Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
Pengeoverføringsforordningen (revisjon): opplysninger om betaleren ved overføring av penger
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.3.2019 - 29.6.2019
Forsikringsdirektivet: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forsikringsdirektivet: utfyllende bestemmelser om beregning av egenkapital for visse kategorier av aktiva
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporteringsskjemaer
Forsikringsdirektivet: endringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Forsikringsdirektivet: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av premier, erstatningskrav og kostnader etter stat
Styrking av sjøfolks arbeidsrettigheter
Import av dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser om helsesertifikater og listene over godkjente tredjeland
Strengere offentlig kontroll ved import av visse fôr- og matvarer av ikke-animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser
Midlertidig forbud mot import av tørkede bønner fra Nigeria: endringsbestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser
Prospektforordningen for verdipapirer: utfyllende bestemmelser om format, innhold, kontroll og godkjenning
Felles regler for drift av lufttrafikk: bestemmelser i forbindelse med brexit
Dyrehelseproblemer ved handel med storfe og svin: endringsbestemmelser om databaser for elektronisk identifikasjon av storfe
Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: gjennomføringsbestemelser om tiltak og referansenivåer for begrensning av tilstedeværelsen av akrylamid i matvarer
Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
Tillatelse til omsetning av D-ribose som ny mat
CO2-utslippsstandarder for personbiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
CO2-utslippsskrav for personbiler: retting
Felles regler for drift av lufttrafikk: endringsbestemmelser om leie av fly med mannskap (wet lease)
Tillatelse til utvidelse av bruk av olje fra Schizochytrium sp. som ny mat
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for frøolje fra koriander som ny mat
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder
CO2-utslippsstandarder for varebiler: gjennomføringsbestemmelser om testprosedyrer
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringer til liste
Tillatelse til endring av spesifikasjonene for 2'-fucosyllactose som ny mat
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Auksjonsforordningen om utslippskvoter: endringsbestemmelser
Godkjenning av humleekstrakt som fôrtilsetningsstoff til smågris og slaktegris
Godkjenning av preparater av alfa-amylase som ensileringsmidler til alle dyrearter
Godkjenning av et preparat av 3-fytase produsert av K. pastoris som tilsetningsstoff til fôrvarer for fjørfe
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om EU-registeret i tilknytning til Brexit
Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i lagre og bøssinger i ikke-veigående utstyr
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i krystallglass
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for kadmium og kadmiumforbindelser i elektriske kontakter
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly som aktivator i lyspulver i utladningslamper som inneholder lysstoff
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i overflatelaget på visse dioder
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i dielektrisk keramikk og visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly og kadmium i trykkfarge for påføring av emalje på glass
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for blyoksid i forseglingsfritte til fremstilling av vinduer til laserrør
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bly i PZT-baserte dielektriske keramiske materialer til visse kondensatorer
Bruk av farlige stoffer i elektriske og elektroniske produkter: unntak for bruk av bly i loddemateriale i integrerte kretser av typen flip-chip
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver og representant for innehaver av visse godkjenninger
Tilsetningsstoff i fôrvarer: endring av navn på innehaver av visse godkjenninger i forbindelse med brexit
Godkjenning av preparatet av S. cerevisiae som tilsetningsstoff i fôrvarer melkekyr: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Sider