Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om innsending av rapporter til myndighetene
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om notifiseringer
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om investeringsanbefalinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringsbestemmelser om innrapportering av ledende ansattes transaksjoner
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om innsiderlister
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om videreformidling av informasjon som ledd i markedssonderinger
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om markedssonderinger og videreformidling av informasjon
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling og assistanse mellom myndigheter
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser knyttet til forebyggging av misbruk
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: endringbestemmelser i forbindelse med brexit
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel (revisjon)
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser om krav til tilbakekjøpsprogrammer og stabilitetstiltak
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: gjennomføringsbestemmelser om informasjonsutveksling mellom myndigheter og ESMA
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Markedsmisbruksforordningen om innsidehandel: utfyllende bestemmelser
Anvendelsesområder for fôrvarer med særlige ernæringsformål (revisjon)
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Revisjon av det europeiske nasjonalregnskapssystem (ENS 95)
Statistikk over sosial og kulturell deltakelse og materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2015
Statistikk om vitenskap og teknologi: gennomføringsbestemmelser
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
Statistikk over materiell fattigdom: gjennomføringsbestemmelser for 2014
Revisjonsforordningen 2014: krav til lovpålagt revisjon av foretak av allmenn interesse
Europeisk arbeidskraftundersøkelse 2020: tekniske spesifikasjoner med hensyn til arbeidsulykker og arbeidsrelaterte helseproblemer
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: Prodcom-listen (2011)
Statistikk om folkehelse i EU (EHIS): gjennomføringsbestemmelser
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: gjennomføringsbestemmelser om målevariabler for helse i 2017
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
Det europeiske nasjonal- og regionalregnskapssystem: gjennomføringsbestemmelser om standarder for dataoverføring
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: gjennomføringsbestemmelser
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk om varehandel med tredjeland: endringsbestemmelser
Gjennomføringsbestemmelser for folke- og boligtellingen i 2021
Fellesskapsundersøkelse om industriproduksjon: "Prodcom"-listen 2014
Europeisk befolkningsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
Statistikk over inntektsforhold, levevilkår og livskvalitet (EU-SILC): bestemmelser for 2019
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
Statistikk over industriproduksjon: Prodcom-listen (2012)
Statistikk om informasjonssamfunnet: gjennomføringsbestemmelser
Statistikk om plantevernmidler
Gjennomføringsbestemmelser for statistikk over prisindekser for privateide boliger
Statistikk om europeiske miljøøkonomiske regnskap: tilleggsbestemmelser om energiprodukter
Europeiske arbeidskraftundersøkelser 2016-2018: gjennomføringsbestemmelser
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit

Sider