblandinger til spedbarn og småbarn
06.06.2008

07.06.2008

13.08.2008
Grenseverdier for bifenazat, petoksamid, pyrimetanil og rimsulfuron
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Grenseverdier for acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoksakarb, pendimetalin, pymetrozin, pyraklostrobin, tiakloprid
06.06.2008

07.06.2008

10.06.2008
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis
06.06.2008

07.06.2008

07.06.2008
Prøver og -analyser av frø og formeringsmateriale av Asparagus officinalis påbegynt i 2005
06.06.2008

07.06.2008

07.06.2008
Aksjonærrettighetsdirektivet: aksjonærers utøvelse av stemmeretten i selskaper som er registrert i et annet land
25.04.2008

01.11.2010

03.08.2009
Unntak fra kravet om en uavhengig rapport i forbindelse med fusjon eller deling av aksjeselskap
25.04.2008

01.12.2009

Basisinformasjon om kjøpekraftspariteter
25.04.2008

26.04.2008

23.03.2011
Standardisert og sikkert registersystem for CO2-kvoter
25.04.2008

01.01.2012

03.02.2009
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av klimagasser
25.04.2008

26.04.2008

03.02.2009
Begrensning av utslippene av flyktige organiske forbindelser ved bruk av organiske løsemidler
25.04.2008

26.04.2008

Interoperabilitet i det transeuropeiske jernbanenettet: drift og trafikkstyring
25.04.2008

26.04.2008

25.04.2008
Tilgang til finansiell informasjon om foretak notert på europeisk regulert marked
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse yrker
25.04.2008

26.04.2008

24.08.2010
Merking av tannkrem med fluorinnhold
25.04.2008

26.04.2008

19.03.2009
Kjemiske stoffer som forbys i hårfargeprodukter
25.04.2008

26.04.2008

12.09.2008
Markedsadgang for biocidprodukter og deres aktive stoffer: innsending av dokumentasjon
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet difetialon til bruk i rottemidler
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Godkjenning av biocidproduktet karbondioksid til bruk i rottemidler
25.04.2008

26.04.2008

22.04.2009
Grenseverdier for rester av veterinærpreparater i næringsmidler av animalsk opprinnelse for Avilamycin (antibiotika)
25.04.2008

26.04.2008

28.04.2008
Berikingsforordningen: tilsetting av vitaminer og mineraler i næringsmidler
25.04.2008

01.05.2010

01.03.2010
Konservert melk beregnet på konsum
25.04.2008

01.05.2010

12.09.2008
Påstandsforordningen for matvarer
25.04.2008

01.05.2010

01.03.2010
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
25.04.2008

26.04.2008

21.05.2008
Økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter og næringsmidler
25.04.2008

26.04.2008

21.05.2008
Omsetning av frø fra fôrveksten geitvikke (strekbelg)
25.04.2008

26.04.2008

24.06.2008
Godkjenning av et enzympreparat som tilsetningsstoff i fôrvarer
25.04.2008

26.04.2008

28.04.2008
Reduksjon av forekomst av salmonella i slaktekylling
25.04.2008

01.05.2010

Overvåkning av antimikrobiell resistens hos salmonella i fjørfe og svin
25.04.2008

01.05.2010

Forbud mot markedsføring av produkter fra UK fra storfe født og oppfostret før 1.8.96
25.04.2008

01.05.2010

Status til ulike land og regioner i henhold til BSE-risiko (kugalskap)
25.04.2008

01.05.2010

Godkjenning av soner og anlegg med hensyn til visse fiskesykdommer
25.04.2008

01.05.2010

Kontroll, kartlegging, overvåkning og restriksjoner på forflytning av dyr som er mottakelige for blåtunge
25.04.2008

26.04.2008

30.04.2008
Land som erklæres fri for småfebrucellose (Romania) og storfebrucellose (Slovenia)
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Svinekjøtt fra svin som er vaksinert med en levende, attenuert, konvensjonell vaksine i Romania
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Erklæring om at visse regioner i Polen er offisielt fri for smittsom storfeleukose
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Infeksiøs bovin rhinotracheitt relatert til samhandel med bovine dyr
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Vaksinering mot aviær influensa i Nederland og flytting av fjørfe
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Forebygging av spredning av fugleinfluensa i dyreparker
25.04.2008

26.04.2008

08.06.2012
Bekjempelse av Aujeszkys sykdom (svinevirus): bestemmelser vedrørende Slovakia og Spania
25.04.2008

26.04.2008

26.04.2008
Fellesskapets ordning for katastrofeberedskap
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Det europeiske systemet for integrerte statistikker over sosial trygghet
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Harmoniserte konsumprisindekser
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Felles nomenklatur for godstransport
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Fremme av elektrisitet fra land til bruk på skip som ligger til kai
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Spørreskjema for rapportering i forbindelse med kvotedirektivet
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Likestillingsdirektivet: likebehandling av menn og kvinner i forbindelse med arbeid og yrkesdeltakelse
14.03.2008

01.02.2009

Endring av terkselverdiene for offentlige anskaffelser
14.03.2008

15.03.2008

01.03.2008
Luftfartsselskaper som er underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 28.11.2007
14.03.2008

15.03.2008

15.04.2008
Frekvenstetthet ved talekommunikasjon mellom fly og bakken
14.03.2008

15.03.2008

29.04.2008
Førerkortdirektivet
14.03.2008

01.04.2009

25.02.2011
Adgang til nettet for utveksling av elektrisitet over landegrenser
14.03.2008

15.03.2008

16.01.2009
Åpenhet om priser på gass og elektrisitet til sluttbrukere i industrien
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper
14.03.2008

15.03.2008

23.03.2011
Begrensninger av utslippene av flyktige organiske forbindelser
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
REACH-forordningen om kjemikalier og opprettelse av et europeisk kjemikaliebyrå (ECHA)
14.03.2008

05.06.2008

30.05.2008
Kjemikaliedirektivet REACH: klassifisering og merking av farlige stoffer
14.03.2008

05.06.2008

22.04.2009
Markedsføring av biocidholdige produkter
14.03.2008

15.03.2008

15.03.2008
Endring av grenseverdiene for plantevernmiddelet azinfos-metyl
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Endring av grenseverdiene for visse plantevernmidler
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Maksimalgrenseverdiene for ditiokarbamater i næringsmidler
14.03.2008

15.03.2008

25.03.2008
Størrelse på ferdigpakninger for næringsmidler
14.03.2008

15.03.2008

05.05.2010
Permanent godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff fra Danisco Animal Nutrition
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2004
Godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Hemicell til slaktekyllinger
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Oppgaver og plikter for EUs referanselaboratorium med hensyn til godkjenninger av tilsetningsstoffer i fôrvarer
14.03.2008

15.03.2008

24.03.2010
Varig og midlertidig godkjenning av visse tilsetningsstoffer til bruk i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av Bacillus subtilis som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for benzosyre (Vevo Vitall) som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av L-arginin som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Foreløpig godkjenning av visse tilsetningsstoffer i fôr til verpehøner
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av enzymet 3-fytase som tilsetningstoff i fôr
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av nytt bruksområde for 3-fytase som fôrtilsetningsstoff
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Godkjenning av et tilsetningsstoff-preparat av Bacillus cereus var. toyoi
14.03.2008

15.03.2008

04.04.2008
Digitalisering og online-tilgjengelighet til kulturelt materiale og digital bevaring
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Nøkkelkompetanser for livslang læring
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Europeisk kvalitetspakt om mobilitet innen utdanning
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Fellesskapsstatistikk over informasjonssamfunnet
01.02.2008

02.02.2008

23.03.2011
Standard for næringsgruppering (statistikk)
01.02.2008

02.02.2008

23.03.2011
Statistikk om foretak med utenlandske eierinteresser
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2007
01.02.2008

02.02.2008

01.01.2008
Miljømerking av jordforbedringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Miljømerking av vaskemaskiner, innendørs maling og lakk, madrasser, kopierings- og trykkpapir og lyspærer
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Miljømerking av såpe, sjampo og hårbalsam
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 11.9.2007
01.02.2008

02.02.2008

15.03.2008
Felles standarder for luftfartssikkerhet
01.02.2008

02.02.2008

31.03.2008
Bruk av radiospektrum i 5 GHz-båndet for trådløse nett
01.02.2008

02.02.2008

19.01.2012
Reservasjon av telefonnummerserien som begynner med 116 for tjenester av samfunnsmessig betydning
01.02.2008

02.02.2008

01.01.2009
Teknisk liste for elektroniske kommunikasjonsnettverk, tjenester og tilhørende fasiliteter
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer
01.02.2008

01.08.2008

01.01.2008
Attestasjon av overensstemmelse med produktkrav for gulvbelegg
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk for branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper for gipsplater
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klassifisering av byggevarer (inkl. trefiberbaserte plater) mht. branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Klassifisering av produkter til byggverk mht. branntekniske egenskaper
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Brannklassifisering av trefiberbaserte plater til bruk i bygninger
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Brannklassifisering av gipsplater, høytrykkslaminerte dekorative plater og bærende konstruksjonsdeler av tre
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Markedsføring av biocidprodukter
01.02.2008

02.02.2008

22.04.2009
Rapportering av opplysninger om persistente organiske forbindelser
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Bruk av bly i krystallglass i elektrisk og elektronisk utstyr
01.02.2008

02.02.2008

06.06.2008
Bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
01.02.2008

02.02.2008

06.06.2008
Bruk av seksverdig krom i elektrisk og elektronisk utstyr
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Plastmaterialer og -gjenstander i kontakt med næringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

01.04.2008
Materialer og gjenstander av regenerert cellulose i kontakt med næringsmidler
01.02.2008

02.02.2008

14.02.2008
Overholdelse av grenseverdiene for rester av plantevernmidler i og på korn
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Overvåking av akrylamid i mat
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Skrulokkforordningen: migrasjonsgrenser for enkelte plastmyknere brukt i pakningen til skrulokk
01.02.2008

02.02.2008

14.02.2008
Forlenget overgangstid for næringsstoffer til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov
01.02.2008

02.02.2008

01.02.2008
Grenseverdier for visse plantevernmidler
01.02.2008

02.02.2008

05.02.2008
Avgassutslipp fra lette kjøretøyer og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
01.02.2008

02.02.2008

01.09.2009
Ettermontering av dødvinkelspeil på tunge kjøretøy
01.02.2008

02.02.2008

16.07.2008
Lekkasje fra klimaanlegg i kjøretøyer
01.02.2008

02.02.2008

05.01.2008
Støynivå og avgassystem for motordrevne kjøretøy
01.02.2008

02.02.2008

17.12.2008
Montering av belysning og lyssignalordninger på motorkjøretøy og tilhengere
01.02.2008

02.02.2008

31.10.2008
Typegodkjenning av motorvogner og tilhengere
01.02.2008

05.01.2008
Fritak for Storbritannia for visse forpliktelser vedrørende omsetning av grønnsaksfrø
01.02.2008

02.02.2008

02.02.2008
Prøvetaking og analyse av forurensende stoffer i næringsmidler
01.02.2008

01.05.2010

03.01.2010
Nasjonal kontrollplan for fôrvare- og næringsmiddelregelverket samt bestemmelsene om dyrs helse og velferd
01.02.2008

01.05.2010

02.02.2008
Prøvetakingsmetoder og analysemetoder ved kontroll av nitratinnholdet i næringsmidler
01.02.2008

01.05.2010

01.03.2010
Internasjonale regnskapsstandarder
07.12.2007

27.12.2007

27.06.2007
Internasjonale regnskapsstandarder
07.12.2007

28.10.2008

27.06.2007
Statistiske oppgaver over godstransport på vei
28.10.2007

08.12.2007

23.03.2011
Spørreskjema om gjennomføringen av VOC-direktivet om flyktige organiske forbindelser
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Rapportering om gjennomføringen av avfallsdirektiver
07.12.2007

08.12.2007

08.12.2007
Underretning, koordinering og overføring av flyginger mellom flygekontrollenheter
07.12.2007

08.12.2007

01.01.2009
Avgifter og gebyrer f.o.m. 1.6.2007 pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA
07.12.2007

08.12.2007

17.12.2007
Forordningen om komiteen for sjøsikkerhet og forurensning fra skip (COSS) (endring)
07.12.2007

08.12.2007

24.03.2008
Felles europeisk format for sikkerhetssertifikat for jernbaneforetak
07.12.2007

08.12.2007

07.12.2007
Samtrafikkevnen i det transeuropeiske jernbanesystem
07.12.2007

08.12.2007

07.12.2007

Sider