Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
EØS-komitebeslutning 25.02.2015
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 07.01.2015
Etter at forhandlingene om et nytt arbeidstidsdirektiv brøt sammen i 2009, har Kommisjonen arbeidet med et nytt forslag. Etter to tidligere konsultasjonsrunder har Kommisjonen satt igang en ny åpen høring om revisjonen.
Gjennomføringsrapport lagt fram av Kommisjonen 15.09.2014
Svensk departementsnotat offentliggjort 18.08.2014
EØS-komitebeslutning 09.07.2014
Gjennom skriftlig prosedyre vedtok EØS-komiteen 9. juli 2014 å innlemme i EØS-avtalen EUs program for program for rettigheter, likestilling og borgerskap for perioden 2014 til 2020. Vedtaket gjelder kun deltakelse for Island og Liechtenstein. Norge har valgt å stå utenfor dette EU-programmet.
Svensk departementsnotat offentliggjort 09.07.2014
EØS-komitebeslutning 27.06.2014
EØS-komiteen vedtok 27. juni 2014 å innlemme i EØS-avtalen et EU-direktiv for sikkerhet og helse ved eksponering av arbeidstakere for elektromagnetiske felt. Det nye regelverket som vil erstatte det eksisterende direktivet fra 2004, er beregnet på arbeidstakere som arbeider med for eksempel magnetisk resonans (MR), radarer, sveising og høyspentledninger. Det nye direktivet dkal være gjennomført i nasjonal rett senest 1. juli 2016.
EØS-notat offentliggjort 12.03.2014
EØS-komitebeslutning 14.02.2014
Oppdatert memo offentliggjort av Kommisjonen 15.1.2014
Meddelelse lagt fram av Kommisjonen 13.12.2013
Svensk departementsnotat offentliggjort 4.11.2013
Omtale publisert av Den norske EU-delegasjonen 25.10.2013
Sak om manglende norsk gjennomføring åpnet av EFTAs overvåkingsorgan 9.10.2013; lukket 22.01.2014
EFTA/EØS-kommentar offentliggjort 23.8.2013
Europakommisjonen igangsatte 31. mai 2013 en åpen høring for at innhente synspunkter på resultatene av en evaluering av EU-strategien for helse og sikkerhet på arbeidsplassen 2007-2012. Høringsuttalelsene skal brukes i arbeidet med å identifisere utfordringer og utviklingen en ny EU-politikk på området. EFTA/EØS-landene oversendte 23. august 2013 felles synspunkter til Kommisjonen.

Sider