Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett

Forsiden - Oversikt - Nye EU-rettsakter gjennomført i norsk rett
Faktaark Gjennomføring EU-vedtak
Radiodirektivet: tilleggsbestemmelser om lokaliseringsinformasjon i nødsamtaler fra mobile enheter
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Malaysia
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
Godkjenning av Bacillus subtilis C-3102 (DSM 15544) som tilsetningsstoff i fôrvarer: endringsbestemmelser
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om eksport av bearbeidet animalsk protein
Transformatorforordningen: endringsbestemmelser
Krav til miljøvennlig utforming av eksterne strømkilder
Miljøvennlig utforming av elektriske motorer og sirkulasjonspumper
Energimerkeforordningen
Typegodkjenning av traktorer: utfyllende bestemmelser om miljøprestasjoner og fremdriftsytelse for motorer
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48-volts/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler
Godkjenning av teknologien i 48-volts dynamoer og 48/12-volts likestrømsomformere som en innovativ teknologi for reduksjon av CO2-utslipp fra varebiler
Mikrobiologiske kriterier for næringsmidler: endringsbestemmelser om salmonella i reptilkjøtt
Fornyet godkjenning av Verticillium alboatrum stamme WCS850 som et lavrisikostoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos-metyl som aktivt stoff i plantevernmidler
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
Avslag på fornyet godkjenning av klorpyrifos som aktivt stoff i plantevernmidler
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til midlertidige gjennomføringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-utbruddet
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om klassifisering av aktive stoffer
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: utfyllende bestemmelser om kontaktpunkter for utstedere av elektroniske penger og betalingstjenesteytere
Hvitvaskingsdirektivet: utfyllende bestemmelser
Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
Overvåking av reststoffer i dyr og animalske produkter fra tredjeland: endringsbestemmelser
Midlertidige bestemmelser om havneinfrastrukturvederlag i forbindelse med covid-19-pandemien
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
Import av fjørfe fra USA: endringsbestemmelser
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien: endringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Thailand
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
Forebyggende tiltak mot hvitvasking av penger og terrorfinansiering: endringsbestemmelser om høyrisikotredjeland med strategiske mangler
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser
Økologiforordningen om økologisk produksjon, merking og kontroll: endringer til gjennomføringsbestemmelser
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser og retting
Handel med hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om krav til helsesertifikat
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest: forlenget gyldighetsperiode samt fristatus for Kroatia
Import av hunder, katter og fritter: endringsbestemmelser om godkjente land og territorier og om helsesertifikater
Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: endringsbestemmelser om informasjon i tilknytning til helsemessige nødstilfeller
Innførsel av levende dyr av hestefamilien og sæd, egg og embryo fra hestefamilien
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om helsesertifikat og listen over territorier og tredjeland
Tiltak mot spredning av overførbare spongiforme encefalopatier (TSE): importbestemmelser
Felles bestemmelser om sikkerhet i sivil luftfart: endringsbestemmelser om godkjenning av sikkerhetsutstyr og anerkjennelse av sikkerhetsstandarder i visse tredjeland
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av opplysninger som brukes til justering for utsatte skatters tapsabsorberende evne
Forsikringsdirektivet: rentekurver 31.12.2019 - 30.3.2020
Forsikringsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapporten om solvens og finansiell situasjon
Det europeiske legemiddelkontoret: flytting til Amsterdam
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av bly som termisk stabilisator i polyvinylklorid i visse in-vitro diagnostisk medisinsk utstyr

Sider