Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 7.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.9.2020. Omtale av saker i ESA og EFTA-domstolen publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 23.9.2020
Forslag til europaparlaments- og rådsdirektiv med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 22.9.2020
Lov- og samtykkeproposisjon lagt fram av regjeringen 21.9.2020
EURES er et sammarbeidsnettverk mellom Europakommisjonen og de offentlige arbeidsformidlingsetatene i EØS-land og Sveits. Norge har deltatt i EURES-nettverket siden 1994. I 2016 vedtok EU en revisjon av EURES-regelverket for å avspeile nye mobilitetsmønstre, styrkede krav til mobilitet på et likeverdig grunnlag, endringer i teknologien for deling av opplysninger om ledige stillinger, arbeidstakeres og arbeidsgiveres bruk av en rekke forskjellige rekrutteringskanaler og andre arbeidsmarkedsformidleres voksende rolle side om side med offentlige arbeidsformidlinger. Hovedforordningen (dette faktaarket) og de tilknyttede gjennomføringsrettsaktene krever endring i norsk lovgivning. Vedtaket i EØS-komiteen i desember 2019 om innlemmelse av forordningen i EØS-avtalen ble derfor tatt med forbehold om Stortingets samtykke i henhold til avtalens artikkel 103.
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 21.8.2020 og kunngjort 21.9.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 29.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 21.9.2020. Fortolkningsdom med pressemelding avsagt av EU-domstolen 23.9.2020
EUs trygdeforordning fra 1971 ble gjeldende for Norge da EØS-avtalen trådte i kraft i 1994. Forordningen ble revidert i 2004 med ikrafttredelse i EU i 2010 og i hele EØS-området i juni 2012. I større grad enn vanlig har domstolene måttet presisere og fortolke ulike sider av innholdet. Dette gjelder også den tilknyttede gjennomføringsforordningen, som inneholder administrative bestemmelser, inkludert regler om saksbehandling og elektronisk utveksling av opplysninger mellom institusjonene og lagring av informasjon.
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 5.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 7.9.2020. Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 9.9.2020
Forslag til rådsrekommandasjon med pressemelding lagt fram av Kommisjonen 4.9.2020
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 26.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 3.6.2020 og kunngjort i EU-tidende 24.8.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 16.4.2020 og kunngjort i EU-tidende 27.7.2020
Retningslinjer med pressemelding vedtatt av Kommisjonen 16.7.2020
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 16.7.2020
Anmodning om fortolkning sendt til EFTA-domstolen 2.7.2020 og kunngjort 15.7.2020
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS-komitebeslutning 14.7.2020 om innlemmelse i EØS-avtalen
EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 8.7.2020
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 6.7.2020
Formålet med direktivet er å bidra til arbeidstakermobilitet ved å redusere hindringer for slik mobilitet som enkelte bestemmelser om supplerende pensjonsrettigheter (i arbeidsforhold) kan gi opphav til. Kommisjonen la fram direktivforslaget i 2005, men det tok Europaparlamentet over åtte år å komme fram til enighet om innholdet av regelverket. Direktivet, som ble innlemmet i EØS-avtalen i 2015, er gjennomført i Norge ved lovendring i 2019.

Sider