Arbeids- og sosialpolitikk

Forsiden - Velg område - Arbeids- og sosialpolitikk
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.11.2019
Europaparlaments- og rådsdirektiv publisert i EU-tidende 9.12.2019
Rådsrekommandasjon vedtatt 8.11.2019
Omtale publisert i Stortingets EU/EØS-nytt 7.11.2019
Europaparlamentet vedtok i mars 2019 å utsette til høsten behandlingen av revisjonen av EU-reglene for velferdsytelser etter at Rådet overraskende forkastet en foreløpig enighet med Parlamentet om revisjonen. Det er svært sjelden at en foreløpig avtale fremforhandlet av representanter for de to EU-institusjonene avvises av en av partene ved den formelle behandlingen. Revisjonsforslaget som ble lagt fram av Kommisjonen i 2016, skal fortsatt garantere velferdsytelser ved flytting til et annet land, men endringene tar sikte på å redusere mottakerlandets forpliktelser og hindre misbruk. På et møte i oktober 2019 ble Rådet, Europaparlamentet og Kommisjonen enige om å gjenoppta forhandlingene.
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Kommisjonsdirektiv publisert i EU-tidende 31.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 10.10.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 3.10.2019
EØS-komitebeslutning 27.9.2019 om innlemmelse i EØS-avtalen
Norsk forskrift kunngjort 23.9.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 26.11.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 18.9.2019
Forslag til europaparlaments- og rådsbeslutning lagt fram av Kommisjonen 11.9.2019
Fortolkningsdom avsagt av EU-domstolen 4.9.2019
Anmodninger om fortolkning [1] [2]sendt til EU-domstolen 2.9.2019 og kunngjort i EU-tidende 25.11.2019
Høring om evaluering av strategien igangsatt av Kommisjonen 31.7.2019
Ifølge EU-strategien som Europakommisjonen la fram 15. november 2010, er hver sjette innbygger i Europa funksjons­hemmet på en eller annen måte. Halvparten av disse er over 75 år. Strategiplanen for 2010-2020 fokuserer på å gi funksjonshemmede muligheter til å benytte sine rettigheter i samme grad som andre og på å fjerne hindringer som de støter på i hverdagen.

Sider