Nye EØS-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EØS-vedtak
Faktaark Dato EØS-vedtak EØS-vedtakets ikrafttredelse Anvendes fra i Norge EU-rettsakt (CELEX-nr)
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39
29.01.2010

30.01.2010

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: WAS 39 og IFRS 7
29.01.2010

30.01.2010

28.10.2009
Felles koder for offentlige kontrakter (CPV)
29.01.2010

30.01.2010

24.02.2010
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip (omarbeiding)
29.01.2010

30.01.2010

08.02.2010
Metode for vurdering av måloppnåelse for jernbanesikkerhetsdirektivet
29.01.2010

01.10.2010

29.01.2010
Gjennomføring av delsystemet for styring, kontroll og signal i det transeuropeiske jernbanenettet
29.01.2010

01.10.2010

29.01.2010
Interoperabilitetsdirektivet: samtrafikkevnen på jernbanenettet
29.01.2010

01.10.2010

19.07.2010
Tredjelandsutstederes bruk av visse regnskapsstandarder ved utarbeiding av konsernregnskaper
29.01.2010

01.11.2011

Godkjent bruk av 17 kosmetiske produkter brukt til hårfarging
29.01.2010

30.01.2010

15.05.2010
Forbud mot bruk av visse biocidholdige produkter
29.01.2010

30.01.2010

08.10.2010
Registrering, godkjenning og begrensning av kjemikalier (REACH) - endring
29.01.2010

30.01.2010

19.05.2011
Forbud mot markedsføring av visse typer biocidholdige produkter
29.01.2010

30.01.2010

08.10.2010
Frist for innlevering av opplysninger om visse biocidholdige stoffer
29.01.2010

30.01.2010

Innhenting av opplysninger om persistente organiske forbindelser (POPs)
29.01.2010

30.01.2010

30.01.2010
Markedsføring av eldre batterier og akkumulatorer
29.01.2010

01.11.2010

24.10.2012
Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse farlige stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Test- og opplysningskrav for importører eller produsenter av visse farlige stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Undersøkelses- og opplysningskrav for importører og produsenter av visse prioriterte stoffer
29.01.2010

01.11.2010

Oppføring av karbondioksid som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av thiamethoxam som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av propiconazol som aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av IPBC som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av cyclohexylhydroxydiazen-1-oxid, kaliumsalt (K-HDO) som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Oppføring av difenacoum som et aktivt stoff (biocider)
29.01.2010

30.01.2010

05.02.2010
Unntaksbestemmelse om blodgivning i forbindelse med influensa A(H1N1)-pandemien
29.01.2010

30.01.2010

Utvinning og markedsføring av naturlig mineralvann (omarbeiding)
29.01.2010

30.01.2010

13.07.2011
Aromastoffer som brukes i eller på matvarer
29.01.2010

30.01.2010

16.02.2010
Botaniske og vitenskapelige navn på planter og organismer
29.01.2010

30.01.2010

Øvre grenseverdier for koksidiostatika og histomonostatika i næringsmidler
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Prøvetakings- og analysemetoder for offentlig kontroll av fôr
29.01.2010

30.01.2010

Identifisering av hester (hestepass)
29.01.2010

30.01.2010

01.07.2010
Unntaksbetingelser for visse dyr av mottakelige arter fra uttransporteringsforbudet (bluetongue)
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Diagnostisering av storfebrucellose
29.01.2010

30.01.2010

30.01.2010
Import av ender fra Portugal og produkter av disse som er vaksinert mot fugleinfluensa
29.01.2010

30.01.2010

Bekjempelse av Aujeszkys sykdom i Nederland og Ungarn
29.01.2010

30.01.2010

14.11.2010
Regioner i Polen som er fri for smittsom storfeleukose
29.01.2010

30.01.2010

Regioner i Polen som er fri for enzootisk kvegleukose
29.01.2010

30.01.2010

Nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Romania
29.01.2010

30.01.2010

Fritak for naturlig immuniserte dyr fra uttransportforbudet i forbindelse med risiko for blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

01.02.2010
Utryddelse og nødvaksinering av svin mot klassisk svinepest i Slovakia
29.01.2010

30.01.2010

Forenkling av prosedyrer på veterinærområdet og det zootekniske området
29.01.2010

30.01.2010

25.06.2010
Undersøkelse av chronic wasting disease hos hjortedyr
29.01.2010

30.01.2010

Franske regioner som er fri for Aujeszkys sygdom
29.01.2010

30.01.2010

14.11.2010
Kvegturberkulose i Italia og kvegleukose i Polen
29.01.2010

30.01.2010

Planer for nødvaksinering mot bluetongue
29.01.2010

30.01.2010

Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
29.01.2010

30.01.2010

Ikke-kommersiell transport av selskapsdyr
29.01.2010

30.01.2010

18.02.2010
Minimumskrav til programmer for overvåking av blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

27.02.2009
Koder for notifisering av dyresykdommer
29.01.2010

30.01.2010

Unntak for visse dyr fra utføringsforbudet i forbindelse med blåtunge
29.01.2010

30.01.2010

27.02.2009
Det europeiske arbeidsmiljøorganet (EU-OSHA)
04.12.2009

01.06.2010

01.01.2010
Ekspertgruppe for sikkerheten til de europeiske satellittbaserte navigasjonssystemene
04.12.2009

05.12.2009

15.12.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 15
04.12.2009

05.12.2009

28.10.2009
Reduserte krav til små og mellomstore bedrifter om offentliggjøring og konsernregnskaper
04.12.2009

01.06.2013
Avlingsstatistikk
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Kvalitetssikring av EU-statistikker og -rapporter om utenlandske datterselskaper
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Referansemetadata til det europeiske statistiske system
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Statistikk over inntekter og levekår: fordeling av husstandens ressurser i 2010
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistikk om betalingsbalanse, internasjonal handel med tjenester og investering i og fra utlandet
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistikkforordningen om europeisk statistikk
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring til sjøs (omarbeiding)
04.12.2009

05.12.2009

04.07.2013
Innrapportering av data for statistikk for næringsstrukturer
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Dataserier til statistikken over næringsstrukturer og tilpasninger til CPA-revisjonen
04.12.2009

05.12.2009

23.03.2011
Endringer til forordningen om transport av avfall
04.12.2009

01.04.2010

01.05.2010
Takdirektivet om nasjonale utslippstak for visse forurensende stoffer til luft
04.12.2009

01.01.2012

01.01.2012
Retningslinjer for overvåking og rapportering av utslipp av lystgass
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Overvåking og rapportering av utslipp av drivhusgasser fra fly og helikoptre
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Likestilling mellom kjønnene i forhold til tilgang til varer og tjenester
04.12.2009

01.11.2012

Varemerkedirektivet
04.12.2009

05.12.2009

Avgifter og gebyrer pålagt av Det europeiske flysikkerhetsbyrå EASA: endringsbestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

09.12.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet: unntaksbestemmelse for Sør-Korea
04.12.2009

05.12.2009

05.02.2010
Sosiale bestemmelser innen veitransport
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Kontrollapparatet for veitransport
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Tiltak mot manipulasjon av data fra fartsskrivere
04.12.2009

05.12.2009

10.02.2010
Kontrollapparater på veiene og på autoriserte verksteder
04.12.2009

05.12.2009

Innlandstransport av farlig gods: nasjonale bestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Internationale regnskapsstandarder: elementer som vedrører prospekter og annonser
04.12.2009

05.12.2009

23.02.2010
Effektivitet ved kombinert produksjon av varme og elektrisitet
04.12.2009

05.12.2009

09.03.2010
Tekniske spesifikasjoner for medisinsk utstyr til in vitro-diagnostikk: endringsbestemmelser
04.12.2009

05.12.2009

Brannsikkerhetskrav for sigaretter
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Barnesikring av lightere
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Forbud mot omsetning av biocidholdige produkter
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Markedsføring av visse biocidstoffer
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Ny frist for innsending av dokumentasjon for visse biocidprodukter
04.12.2009

05.12.2009

02.07.2011
Beregningsmetode for årlig salg av bærbare batterier og akkumulatorer til sluttbrukere
04.12.2009

05.12.2009

24.10.2012
Oppføring av thiabendazol som aktivt stoff (biocid)
04.12.2009

05.12.2009

Oppføring av tebuconazole som et aktivt stoff (biocid)
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Biocider - endret tidsfrist
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Gebyrer og avgifter til Det europeiske kjemikaliebyrå
04.12.2009

05.12.2009

20.10.2010
Markedsføring av biocidholdige produkter
04.12.2009

05.12.2009

22.04.2009
Unntak for bruk av bly og kadmium i elektriske og elektroniske produkter
04.12.2009

05.12.2009

01.01.2010
Klassifisering og merking av farlige stoffer
04.12.2009

05.12.2009

Økonomiske sanksjoner ved overtredelse av forpliktelser knyttet til markedsføringstillatelse for legemidler
04.12.2009

01.08.2010

01.07.2010
Markedsføringstillatelser for legemidler til mennesker og dyr
04.12.2009

05.12.2009

17.03.2010
Unntak fra reseptplikt for visse legemidler til næringsmiddelproduserene dyr
04.12.2009

05.12.2009

14.10.2010
Produkter til avansert terapi
04.12.2009

05.12.2009

18.12.2009
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i næringsmidler og eksponering av forbrukere (2009-2011)
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Grenseverdier for dioksiner og PCB i fiskelever
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Revisjon av direktivene om medisinsk utstyr
04.12.2009

05.12.2009

21.12.2008
Konsultasjonsforum for miljøvennlig design
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Tidsbegrenset forsøk angående frøblandinger bestemt til anvendelse som fôrplanter
04.12.2009

05.12.2009

05.12.2009
Maksimalverdier for plantevernmidlene azoxystrobin og fludioxonil i næringsmidler
04.12.2009

05.12.2009

07.12.2009
Godkjenning av aminosyren L-valin som fôrtilsetningsstoff
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Permanent godkjenning av visse fôrtilsetningsstoffer
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Maksimalgrenser for koksidiostatika og histomonostatika i dyrefôr
04.12.2009

05.12.2009

14.12.2009
Bruk av visse preparater av Bacillus licheniformis og B. subtilis i fôrblandinger
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Bruk av fôrtilsetningsstoffet Bacillus subtilis i fôr som inneholder decoquinat og narasin/nicarbazi
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av 6-fytase som fôrtilsettingsstoff til slaktekyllinger
05.02.2009

05.12.2009

24.03.2010
Krav til godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av fôrtilsettingsstoff til avvendte smågriser, kyllinger, høner, kalkuner og ender
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff av Bacillus cereus til avlskaniner
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av 6-fytase EC 3.1.3.26 som fôrtilsetningsstoff til visse dyr
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Godkjenning av et fôrtilsetningsstoff til melkeproduserende bøfler
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Opprettelse av en ny funksjonell gruppe av fôrtilsetningsstoffer
04.12.2009

05.12.2009

24.03.2010
Endringer av forordning om skjemaer for notifikasjon av støtte
22.10.2009

23.10.2009

30.10.2009
Gjennomføring av forliksprosedyrer i kartellsaker
22.10.2009

23.10.2009

Tilsyn med foretakssammenslutninger
22.10.2009

23.10.2009

Kontroll med fusjoner og virksomhetsovertakelser
22.10.2009

23.10.2009

Avlønning av medlemmer av ledelsen i børsnoterte selskaper
22.10.2009

01.11.2010

01.11.2010
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 27
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 3
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRIC-komiteens fortolkningsbidrag 16
22.10.2009

23.10.2009

28.10.2009
Statistikk om innovasjon
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Undersøkelser av strukturen og produksjonsmetodene i jordbruket
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Endringer til forordningen om konjunkturstatistikk
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Minimumsnormer ved behandling av sesongprodukter i de harmoniserete forbrukerprisindeksene (HICP)
22.10.2009

23.10.2009

23.03.2011
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 13.7.2009
22.10.2009

23.10.2009

16.07.2009
Utøvelse av luftfartstjenester når det gjelder arbeidsmetoder og driftsprosedyrer
22.10.2009

23.10.2009

26.10.2009
Tildeling og bruk av Mode S-interrogator-koder i det felles europeiske luftrom
22.10.2009

23.10.2009

23.10.2009
Maksimalpriser for SMS og dataoverføring med mobiltelefoner fra utlandet
22.10.2009

01.04.2010

Krav til investeringsselskapers og kredittinstitusjoners kapitalgrunnlag (gjennomføringsbestemmelser)
22.10.2009

23.10.2009

Betingelser for godkjenning av fôrtilsetningsstoffet Cycostat 66G
22.10.2009

23.10.2009

23.10.2009
Fortolkningsbidrag fra IFRIC-komiteen angående visse internasjonale regnskapsstandarder
25.09.2009

26.09.2009

26.06.2009
Statistiske opplysninger om fangst og fiskeriaktivitet i det nordvestlige Atlanterhav
25.09.2009

26.09.2009

23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i visse områder utenfor det nordlige Atlanterhav
25.09.2009

26.09.2009

23.03.2011
Statistiske opplysninger om fangster fra fiske i det nordøstlige Atlanterhav
25.09.2009

26.09.2009

23.03.2011
Utveksling av fortrolige opplysninger fra foretaksregistre mellom Kommisjonen (Eurostat) og medlemsstatene
25.09.2009

26.09.2009

23.03.2011
Forlenget gyldighet av miljøkriteriene for tildeling av EF-miljømerket til bestemte produkter
25.09.2009

26.09.2009

26.09.2009
Krav til automatiske systemer til utveksling av flydata som støtter dataforbindelsestjenester
25.09.2009

26.09.2009

02.10.2009
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart
25.09.2009

26.09.2009

05.05.2004
Supplering av felles standarder for sivil luftfartssikkerhet
25.09.2009

01.11.2009

05.11.2009
Farlig godsdirektivet: innlands transport av farlig gods på vei, jernbane og vannvei
25.09.2009

26.09.2009

13.01.2014
Øremerking av radiofrekvenser til intelligente trafikksikkerhetssystemer
25.09.2009

26.09.2009

19.01.2012
Harmonisering av 2 500-2 690 MHz-båndet for landbaserte kommunikasjonstjenester
25.09.2009

26.09.2009

26.09.2009
Om harmonisering av båndbredden i frekvensområdet 169,4-169,8 MHz
25.09.2009

26.09.2009

19.01.2012
Harmonisering av 3 400-3 800 MHz-båndet for jordbaserte kommunikasjonssystemer
25.09.2009

26.09.2009

26.09.2009
Godkjenning av yrkeskvalifikasjoner: endringer for visse helseyrker
25.09.2009

26.09.2009

24.08.2010
Forvaltning av de europeiske programmene for satellittnavigasjon (Galileo og Egnos)
08.07.2009

09.07.2009

01.01.2009
Gjennomføringen av satellittnavigasjons-programmene Galileo og Egnos
08.07.2009

09.07.2009

01.01.2009
Sikkerhetsutvalg for satellittnavigasjonssystemene Galileo og Egnos
08.07.2009

09.07.2009

01.01.2009
Det europeisk år 2010 for bekjempelse av fattigdom og sosial eksklusjon
03.07.2009

04.07.2009

01.01.2009
Programmet Erasmus Mundus II (2009-2013)
03.07.2009

23.07.2009

01.01.2009
Program for modernisering av den europeiske nærings- og handelsstatistikken (MEETS)
03.07.2009

04.07.2009

01.01.2009
Gjennomføringsbestemmelser for kvartalsstatistikker over ledige stillinger
03.07.2009

04.07.2009

23.03.2011
Spesifikasjoner for statistikk om forening av arbeid og familieliv
03.07.2009

04.07.2009

23.03.2011
Statistikk om folkehelse og arbeidsmiljø
03.07.2009

04.07.2009

23.03.2011
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen (2008)
03.07.2009

04.07.2009

23.03.2011
Grunnvannsdirektivet
03.07.2009

01.07.2011

31.08.2010
Endring til forordningen om ozonreduserende stoffer
03.07.2009

04.07.2009

13.03.2009
Timeshare-direktivet: forbrukervern i forbindelse med timesharing, varige ferieprodukter, videresalg og bytte
03.07.2009

Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet
03.07.2009

04.07.2009

02.10.2009
Bruk av IMOs system for identifikasjon av rederier og registrerte eiere
03.07.2009

04.07.2009

04.07.2009
Samordning av frekvensressurser til kortdistanseutstyr
03.07.2009

19.01.2012
Energistatistikk
03.07.2009

04.07.2009

04.07.2013
Bruk av visse stoffer i kosmetiske produkter
03.07.2009

04.07.2009

06.11.2009
Forbud mot visse stoffer i hårfargeprodukter
03.07.2009

04.07.2009

14.10.2009
Om bruk av visse stoffer i solkremer
03.07.2009

04.07.2009

08.07.2009
Krav til sammensetningen av visse morsmelkerstatninger
03.07.2009

04.07.2009

13.07.2009
Deklarasjon av næringsinnhold i næringsmidler: daglig inntak, energiomsetningsfaktorer og definisjoner
03.07.2009

04.07.2009

07.07.2009
Sammensetning og merking av næringsmidler for personer som ikke tåler gluten
03.07.2009

04.07.2009

10.07.2009
Handelsbegrensninger for frø av visse planter (kodifisering)
03.07.2009

04.07.2009

19.02.2009
Forenkling av kontroll og formaliteter i forbindelse med godstransport
30.06.2009

01.07.2009

EU-programmet om barn og internett (2009-2013)
29.05.2009

30.05.2009

01.01.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IAS 23
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: International Financial Reporting Standard 2 (IFRS 2)
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 13 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: fortolkning nr. 14 av International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC)
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder - IAS 1
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Internasjonale regnskapsstandarder: IFRS 1 og IAS 27
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Forbedringer av International Financial Reporting Standards (IFRS)
29.05.2009

30.05.2009

26.06.2009
Statistisk registrering av godstransport og passasjerbefordring på sjøvei
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Forlenget gyldighet av kriteriene for tildeling av EUs miljømerke til bestemte produkter
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i Fellesskapet ("svartelisten") pr. 8.4.2009
29.05.2009

30.05.2009

15.04.2009
Tilpasning av vedlikeholdskrav til ulike kategorier av luftfartøyer
29.05.2009

30.05.2009

31.07.2009
Justering av vedlikeholdsbeviset for luftfartøy
29.05.2009

30.05.2009

31.07.2009
Sikkerhet i sivil luftfart
29.05.2009

01.11.2009

05.11.2009
Felles standarder for luftfartssikkerhet
29.05.2009

30.05.2009

20.10.2009
Tekniske krav og administrative prosedyrer innen sivil luftfart
29.05.2009

30.05.2009

02.06.2009
Skipsforurensningsdirektivet: sanksjoner ved forurensning fra skip
29.05.2009

01.11.2012

01.07.2013
Minstekrav til sjøfolks opplæringsnivå (kodifisering)
29.05.2009

30.05.2009

04.06.2009
Veginfrastrukturdirektivet
29.05.2009

30.05.2009

28.10.2011
Overvåking av handel med stoffer som kan benyttes til ulovlig fremstilling av narkotika
29.05.2009

01.03.2010

01.03.2010
Fastsettelse av gebyrer til det europeiske kontor for legemiddelvurdering
29.05.2009

01.03.2010

12.01.2010
God klinisk praksis i forbindelse med utprøvingspreparater til bruk på mennesker
29.05.2009

01.03.2010

30.10.2009
Godkjenning og overvåking av legemidler til mennesker og dyr
29.05.2009

23.12.2009

21.12.2008
Gebyrer ved bistand til små og mellomstore virksomheter fra Det europeiske legemiddelkontor (EMEA)
29.05.2009

23.12.2009

12.01.2010
Markedsføringstillatelse gitt med særlige vilkår av humanmedisinske legemidler
29.05.2009

23.12.2009

Forenklet godkjenningsprosedyre for tradisjonelle plantelegemidler
29.05.2009

23.12.2009

Legemidler for mennesker
29.05.2009

23.12.2009

Legemidler til dyr
29.05.2009

23.12.2009

Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler
29.05.2009

30.05.2009

03.06.2009
Tungmetaller i mat
29.05.2009

30.05.2009

07.12.2009
Maksimumsgrenser for fusarium-toksiner i mais og maisprodukter
29.05.2009

30.05.2009

07.12.2009
Navn på tekstilprodukter (omarbeiding)
29.05.2009

30.05.2009

15.09.2010
Maksimalverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler
29.05.2009

30.05.2009

18.08.2009
Behandling med gass etter høsting av aktive stoffer og kulturkombinasjoner
29.05.2009

30.05.2009

18.08.2009
Grenseverdier for rester av plantevernmidler
29.05.2009

30.05.2009

18.08.2009
Godkjenning av en rød karotenrik bakterie som fôrtilsetningsstoff
29.05.2009

30.05.2009

03.06.2009
Uønskede stoffer i dyrefôr
29.05.2009

30.05.2009

03.06.2009
Bruk av tilsetningsstoffet diclazuril i fôr til kaniner
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Godkjenningsvilkår for fôrtilsetningsstoffet »Clinacox« og andre medisinske stoffer
29.05.2009

30.05.2009

Diettfôr til katter og hunder ved kronisk nyresvikt
29.05.2009

30.05.2009

03.06.2009
Bulgarias planer for 2008 for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
29.05.2009

30.05.2009

Slovakias planer for bekjempelse av klassisk svinepest hos villsvin
29.05.2009

30.05.2009

Regioner som er fri for brucella (Italia), storfetuberkulose (Italia) og storfeleukose (Polen)
29.05.2009

30.05.2009

Ungarns plan for bekjempelse av klassisk svinepest hos viltlevende svin
29.05.2009

30.05.2009

10.12.2010
Planer for bekjempelse av klassisk svinepest i Rheinland-Pfalz og Nordrhein-Westfalen

30.05.2009

30.05.2009
Tilleggsgarantier for infeksiøs bovin rhinotrakeitt hos storfe beregnet på handel
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Regioner i Polen fri for smittsom storfeleukose
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Kontroll med, overvåking av og restriksjoner for flytting av visse dyr i forbindelse med bluetongue
29.05.2009

30.05.2009

26.02.2009
Laboratorier som har tillatelse til å håndtere levende munn- og klovesykevirus
29.05.2009

30.05.2009

30.05.2009
Vilkår for fritak av drektige dyr fra uttransportforbudet (blåtunge)
29.05.2009

30.05.2009

26.02.2009
Samhandel med svin: Aujeszkys sykdom (kodifisering)
29.05.2009

30.05.2009

14.11.2010
Statistikk om informasjonssamfunnet
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Innberetning av statistiske opplysninger om akvakultur
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Folke- og boligtelling 2011
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner
24.04.2009

25.04.2009

23.03.2011
Vedlegg til forordningen om eksport og import av avfall
24.04.2009

01.04.2010

01.05.2010
Insolvensdirektivet: beskyttelse av arbeidstakere i tilfelle av arbeidsgivers insolvens
24.04.2009

25.04.2009

14.08.2009
Spredningsforordningen: videreformidling av opplysninger om hendelser innen sivil luftfart
24.04.2009

01.07.2009

04.05.2009
Lagringsforordningen: registrering av hendelser innen sivil luftfart
24.04.2009

01.07.2009

04.05.2009
Rullende materiell i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog
24.04.2009

25.04.2009

24.04.2009
Beskyttelse av personopplysninger på Jersey (lagring av persondata)
24.04.2009

25.04.2009

Forelengelse av ENISA-byråets mandat
24.04.2009

25.04.2009

01.01.2010
Tjenestedirektivet
09.06.2009

01.05.2010

28.12.2009
Forbudte duftstoffer i kosmetiske produkter
24.04.2009

25.04.2009

05.05.2009
Utslipp fra biler (Euro 5 og 6) og tilgang til reparasjons- og vedlikeholdsinformasjon
24.04.2009

25.04.2009

09.10.2009
Kjørelys om dagen
24.04.2009

25.04.2009

07.02.2011
Maksimalgrenseverdier for restkonsentrasjoner av fôrtilsetningsstoffet canthaxanthin
24.04.2009

01.05.2010

Omsetning av egg fra salmonellainfiserte flokker av verpehøns
24.04.2009

01.05.2010

Liste over veterinære grensekontrollstasjoner
24.04.2009

01.05.2010

Datoen for innføring av elektronisk identifikasjon av sau og geit
24.04.2009

01.05.2010

16.07.2010
Bekjempelse av salmonella hos avlshøns i visse tredjestater
24.04.2009

01.05.2010

Nasjonale program for bekjempelse av salmonella hos eggleggende høns
24.04.2009

01.05.2010

Finlands program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
24.04.2009

01.05.2010

Bulgarias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av høns
24.04.2009

01.05.2010

Romanias program for bekjempelse av salmonella hos avlsflokker av avlshøns
24.04.2009

01.05.2010

Europeisk kvalifikasjonsrammeverk for livslang læring
17.03.2009

18.03.2009

14.03.2009

Sider