Balanse mellom arbeids- og familieliv

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv (EU) 2019/1158 av 20. juni 2019 om balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner og om oppheving av rådsdirektiv 2010/18/EU

Directive (EU) 2019/1158.of the European Parliament and of the Council of 20 June 2019 on work-life balance for parents and carers and repealing Council Directive 2010/18/EU

Siste nytt

Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 12.7.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 9.6.2017)

Sammendrag av innhold
Europakommisjonen foreslo 26. april et direktiv om bedre balanse mellom arbeid og privatliv for foreldre og omsorgspersoner, og er nå til behandling i EUs ministerråd og Europaparlamentet.

Kvinner er sterkt underrepresentert i det europeiske arbeidsmarkedet, særlig som følge av den ulike kjønnsfordelingen av omsorgs- og arbeidsforpliktelser mellom foreldre med barn eller arbeidstagere med omsorgskrevende pårørende.

Europakommisjonen har beregnet det samlede økonomiske tap i EU som følge av sysselsettingsgapet mellom kvinner og menn til å utgjøre i alt €370 Milliarder i året.

Det handler således ikke bare om familie- og om likestillingspolitikk men om å nå de makroøkonomiske målene i EUs vekst og sysselssettingsstrategi EU2020, samt å legge til rette for en bærekraftig befolkningsutvikling i Europa.

Europakommisjonens initiativ har derfor som mål:

• Å bedre mulighetene for å kombinere arbeidsliv med familie- og øvrige omsorgsforpliktelser gjennom permisjons- og fleksible arbeidsordninger.

• Å øke uttaket av familierelaterte omsorgspermisjoner og stimulere til fleksible arbeidsordninger blant menn.

• Å fremme like muligheter for kvinner og menn.

I Europakomisjonens forslag til en bedre balanse mellom yrkes- og familieliv handler det om minimumsrettigheter. Norge – i likhet med EU landene - vil således i prinsippet kunne opprettholde (innføre) gunstige(re) ordninger.

Forslaget inneholder en rekke tiltak for å styrke permisjonsrettigheter og tilrettelegging av fleksible arbeidstider til foreldre og omsorgspersoner.

Rett til pappapermisjon. Mulighet for at fedre kan ta to ukers (ti dagers) permisjon i forbindelse med barnets fødsel og med kompensasjon på nivå med sykelønnsordningen.

Fleksible arbeidstider. Muligheter for økt grad av fleksibilitet for foreldre på arbeidsmarkedet. Blant annet foreslår Kommisjonen, at foreldre skal ha rett til å anmode om nedsatt arbeidstid, fleksible arbeidstider og muligheter for å arbeide hjemmefra. Det forutsettes derimot ingen plikt for arbeidsgiver til å imøtekomme en slik anmodning, men kun en plikt til å begrunne et eventuelt avslag.

Rett til foreldrepermisjon. Fire måneders foreldrepermisjon til hver av foreldrene, som kan avholdes, inntil barnet er 12 år gammelt. Kompensasjon skal som et minimum være på nivå med sykelønnsordningen. Kommisjonen foreslår, at de fire månedene ikke er overførbare mellom foreldrene.

Rett til omsorgspermisjon. Rett til fem dagers permisjon i året for personer som passer alvorlige syke, nærtstående familiemedlemmer og med kompensasjon som tilsvarer sykelønnsordningen.

For all tre typer permisjoner gjelder:

Rett til lønn under permisjonen, som minimum tilsvarer sykelønnsordningen.

Rett til å komme tilbake til samme eller lignende jobb.

Forbud mot oppsigelse av ansatte som følge av permisjon.

Svangerskapspersmisjon. Forslaget berører ikke kvinners rett til 14 dagers svangerskapspermisjon ( svangerskapsdirektivet fra 1992). Disse 14 dagene er reservert mor og kan ikke overføres mellom foreldrene.

Nærmere om EØS – relevans og direktivforslaget

Direktivforslaget opphever tidligere Rådsdirektiv for foreldrepermisjon gitt i rammeavtalen mellom de europeiske partene i arbeidslivet 2010/18/EU og kommer i stedet for et nytt "Svangerskapsdirektiv" (Europakommisjonens forslag til endring av direktiv 92/85/EEC fra 2008 om et nytt Maternity Directive ble trukket tilbake sommer 2015 til fordel for Europakommisjonens initiativ for bedre balanse mellom arbeids- og familieliv og hvor EFTA-landene i 2016 i en uttalelse delte sine erfaringer og synspunkter på politikk området i Europakommisjonens høring og i Europakommisjonens rådgivende komité for likestilling mellom kvinner og menn (EU-ADV).

Europakommisjonens svangerskapsdirektiv (1992) og rammeavtalen for foreldrepermisjon mellom de europeiske parter i arbeidslivet (2009) er inkorporert i EØS avtalen og implementert i norsk lov. Direktivet antas derfor å være EØS relevant.

Europakommisjonens initiativ for om en bedre balanse mellom yrkes og familieliv – er gitt i form av en pakke bestående både av regulerende (direktivet) og ikke-regulerende (anbefalte) tiltak. Initiativet står på egne ben men utgjør samtidig en del av Europakommisjonens utvikling av den sosiale søyle - "European Social Pillar"– hvor ytterligere sysselsettings- og likestillingstiltak vil inngå.

Status
Europakommisjonens direktivforslag er sent til behandling i Rådet og Europaparlamentet.

I EFTA strukturen er direktivforslaget forankret i EFTAs arbeidsgruppe for familie, likestilling og ikke-diskriminering.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Arbeids- og sosialdepartementet
Barne- og familiedepartementet
Kulturdepartementet
Informasjon fra departementet