Energi

Forsiden - Velg område - Energi

Abonner på RSS-feed: Energi - siste nytt

Kompromiss fremforhandlet av representanter for Europaparlamentet og Rådet 13.11.2019
Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 14.11.2019
Fortolkningsdommer [1] [2] avsagt av EU-domstolen 7.11.2019
Norsk forskrift kunngjort 30.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Norsk forskrift kunngjort 29.10.2019
Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 28.10.2019
EØS-notat offentliggjort 28.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 25.10.2019
Anmodning om fortolkning sendt til EU-domstolen 23.7.2019 og kunngjort i EU-tidende 21.10.2019
Norsk forskrift om ikrafttredelse kunngjort 11.10.2019.
Olje og energidepartementet har kunngjort ikrafttredelse 1. november 2019 av endringene fra 2018 i energiloven (delvis ikrafttredelse) og naturgassloven som gjennomfører EUs tredje energimarkedspakke i norsk rett. EØS-komitebeslutningen fra 2017 om innlemmelse av pakken i EØS-avtalen trådte i kraft 3. oktober 2019. Beslutningen inneholder en rekke til­pasninger og unntak, inkludert myndig­hetsoverføring til EFTAs overvåkingsorgan. EUs tredje energimarkedspakke består av tilsammen åtte direktiver, forordninger og beslutninger og omfatter blant annet oppretteIse, organisering og norsk deltakelse i energibyrået ACER, krav til regionalt samarbeid og nasjonal regulator, unbundIing, nye krav til sluttbrukermarkedet, forbrukerrettigheter og vilkår for adgang til nett for overføring av elektrisk kraft over landegrensene. For vedtak truffet av ACER vil modellen som ble vedtatt i forbindelse med EUs finanstilsyn benyttes, dvs. at parallelle vedtak for EØS/EFTA-landene gjøres av EFTAs overvåkingsorgan. I forbindelse med gjennomføringen av energimarkedspakken i Norge er det gjort endringer i energiloven og naturgassloven.
EØS-komitebeslutning ratifisert av Island. Beslutningen trer i kraft 3.10.2019

Sider