Miljø og klima

Forsiden - Velg område - Miljø og klima

Abonner på RSS-feed: Miljø og klima - siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 16.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 16.9.2020
Konsekvensanalyse lagt ut på høring av Kommisjonen 15.9.2020
Den reviderte forordningen fra 2014 innebærer en betydelig skjerping av regelverket for fluorholdige gasser, inkludert hydrofluorkarboner (HFK), perfluorkarboner (PFK) og svovelheksafluorid (SF6), med trinnvis reduksjon av tilgang på gass (produksjon og import) fra 2015 til 2030. Forordningen innfører måleenheten GWP-tonn (Global Warning Potential). Kommisjonen har etablert et kvoteregister som ikke er knyttet til utslipp, men til tilgangen på gass. Produsenter og importører av gass tildeles kvoter for import og produksjon basert på gassenes GWP-verdi. I Norge benyttes HFK blant annet i kjøleanlegg, luftkondisjoneringsanlegg, varmepumper, isolasjonsskum, og brannslukkingsanlegg. Norge har siden 2003, som ett av svært få land, hatt avgift på produksjon og import av HFK og PFK, med refusjon for gasser som blir innlevert til destruksjon. Norge har for øvrig vedtatt å følge HFK-reduksjonsforpliktelsene i Montrealprotokollen, og EUs nedfasingsregime for HFK er derfor vurdert til å ha liten effekt i Norge. På denne bakgrunn har EØS/EFTA-landene fått unntak fra EU-forordningens bestemmelser om nedfasingsregimet ved innlemmelse i EØS-avtalen. En slik tilpasning ligner på tilpasningen som EØS/EFTA-landene fikk ved innlemmelse i 2012 av EUs reviderte ozonforordning.
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 15.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 13.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 14.9.2020
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 11.9.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 10.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 9.9.2020
Veikart for planlagt evaluering lagt ut på høring av Kommisjonen 7.9.2020
EØS-notat offentliggjort 5.9.2020
Utkast til kommisjonsforordning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.9.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.9.2020

Sider