Nye EU-vedtak

Forsiden - Oversikt - Nye EU-vedtak
Faktaark Dato EU-vedtak
Teststrategier for covid-19, inkludert bruk av hurtige antigentester
21.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
18.01.2021
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Frankrike, Tyskland, Litauen, Polen og Storbritannia (Nord-Irland)
18.01.2021
Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa
13.01.2021
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for bekjempelse av kriminalitet: gjennomføringsbestemmelser om DNA-profiler og fingeravtrykk
13.01.2021
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IAS 39 og IFRS 4, 7, 9 og 16
13.01.2021
Legemidler til dyr: gjennomføringsbestemmelser om EU-databasen
08.01.2021
Veterinærmiddeleldirektivet 2019: gjennomføringsbestemmelser om endringer av godkjenningskrav som ikke krever vurdering
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Danmark, Frankrike, Tyskland, Ungarn, Nederland, Polen, Slovakia og Sverige
08.01.2021
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia
07.01.2021
Storbritannias uttreden av EU: overgangsregler for markedsadgang for vegtransport
23.12.2020
Jernbanesikkerhet og -forbindelser: bestemmelser om forbindelsen under Den engelske kanal som følge av brexit
23.12.2020
Det europeiske jernbaneår 2021
23.12.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen, Polen, Slovakia og Tyskland
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: grunnleggende luftfartsforbindelser
23.12.2020
Storbritannias uttreden av EU: sikkerhetsregler for luftfart
23.12.2020
Import av visse dyr og ferskt kjøtt fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av rå melk, meieriprodukter, råmelk og råmelkbaserte produkter til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av rånesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Frankrike, Danmark, Tyskland, Irland, Nederland og Polen
22.12.2020
Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import og transitt av fjørfe og fjørfeprodukter varer fra Storbritannia og Guernsey: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av høy og halm fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
BSE-risiko (kugalskap): status for Storbritannia og Jersey
22.12.2020
Import av storfesæd fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøtt av viltlevende dyr av harefamilien, av visse viltlevende landpattedyr og av oppdrettede kaniner: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av visse dyr og varer til konsum: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Omsetning og import av akvakulturdyr: endringsbestemmelser om Storbritannia og dets kronbesittelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import av storfeembryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Import fra Storbritannia av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
EU-henstilling om reiser og varer i forbindelse med SARS-CoV-2-varianten oppdaget i Storbritannia
22.12.2020
Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter fra Storbritannia: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
22.12.2020
Beskyttelsestiltak mot SARS-CoV-2: rapportering om mink og andre dyr av familien Mustelidae og mårhunder
21.12.2020
REACH-forordningen om kjemikalier: endringsbestemmelse om stoffgruppe i forbindelse med covid-19-pandemien
18.12.2020
Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien: forlengelse
18.12.2020
EU-regulering av markeder på området elektronisk kommunikasjon (revisjon)
18.12.2020
Avfallsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om måling og rapportering av gjenbruk
18.12.2020
Reduksjon av plast i miljøet: gjennomføringsbestemmelser om merking av engangsprodukter
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om seksverdig krom i absorpsjonskjøleskap i campingbiler
17.12.2020
Tiltak mot spredning fra Norge, Sverige og Finland av skrantesyke hos hjortedyr
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak unntak for seksverdig krom til antikorrosjonsmiddel i absorpsjonskjøleskap
17.12.2020
Gebyrer til EU-byrået for samarbeid mellom energiregulatorer (ACER)
17.12.2020
Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet: endringsbestemmelser
17.12.2020
Import av økologiske produkter fra tredjeland: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
ELV-direktivet om kasserte kjøretøy: endringsbestemmelser om visse unntak for bruk av bly og blyforbindelser i komponenter
17.12.2020
Sammenkobling av bedriftsregistre over landegrensene: gjennomføringsbestemmelser
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for bruk av kadmium og kadmiumforbindelser i visse strålingstolerante videokamerarør
17.12.2020
Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse håndholdte forbrenningsmaskiner
17.12.2020
Storbritannias beredskapsplaner for kontroll av munn- og klovsyke, klassisk svinepest, aviær influensa og Newcastle disease hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Drikkevannsdirektivet 2020
16.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Slovakia, Polen og Tyskland
16.12.2020
Fornyet godkjenning av Pediococcus pentosaceus DSM 16244 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
16.12.2020
Storbritannias tiltak for å begrense skadevirkningen av visse sykdommer hos akvakulturdyr og ville akvatiske dyr hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Gjenoppretting og avvikling av sentrale motparter
16.12.2020
Medlemsstater og regioner i medlemsstater som er anerkjent som offisielt frie for visse landdyrsykdommer: endringsbestemmelser om Storbritannia i forbindelse med Brexit
16.12.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til fjørfe, prydfugler og visse svin
16.12.2020
Innsatsfordelingsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om årlige mål for reduksjon av klimagassutslipp i perioden 2021-2030
16.12.2020
Kontroll med animalske produkter: endringsbestemmelser om stempelmerke for kjøtt til konsum i Storbritannia hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om valg av leverandør av bakkebaserte tjenester i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Fornyet godkjenning av et preparat av sitronsyre, tymol og vanillin som tilsetningsstoff i fôrvarer til visse svin, fjørfe og fugler
16.12.2020
Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luffart: endringsbestemmelser om bevisbasert trening og regler om rapportering mv. av hendelser
16.12.2020
Dyrehelse og mattrygghet: offisielle sertifikater for import og transport over landegrensene av visse dyr og varer
16.12.2020
Fornyet godkjenning av en type selenberiket gjær som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrarter
16.12.2020
Markeder for finansielle tjenester (MiFIR-forordningen): endringer til gjennomføringsbestemmelser om Singapore
16.12.2020
Import og transport av akvatiske dyr og produkter: endringsbestemmelser og offentlige sertifikater
16.12.2020
Felles regler for drift av lufttrafikk: midlertidige endringsbestemmelser om lisenser i forbindelse med covid-19-pandemien
16.12.2020
Storbritannias status som sykdomsfri visse akvatiske dyresykdommer hva angår Nord-Irland
16.12.2020
Fornyet godkjenning av L-histidinmonohydrokloridmonohydrat produsert av E. coli ATCC 9637 som tilsetningsstoff i fôrvarer til laksefisk og utvidelse av bruksbetingelsene til andre fisk med finner
16.12.2020
Forlenget godkjenning av bruk av det aktive stoffet kiselgur i plantevernmidler
15.12.2020
Internasjonale regnskapsstandarder: endringer til IFRS 4
15.12.2020
Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser
15.12.2020
Forlenget godkjenning av parafinolje som aktivt stoff i plantevernmidler
15.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringer til gjennomføringsbestemmelser om overvåking og rapportering
14.12.2020
Gjesting i telefonnettet: gjennomsnitt av maksimale mobiltermineringspriser for 2021
14.12.2020
Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: forlengelse av anvendelsesperioden til 31.12.2021
14.12.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endring og retting av gjennomføringsbestemmelser om verifisering av data og akkreditering av verifikatorer
14.12.2020
Avslag på fornyet godkjenning av det aktive stoffet mancozeb i plantevernmidler
14.12.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Japan i forbindelse med fugleinfluensa
14.12.2020
Kjemikalieregelverket REACH: restriksjoner på bruk av stoffer i tatoveringsfarger eller permanent sminke
14.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om merking av allergifremkallende duftstoffer
11.12.2020
Grenseverdier for visse forurensende stoffer i næringsmidler: endringsbestemmelser om pyrrolizidinalkaloider i visse næringsmidler
11.12.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.12.2020
Kontrollprogram for rester av plantevernmidler i matvarer (2021-2023): endringsbestemmelser om antall prøver som følge av brexit
11.12.2020
Leketøysdirektivet: endringsbestemmelser om forbud mot de allergifremkallende duftstoffene atranol, kloratranol og metylheptinkarbonat
11.12.2020
Tiltak mot EM-infeksjon hos hunder: endringsbestemmelser om Storbritannia hva angår Nord-Irland
09.12.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Romania
09.12.2020
Sikkerhetsregler for europeisk luftfart: endringsbestemmelser om krav til besetningskompetanse og treningsmetoder og utsettelse av anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
09.12.2020
Schengen-informasjonssystemet (SIS II) for grensekontroll: gjennomføringsbestemmelser om datakvalitet og registrering av fotografier og fingeravtrykk
09.12.2020
Ikke-kommersiell transport av hunder, katter og ildere: endringsbestemmelser om Storbritannia, Guernsey, Isle of Man og Jersey
09.12.2020
Beskyttelse av geografisk betegnelse på alkoholsterk drikk (Münchener Kümmel): endringsbestemmelser
08.12.2020
Beskyttelsestiltak mot høypatogen fugleinfluensa i Belgia, Frankrike, Tyskland, Nederland og Polen
08.12.2020
Forlengelse av godkjenningsperiodene for bruk av dekanol-1 m.fl. i plantevermidler (1-dekanol m.fl.)
08.12.2020
Hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse: endringsbestemmelser om identifikasjonsmerke for visse britiske produkter med hensyn til Nord-Irland
07.12.2020
Dyrehelseforordningen: gjennomføringsbestemmelser om melding, rapportering, søknader om status som sykdomsfri m.m.
07.12.2020
Godkjenning av selen-beriket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
04.12.2020
Godkjenning av kronberiket biomasse fra gjærsoppen Yarrowia lipolytica som ny mat
02.12.2020
Godkjenningsprosedyre for tilsetningsstoffer, enzymer og aromaer i næringsmidler: endringer til gjennomføringsbestemmelser
02.12.2020
Godkjenning av et ekstrakt fra Panax notoginseng og Astragalus membranaceus som ny mat
02.12.2020
Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av fargestoffer i lakseerstatninger
02.12.2020
Godkjenning av tørkede celler av algen Euglena gracilis som ny mat
02.12.2020
Luftfartsselskaper underlagt driftsforbud i EU/EØS-området ('sikkerhetslisten') pr. 2.12.2020
02.12.2020
Krav til søknader om tradisjonelle næringsmidler fra tredjeland som ny mat: endringsbestemmelser
02.12.2020
Typegodkjenningsforordningen for motorvogner: gjennomføringsbestemmelser om online informasjonsutveksling og notifisering av EU-typegodkjenninger
01.12.2020
Godkjenning av jernkelat fra lysin og glutaminsyre som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-glutamin produsert av C. glutamicum KCCM BP-02524 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av to preparater produsert av Corynebacterium glutamicum som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av mononatriumglutamat produsert ved fermentasjon med C. glutamicum KCCM 80188 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av L-valin produsert av E. coli KCCM 80159 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
30.11.2020
Godkjenning av et preparat av 6-fytase produsert av K. phaffii som tilsetningsstoff i fôrvarer til verpehøner og andre eggleggende fugler
30.11.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i visse medlemsstater
30.11.2020
Den europeiske elektroniske bompengetjenesten (EETS): utfyllende bestemmelser
28.11.2020
Miljøledelse og miljørevisjon (EMAS): bestemmelser om fremgangsmåte for deltakelse i ordningen
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til trykksaker, kontorartikler av papir og papirbæreposer
27.11.2020
Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser om Kuwait og Tyrkia
27.11.2020
Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til elektroniske skjermer
27.11.2020
Miljømerking av tekstilprodukter og fottøy: forlengelse av gyldigheten av kriteriene
27.11.2020
Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Slovakia
27.11.2020
Utarbeiding og framlegging av søknader samt vurdering og godkjenning av tilsetningsstoffer i fôrvarer: endringsbestemmelser
26.11.2020
Godkjenning av reaksjonsmasse av pereddiksyre (PAA) og peroksid oktansyre til bruk i biocidholdige produkter av type 2, 3 og 4
26.11.2020
Krav til innhold i søknader om ny mat: endringsbestemmelser
26.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. subtilis DSM 25841 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle svinearter unntatt ammende purker
25.11.2020
Godkjenning av L-cysteinhydrokloridmonohydrat framstilt ved fermentering av E. coli i fôrvarer for alle dyrearter
25.11.2020
Godkjenning av formaldehyd som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 2 og 3
25.11.2020
Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
25.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. subtilis og B. amyloliquefaciens som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle fjørfearter for oppfôring, egglegging eller avl
25.11.2020
Avslag på godkjenning av klorofen til bruk i biocidprodukter av type 2
25.11.2020
Godkjenning av dinatrium 5’-inosinat produsert ved fermentasjon med C. stationis KCCM 80161 som tilsetningsstoff i fôrvarer til alle dyrearter
25.11.2020
Godkjenning av en frirullingsfunksjon for visse personbiler for reduksjon av CO2-utslipp
25.11.2020
Beskyttelse av forbrukernes kollektive interesser
25.11.2020
Verdipapirsentraler: midlertidige endringsbestemmelser om Storbritannia med hensyn til brexit
25.11.2020
Godkjenning av et preparat av B. coagulans som tilsetningsstoff i fôrvarer til diende og avvendte smådyr av grisefamilien, oppfôringsfjørfe og prydfugler
24.11.2020
Import og transitt av fjørfevarer fra Australia i forbindelse med fugleinfluensa
23.11.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Belgia, Tyskland og Polen
20.11.2020
Plantevernmiddelforordningen: gjennomføringsbestemmelser om prosedyrer for fornying av godkjenninger
20.11.2020
Sikkerhetsregler og -standarder for passasjerskip: endringsbestemmelser
19.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Ribeiro'
18.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Würzburger Stein-Berg'
17.11.2020
Statistikk om inntektsforhold og levevilkår: tekniske gjennomføringsbestemmelser for utvalgsundersøkelse på området helse og livskvalitet
17.11.2020
Overvåking og rapportering av antimikrobiell resistens hos zoonotiske og kommensale bakterier
17.11.2020
Import av fôr til kjæledyr fra Georgia
17.11.2020
Øvre grenseverdi for rester i matvarer av lidokain
16.11.2020
Beskyttelsestiltak mot munn- og klovsykevirus fra Algerie, Egypt, Israel, Libanon, Libya, Morokko, Palestina, Syria, Tunisia og Tyrkia
16.11.2020
Godkjenning av utvendige LED-lysfunksjoner som innovativ teknologi til reduksjon av CO2-utslipp fra personbiler: endringsbestemmelser om visse hybride elkjøretøyer
16.11.2020
Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser for 2021
16.11.2020
Aromaforordningen: fjerning av visse aromastoffer fra EU-listen
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av metoksypropylamin-cyclohexenyliden-etoksyetylcyanacetat som UV-filter
12.11.2020
Verdipapiriseringsforordningen: gjennomføringsbestemmelser om rapportering av opplysninger
12.11.2020
Soliditetskrav til banker og investeringsselskaper: utfyllende bestemmelser om programvareaktiva
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk stoffene HEMA og di-HEMA-TMHDC i produkter for støping av kunstige negler
12.11.2020
Restkonsentrasjoner av veterinærlegemidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupivakain
12.11.2020
Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om bruk av visse stoffer til hårfarging eller farging av øyenvipper
12.11.2020
Skipsgjenvinningsforordningen: endringer til listen over godkjente anlegg (7. versjon)
11.11.2020
Økologiforordningen: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
MC-forordningen: endringsbestemmelser om restkjøretøyer i klasse L i forbindelse med covid-19-pandemien
11.11.2020
Gjensidig godkjenning av varer: gjennomføringsbestemmelser om informasjons- og kommunikasjonssystemet
10.11.2020
Rammeverk for fri flyt av ikke-personlige data: pilotprosjekt ved bruk av informasjonssystemet for det indre marked
10.11.2020
Gjødselforordningen: endringsbestemmelser om kalsiumkjelat av iminodisuccinsyre (CaIDAH)
10.11.2020
Import og kontroll av økologiske produkter: endret anvendelsesperiode for unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
10.11.2020
Forsikringsdirektivet: rentekurver: 30.9.2020 - 30.12.2020
09.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: endringsbestemmelser om ‘Rioja'
06.11.2020
Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: endringer til utfyllende bestemmelser om elektronisk rapporteringsformat
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen ‘Soltvadkerti’
06.11.2020
Betegnelser og merking av visse produkter innen vinsektoren: godkjenning av den beskyttede opprinnelsesbetegnelsen 'Friuli’/‘Friuli Venezia Giulia’/‘Furlanija’/‘Furlanija Julijska krajina'
06.11.2020
Bekjempelse av infeksiøs bovin rhinotracheit: endringsbestemmelser om Tsjekkia og regioner i Frankrike
06.11.2020
Import fra USA av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr og sjøsnegler
05.11.2020
Utløp av godkjenningsperiodene for visse aktive stoffer i plantevernmidler (kalsiumfosifid m.fl.)
05.11.2020
Europeisk sosialstatistikk: tekniske spesifikasjoner for utvalgsundersøkelse på arbeidskraftsområdet
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Slovakia
05.11.2020
Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Tyskland
05.11.2020
Godkjenning av sukker utvunnet fra fruktkjøtt fra kakao (Theobroma cacao L.) som ny mat
04.11.2020
Ytelses- og avgiftsordning for flysikringstjenester: særlige tiltak for perioden 2020-2024 i forbindelse med covid-19-pandemien
03.11.2020
Henstilling om samordnet strategi for reiserestriksjoner i Schengenområdet som følge av covid-19-pandemien
30.10.2020
Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Nederland
30.10.2020
Kontrollforordningen: endringer til utfyllende bestemmelser om eksport av dyr og varer og om transitt og omlasting, inkludert endringer som følge av brexit
29.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Romania
29.10.2020
Bekjempelse av prionsykdommer (TSE): endringsbestemmelser om sauer og geiter
29.10.2020
Byggevareforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
28.10.2020
EU-henstilling om covid-19-teststrategier
28.10.2020
Import fra Thailand av meieriprodukter og insekter
28.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for azinfosmetyl m.fl.
27.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Polen
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for bupirimat m.fl.
27.10.2020
Grenseverdier for rester av plantevernmidler i matvarer: endringsbestemmelser for 1,4-diaminobutan m.fl.
27.10.2020
Analysemetoder for påvisning av bestanddeler av animalsk opprinnelse i fôr: endringsbestemmelser
26.10.2020
Unionslisten over ny mat: korrigeringer
26.10.2020
EUs kontrollprogram for matvarekjeden 2021-2025
23.10.2020
BNI-statistikk: gjennomføringsbestemmelser om rapportering
23.10.2020
Import av sesamfrø fra India
22.10.2020
Henstilling om felles håndtering av restriksjoner på ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
22.10.2020
Tiltak mot afrikansk svinepest i Litauen, Polen, Romania og Slovakia
21.10.2020
Avfallstransportforordningen: endringsbestemmelser om plastavfall
19.10.2020
CO2-utslippskrav til person- og varebiler: endringsbestemmelser om overvåkingsparametre og prøvingsprosedyre
16.10.2020
Forlenget godkjenning av amidosulfuron m.fl. som aktive stoffer i plantevernmidler
16.10.2020
Tiltak mot klassisk svinepest: fristatus for Latvia
16.10.2020
Godkjenning av cinnamylalkohol m.fl. som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter unntatt marine arter
16.10.2020
Godkjenning av L-metionin produsert av C. glutamicum KCCM 80184 og E. coli KCCM 80096 som tilsetningsstoff i fôrvarer for alle dyrearter
15.10.2020
Avslag på fornyet godkjenning av tiofanatmetyl som aktivt stoff i plantevernmidler
15.10.2020
Bygningsenergidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om en frivillig EU-ordning for vurdering av bygningers mulighet til bruk av intelligente systemer
14.10.2020
Dyrehelseforordningen: endringsbestemmelser om krav til dyrehelsesertifikat og melding ved flytting av animalske produkter fra landdyr
14.10.2020

Sider