Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
19.10.2019 Kontrollplaner for restmengder av visse stoffer i levende dyr og animalske produkter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av hester samt samt sæd, egg og embryo fra disse: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av storfesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av sæd, egg og embryoer fra fåre- og geitearter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av visse dyr og ferskt kjøtt: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innføring av forsendelser av rå melk, meieriprodukter, råmelk og produkter av råmelk: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av rånesæd: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
19.10.2019 Innførsel av storfeembryo: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innføring av forsendelser av akvakulturdyr til Den europeiske Union: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innførsel av forsendelser av høy og halm: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 BSE-status (kugalskap): endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Veterinære grensekontrollstasjoner og veterinære enheter i Traces-nettverket: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
18.10.2019 Innførsel av toskallede muslinger, pigghuder, kappedyr, sjøsnegler og fiskerivarer: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
16.10.2019 Finansieringsmekanisme for støtte til forvaltning av Schengens yttergrenser og den felles visumpolitikk: endringsbestemmelser om finansiell støtte til kontrollaktiviteter i hotspotområder
16.10.2019 Undersøkelse av visse sorter av jordbruksvekster: endringsbestemmelser
13.10.2019 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: endringsbestemmelser om gratiskvoter
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om treemballasje
10.10.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringsbestemmelser om anvendelsesdatoer
10.10.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria og Ungarn
10.10.2019 Analyse av visse fettsyreestere m.m. i matvarer
10.10.2019 Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: endringsbestemmelser
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av fenylkapsaicin som ny mat
10.10.2019 Tillatelse til omsetning av 2'-fukosyllaktose/difukosyllaktose-blanding som ny mat
10.10.2019 Dyrehelseltiltak mot afrikansk svinepest i visse medlemsstater: endringsbestemmelser om listen over godkjente bedrifter
09.10.2019 EU-referansesenter for dyrevelferd for fjærkre og andre små oppdrettede dyr
04.10.2019 Deponidirektivet: gjennomføringsbestemmelser om beregning, verifisering og rapportering av kommunalt avfall
01.10.2019 Rapporteringsdirektivet for omsettelige verdipapirer: utfyllende bestemmelser om ajourføring av elektronisk rapporteringsformat
30.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania
24.09.2019 REACH-forordningen om kjemikalier: gjennomføringsbestemmelser om andelen av saker (dossiers) som skal samsvarskontrolleres
23.09.2019 Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: utfyllende bestemmelser om forsendelser som returneres etter nektet innførsel av et tredjeland
13.09.2019 Styrket samarbeid mellom offentlige arbeidsmarkedsetater: endringsbestemmelser
11.09.2019 Medisinsk utstyr: utpeking av ekspertpaneler
09.09.2019 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria
09.09.2019 Lufttrafikk og internasjonal godstransport: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit
04.09.2019 Vedlikeholdsforordningen om luftdyktighet for luftfartøyer: endringsbestemmelser
04.09.2019 Tiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Litauen, Polen, Romania og Ungarn
28.08.2019 Auksjoneringsforordningen for CO2-kvoter: tilpasningsbestemmelser
24.08.2019 Tekniske krav og administrative prosedyrer knyttet til flymannskap i sivil luftfart: endringsbestemmelser
23.08.2019 Tekniske spesifikasjoner for elektroniske skipsmeldinger for kanaltrafikk: revisjon
23.08.2019 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Bulgaria, Polen og Slovakia: endringsbestemmelser
22.08.2019 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
21.08.2019 Import og transitt av kjøttprodukter og behandlede mager, blærer og tarmer fra Serbia
19.08.2019 Beskyttelse av den geografiske betegnelsen 'Absinthe de Pontarlier' som alkoholsterk drikk
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for seksverdig krom som antikorrosjonsmiddeli karbonkjølesystemet i absorpsjonskjøleskap
15.08.2019 Bruk av farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: utfyllende bestemmelser om bly i visse elektroder (fornyelse)
15.08.2019 Begrensninger i bruk av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr: unntak for kadmium i visse videokamerarør
14.08.2019 Det europeiske institutt for innovasjon og teknologi (EIT) (revisjon)

Sider