Forbrukersaker

Forsiden - Velg område - Forbrukersaker

Abonner på RSS-feed: Forbrukersaker - siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 20.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 22.10.2020 og kunngjort i EU-tidende 18.1.2021
Norsk lov kunngjort 18.12.2020
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 15.12.2020 med pressemelding (sak 7)
Svensk departementsnotat offentliggjort 11.12.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.7.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.12.2020
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 4.12.2020
Europaparlamentet la 24. november 2020 siste hånd på behandlingen av EU-direktivet om kolllektive forbrukersøksmål. Direktivet, som for EUs medlemsland skal anvendes fra 25. juni 2023, skal lette klageadgangen for forbrukere ved at de kan representeres av kvalifiserte, ideelle organisasjoner. Direktivet er i første rekke rettet mot land som i motsetning til Norge, ikke har ordninger for gruppesøksmål. Det vil nå bli vurdert om direktivet også krever endringer i norsk rett.
Høring om norsk lovforslag igangsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 3.12.2020
Høring om norsk gjennomføring igangsatt av Barne- og familiedepartememntet 16.11.2020
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 10.11.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.8.2020 og kunngjort i EU-tidende 19.10.2020
Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 24.9.2020 med tilbakemeldingfrist 22.10.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 24.3.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 25.6.2020
EU-direktivet om alternativ tvisteløsning skal sikre at både forbrukere og næringsdrivende skal få behandlet tvister om alle typer varer og tjenester, uansett hvor i det indre marked kjøpet er foretatt. Landene vil blant annet bli pålagt å ha et system for behandling av tvister knyttet til forbrukeravtaler. EU har også vedtatt en forordning om on-line tvisteløsning på forbrukerområdet ved handel over landegrensene.
Statusrapport publisert av Europaparlamentets utredningsavdeling 3.6.2020
Norsk lov kunngjort 20.5.2020
EØS-komiteen vedtok i mai 2019 å innlemme EUs reviderte forbrukersamarbeidsforordning i EØS-avtalen. Både gjeldende og ny forordning inneholder bestemmelser om hvordan håndhevingsorganene skal samarbeide ved grenseoverskridende overtredelser av forbrukervernreglene. Den nye, reviderte forordningen inneholder imidlertid mer detaljerte og forpliktende regler om samarbeidet, særlig når overtredelsen berører flere medlemsstater og mange forbrukere. Forordningen gir også håndhevingsorganene utvidet myndighet til å undersøke om overtredelser har funnet sted og til å stanse disse overtredelsene. Det settes særlig fokus på å undersøke og stanse overtredelser i den digitale sfæren.
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 22.4.2020

Sider