Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om heksavalent krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.11.2020
Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
07.07.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
07.07.2020
Godkjenning av endrede bruksbetingelser for proteinekstrakt fra svinenyrer som ny mat
06.07.2020
Forlengelse av godkjenningsperioden for det aktive stoffet pyriproksyfen i plantevernmidler
03.07.2020
Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser
02.07.2020
Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
02.07.2020
Godkjenning av omsetning av urtete av kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
01.07.2020
Godkjenning av utvidelse av bruksbetingelsene for xylo-oligosakkarider som ny mat
01.07.2020
Status for BSE-risiko (kugalskap) i Serbia
30.06.2020
Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020
Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner
30.06.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
30.06.2020
Om avslag på godkjenning av det aktive stoffet beta-cyflutrin i plantevernmidler
29.06.2020
Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
26.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for beflubutamid m.fl. i plantevermidler
24.06.2020
Kapitalkravsforordningen (CRR): endringsbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
24.06.2020
Statistikk om migrasjon og internasjonalt vern: endringsbestemmelser
18.06.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
18.06.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelser om sikkerhetsdatablad
18.06.2020
Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020
EU-rammeverk for fremme av bærekraftige investeringer
18.06.2020
Retur av animalske biprodukter avvist i tredjeland
17.06.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
17.06.2020
Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
17.06.2020
Erverv av jordbruksareal i Kroatia: forlengelse av overgangsperiode
16.06.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser
15.06.2020
Praktiske ordninger for tillatelsesprosessen for jernbanekjøretøyer: endring av anvendelsesdatoer og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Sertifisering av enheter med ansvar for vedlikehold av kjøretøyer og godsvogner på jernbanenettet: forlengelse av visse gyldighetsperioder og overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Samtrafikkevnen på jernbanenettet: endring av anvendelsesdatoene for EF-erklæringer og -sertifikater som følge av covid-19-pandemien
12.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endring av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Jernbanesikkerhetsdirektivet: endring av anvendelsesdatoer og visse overgangsordninger i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Drift og trafikkstyring i det transeuropeiske jernbanesystemet: endringsbestemmelser om hyppigheten av medisinske undersøkelser i forbindelse med covid-19-pandemien
12.06.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Polen
11.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av annattoekstrakter (E 160b)
11.06.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om geiter og truede raser
11.06.2020
Katalog over fôrvarer: rettelse av svensk språkversjon
10.06.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om trikalsiumfosfat
09.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for cyantraniliprol m.fl.
09.06.2020
Øvre grenseverdier for rester av plantevernmidlene kromafenozid m.fl. i eller på visse produkter
09.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser for visse animalske biprodukter som ikke er bestemt til konsum
09.06.2020
Biproduktforordningen: endringsbestemmelser om sporbarhet
08.06.2020

Sider