Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2013
Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013; lukket 22.01.2014
EFTA/EØS-kommentar offentliggjort 23.8.2013
Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. EFTA/EØS-landene oversendte 23. august 2013 felles synspunkter til Kommisjonen.
Omtale av EU-domstolens uttalelser publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 14.8.2013
EU-domstolen avga 20. juni 2013 en uttalelse om betingelse for å motta studiestøtte i Luxembourg i lys av EU-direktivet om fri bevegelse av arbeidstakere. Domstolen slo fast Luxembourgs regler som utelukker barn av grensearbeidere fra å få stipend og lån, utgjør en indirekte forskjellsbehandling på grunnlag av nasjonalitet. Den 18. juli 2013 uttalte EU-domstolen seg om studiestøtte i Tyskland i lys av EU-traktatens artikler om fri bevegelse av personer. Fortolkningsdommen gjelder betingelser knyttet til botid for å få utbetalt studiestøtte til studier i utlandet. Domstolen mener de tyske reglene er mer restriktive enn nødvendig, og at de ikke sikrer at støtten ble gitt til de studentene som er mest integrert i det tyske samfunnet. En omtale av de to dommene ble publisert av Stortingets EU/EØS-nytt 14. august 2013.
Svensk departementsnotat offentliggjort 5.7.2013
Høring om ytterligere norsk gjennomføring igangsatt av Arbeidsdepartementet 12.6.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 29.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Rapport lagt fram av Kommisjonen 8.5.2013
Høring om norsk gjennomføring på livsforsikringsområdet igangsatt av Finansdepartementet 24.4.2013
Finansdepartementet sendte 24. april 2013 på høring et forslag til endring i forsikringsvirksomhetsloven som følge av en fortolkningsdom i EU-domstolen om anvendelsen av direktiv 2004/113/EF på forsikringsområdet. Etter norsk rett kan forsikringsselskaper ta hensyn til kjønn ved beregning av premier og ytelser i livsforsikring dersom kjønn er en bestemmende faktor for risikoen. Dette er imidlertid i strid med en kjennelse i EU-domstolen 1. mars 2011 (Test-Achatdommen). Europakommisjonen publiserte 13. januar 2012 retningslinjer om anvendelse av direktivet i lys av tolkning av dommen. Den foreslåtte norske lovendringen skal sikre kjønnsnøytrale premier og ytelser i livsforsikringskontrakter som er private, frivillige og uavhengige av arbeidsforhold.
Rapport lagt fram av Kommisjonen 11.4.2013
Omtale av gjennomføringsrapport offentligjort av Norges EU-delegasjon 14.3.2013
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 16.1.2013

Sider