Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Kontrollforordningen: utfyllende bestemmelser om forsendelser av dyr og varer ved transitt, omlasting og videre transport gennem Unionen
12.12.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for næringsmiddel- og meieriindustrien
12.12.2019
Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
29.11.2019
Internasjonale regnskapsstandarder: endringsbestemmelser om visse IAS- og IFRS-standarder og tolkninger
29.11.2019
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: gjennomføringsbestemmelser om konverteringstabeller for kredittvurderinger fra eksterne kredittvurderingsbyråer
29.11.2019
Krav til datalinktjenester i det europeiske luftrommet: unntaksbestemmelser
29.11.2019
Forlenget godkjenning av benfluralin m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
29.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
28.11.2019
Godkjenning av ordningen "Trade Assurance Scheme for Combinable Crops" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
28.11.2019
Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
28.11.2019
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av omfanget av matavfall
28.11.2019
Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket (endringer)
28.11.2019
Soliditetskrav til banker og verdipapirforetak: gjennomføringsbestemmelser om tett korrelerte valutaer (endringsbestemmelser)
28.11.2019
Import fra Canada, Sveits og Sør-Korea av snegler, gelatin, kollagen og insekter til konsum
28.11.2019
Produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum: midlertidige bestemmelser om utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
28.11.2019
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2020
28.11.2019
Beskyttelsestiltak mot soppen Bsal ved handel med salamandere: forlengelse av gyldighetsperioden
28.11.2019
Investeringer og risiki: offentliggjøring av opplysninger om bærekraftighet
27.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvkobberzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
27.11.2019
Soliditetskrav til verdipapirforetak
27.11.2019
Bedre tilgang til kapitalmarkedsfinansiering for SMB-er
27.11.2019
Generelt selskapsrettsdirektiv: endringsbestemmelser om grenseoverskridende omdanninger, fusjon og spaltning av selskaper
27.11.2019
Tiltak mot lumpy skin disease hos storfe: endringsbestemmelser om forlenget gyldighetsperiode
27.11.2019
Referanseindeksforordningen for finansielle instrumenter og kontrakter: endringsbestemmelser om referanseverdier for lavkarbon og positiv karboneffekt
27.11.2019
Godkjenning av natriummolybdatdihydrat som tilsetningsstoff i fôrvarer til sauer
26.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av IPBC til bruk i biocidprodukter av type 8
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvnatriumhydrogenzirkoniumfosfat som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Godkjenning av fenylmetanetiol m.fl. som som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
26.11.2019
Godkjenning av ordningen "Universal Feed Assurance Scheme" som i samsvar med bærekraftskriteriene for biobrensel
26.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av sølvzeolitt som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 2 og 7
26.11.2019
Anerkjenning av status til visse regioner i Spania og Italia som offisielt frie for brucellose hos storfebesetninger og godkjenning av Italias bekjempelsesprogram for Aujeszkys sykdom hos griser i disse regionene
26.11.2019
Godkjenning av visse L-lysinforbindelser som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
26.11.2019
Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose og difukosyllaktose-blanding som ny mat
26.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Kroatia
26.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Hellas og Polen
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller
25.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om oppgaver som skal utføres under og etter grensekontroller
25.11.2019
Tillatelse til omsetning av fenylcapsaicin som ny mat
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av K-HDO til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Biocider: utsettelse av utløpsdatoen for godkjenningen av tebukonazol til bruk i produkter av type 8
25.11.2019
Biocider: avslag på godkjenning av karbendazim som et eksisterende aktivt stoff til bruk i produkter av type 9
22.11.2019
Godkjenning av cassiagummi som tilsetningsstoff i fôrvarer for katter og hunder
22.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser formaldehyd
19.11.2019
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
19.11.2019
Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om dyr, produkter av animalsk opprinnelse, kornprodukter, animalske biprodukter og avledede produkter og høy og halm
18.11.2019
Sikkerhetskrav til leketøy: endringsbestemmelser om aluminium
18.11.2019
Brukskrav for aerodynamiske innretninger på kjøretøy
15.11.2019
Den europeiske grense- og kystvakt (revisjon)
13.11.2019
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Romania
12.11.2019
Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning
12.11.2019

Sider