Nye EU-forslag

Forsiden - Oversikt - Nye EU-forslag
Nye EU-forslag og -vedtak sortert på dato for førstegangsregistrering i Europalov (nyeste først).
 
For rettsakter hvor forslaget ikke er tilgjengelig, skjer registreringen først når rettsakten er vedtatt. Kolonnen for EU-forslag er da tom.
 
Enkelte rettsakter registreres allerede når de er på et forberedende stadium. For disse vil kolonnene for EU-forslag og EU-vedtak være tomme på registreringstidspunktet.
Registreringsdato Faktaark Forslag Vedtak
11.07.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser
10.07.2020 Fornyet godkjenning av astaxantindimetyldisuksinat som fôrtilsetningsstoff for fisk og krepsdyr
10.07.2020 Tiltak mot afrikansk svinepest i Latvia og Polen
10.07.2020 Godkjenning av preparatet av karvakrol, tymol, D-karavon, metylsalisylat og L-mentol som fôrtilsetningsstoff for visse fjørfearter
10.07.2020 Godkjenning av monensin og nicarbazin (Monimax) som tilsetningsstoff i fôrvarer for oppfôringskalkuner og -kyllinger og livkyllinger
10.07.2020 Godkjenning av flytende L-lysinbase og teknisk ren L-lysinsulfat og -monohydroklorid som fôrtilsetningsstoff til alle dyrearter
10.07.2020 Ggodkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Aspergillus oryzae som tilsetningsstoff i fôrvarer for purker i laktasjon
10.07.2020 Godkjenning av endo-1,4-betaxylanase produsert av Trichoderma reesei som tilsetningsstoff i fôrvarer for visse fugle- og svinearter
09.07.2020 Næringsmiddelhygieneforordningen: endringsbestemmelser om matsikkerhet, allergi og matavfall
09.07.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om spesifikasjoner for titandioksid (E 171)
09.07.2020 Tilsetningsforordningen: endringsbestemmelser om bruk av askorbinsyre (E 300) og sitronsyre (E 330) på hvite grønnsaker
08.07.2020 Kvotedirektivet om handel med CO2-kvoter: gjennomføringsbestemmelser om moderniseringsfondet
08.07.2020 Europeisk sosialstatistikk: endringsbestemmelser om flerårig rullende planlegging
08.07.2020 Kjemisk tilstand under vanndirektivet: revisjon av observasjonsliste for stoffer i vann
07.07.2020 Terskelverdier for bagatellmessig statsstøtte: endringsbestemmelser
03.07.2020 Luftfartskvotedirektivet om innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser
03.07.2020 Digitale tjenester i det indre marked
03.07.2020 Byggevareforordningen: endringsbestemmelser om offentliggjøring av europeiske bedømmelsesdokumenter (EAD)
02.07.2020 Godkjenning av omsetning av urtete av kaffeblader som tradisjonelt næringsmiddel fra et tredjeland
02.07.2020 Avgrensning av det relevante marked innen EØS-konkurranseretten
02.07.2020 Europeisk næringslivsstatistikk: gjennomføringsbestemmelser på området IKT-bruk og e-handel
02.07.2020 Europeisk sosialstatistikk: utvalgsundersøkelse på IKT-området
02.07.2020 Plantevernmiddelforordningen: endringsbestemmelser om delegering til landene av forlengelse av godkjenninger
01.07.2020 EU-henstilling om yrkesutdanning og -opplæring
01.07.2020 Gjennomføringstiltak for felles standarder for luftfartssikkerhet: endringsbestemmelser om fornyelse av godkjenninger på grunn av covid-19-pandemien
30.06.2020 CLP-forordningen om klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer: retting av svensk versjon
29.06.2020 Standardisert regelverk for europeisk lufttrafikk: retting av italiensk versjon av endringsbestemmelser
28.06.2020 Biocider: avslag på godkjenning av visse aktive stoffer
28.06.2020 Godkjenning av icaradin som et eksisterende aktivt stoff i biocidprodukter av type 19
28.06.2020 Biocider: forlengelse av godkjenningen av kreosot til bruk i produkttype 8
28.06.2020 Biocider: forlengelse av godkjenningen av akrolein til bruk i produkttype 8
27.06.2020 Beredskap i elektrisitetssektoren: henstilling om bistandsmekanismen
27.06.2020 Erverv av jordbruksareal i Kroatia: forlengelse av overgangsperiode
26.06.2020 Import av kjøttproduker, behandlede mager, blærer og tarmer: endringsbestemmelser om Kosovo og helsesertifikat
26.06.2020 Beskyttelsestiltak mot afrikansk svinepest i Litauen og Polen
25.06.2020 Henstilling om felles håndtering av begrensningene av ikke-essensielle reiser til Schengenområdet
25.06.2020 Harmoniserte konsumprisindekser: gjennomføringsbestemmelser
25.06.2020 Import og kontroll av økologiske produkter: unntaksbestemmelser i forbindelse med covid-19-pandemien
25.06.2020 Overvåking av drivstofforbruk og klimautslipp for tunge kjøretøy: verifisering og korrigering av data
25.06.2020 Felles regler for sivil luftfart: endringsbestemmelser om landing, rullebaner, sikkerhetsutstyr m.m.: utsettelse av ikrafttredelsesdatoer
25.06.2020 Grenseverdier for rester av plantevernmidler i næringsmidler: kontrollprogram for 2021-2023
19.06.2020 Tiltak for et bærekraftig jernbanemarked i lys av covid-19-pandemien
19.06.2020 Dyrehelsekontrolltiltak mot afrikansk svinepest i Polen og Slovakia
19.06.2020 Skipsutstyr: prøvestandarder og krav til design, konstruksjon og ytelse
19.06.2020 Toppnivådomenet .eu: gjennomføringsbestemmelser om domeneadministratorens kontrakt med Kommisjonen
19.06.2020 Alternative drivstoff: utsettelse av frist for anvendelse av prissammenligningsmetode
18.06.2020 Forsøk med og bruk av genmodifiserte medisiner mot koronavirussykdommer
18.06.2020 Digital portal for informasjon om det indre marked: gjennomføringsbestemmelser om innsamling og deling av informasjon
18.06.2020 Beskyttelsestiltak mot fugleinfluensa av type H5N8 i Bulgaria og Ungarn
16.06.2020 Europeisk regelverk for elektronisk kommunikasjon: gjennomføringsbestemmelser om 5G-antenner

Sider